Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri hírlevél 2011.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Polgármesteri hírlevél 2011.

Ked­ves jászalsószentgyörgyiek!

A 2010. októ­beri önkor­mány­zati válasz­tá­sok óta eltelt több mint egy év, ezért ismé­tel­ten fon­tos, hogy tájé­koz­tas­sam Önö­ket az önkor­mány­zat mun­ká­já­ról, prog­ram­já­nak időa­rá­nyos meg­va­ló­su­lá­sá­ról, tömö­ren össze­fog­lalva az elmúlt egy év tör­té­né­seit, ered­mé­nyeit, nehéz­sé­geit a tel­jes­ség igé­nye nél­kül. Ez a munka az előző cik­lus foly­ta­tása volt, hiszen a képviselő-testület és sze­mé­lyem az Önök meg­tisz­telő bizal­má­ból foly­tat­hatta meg­kez­dett mun­ká­ját, mely­ben a foly­to­nos­ság meg­lá­tá­som sze­rint az aláb­bi­ak­ban fel­so­rolt ered­mé­nyek eléré­sé­ben min­den­kép­pen segítő tényező volt.

 

„2011: a beru­há­zá­sok éve”

Mint Önök is tapasz­tal­hat­ták, egy sor jelentős fej­lesz­tést tud­tunk közö­sen meg­va­ló­sí­tani a tele­pü­lé­sün­kön ebben az évben. Min­de­nek előtt sze­ret­ném arról tájé­koz­tatni Önö­ket, hogy tisz­tá­ban vagyunk azzal, hogy az elvég­zett fel­ada­to­kon kívül még sok más teendő van, talán ese­ten­ként fon­to­sabb cél is meg­fo­gal­ma­zó­dik, pél­dául egy út épí­tése, vagy egy járda fel­újí­tása, azon­ban ezek­nek a fej­lesz­té­sét csak kisebb lépé­sek­ben tud­juk meg­va­ló­sí­tani, hiszen pályá­zati kiírá­sok ezekre a célokra  jelen­leg nin­cse­nek. Azon­ban azért, hogy több terü­le­ten tud­junk haladni, az EU-s támo­ga­tás­sal meg­va­ló­sult fej­lesz­té­se­ket indo­kolt volt ter­vezni, ame­lyek  Önö­ket a vissza­jel­zé­sek alap­ján mint a közös­ségi hely­szí­ne­ken meg­for­duló jászal­só­szent­györ­gyi lako­so­kat pozi­tí­van érintik.

Tavasszal az isko­lá­ban az eddigi leg­na­gyobb infor­ma­ti­kai fej­lesz­tés való­sult meg  12 mil­lió Ft-ból 100 szá­za­lé­kos EU-s támo­ga­tás­sal. Okta­tási intéz­mé­nyünk szá­mí­tó­gé­pek­kel, moni­to­rok­kal, inter­ak­tív táb­lák­kal gaz­da­go­dott, mely azért is fon­tos, mert a ma fel­nö­vekvő gene­rá­ciók szá­mára az infor­ma­ti­kai isme­re­tek elsa­já­tí­tása már nél­kü­löz­he­tet­lenné vált.

A nyár ele­jén kezdő­dött el a „Falu­meg­újí­tás Jászal­só­szent­györ­gyön” elne­ve­zésű, szin­tén támo­ga­tott beru­há­zás­so­ro­zat, mely­nek része­ként meg­va­ló­sult tele­pü­lés­köz­pon­tunk fel­újí­tá­sá­nak máso­dik üteme: új bur­ko­la­tot kapott a par­koló, új víz­el­ve­zető rend­szer és 400 méter sétány épült, meg­újul­tak a virág­ágyá­sok, hasz­ná­lati tér­ele­mek kerül­tek kihe­lye­zésre és több vál­lal­kozó segít­sé­gé­vel mél­tóbb kör­nye­zetbe került a Petőfi-szobor. A beru­há­zás értéke 15 mil­lió Ft összeg volt, amely­nek 70 szá­za­léka uniós támo­ga­tás. Szep­tem­ber ele­jére tel­je­sen meg­újult a Cif­ra­pa­lota Óvoda udvara, ját­szó­kertje, kerí­tése és jár­dája. A kör­nyék leg­mo­der­nebb ját­szó­kert­jé­nek lét­re­ho­zá­sá­val óvo­dánk eddig is magas inf­ra­struk­tu­rá­lis szín­vo­na­lát tud­tuk emelni. A fej­lesz­tés költ­sége 18 mil­lió Ft, 75 szá­za­lé­kos uniós támo­ga­tás­sal.

Az ősz bekö­szön­té­vel egy újabb közös­ségi hely­szín ala­kult át: a piac­té­ren az előí­rá­sok­nak meg­fe­lelő szo­ci­á­lis helyi­ség és zöldség-gyümölcsüzlet épült, a tér új bur­ko­lat­tal, fedett és fedet­len eláru­sí­tó­he­lyek­kel, kan­de­lá­be­rek­kel, asz­tal­lal és padok­kal gaz­da­go­dott. Mindez 29 mil­lió Ft-ból való­sult meg, amely­nek 70 szá­za­léka ugyan­csak uniós támo­ga­tás volt.

Egy másik EU-s prog­ram kere­té­ben aka­dály­men­te­sí­tet­tük és újí­tot­tuk fel a Pol­gár­mes­teri Hiva­talt.               A fel­újí­tás­hoz kap­cso­ló­dott egy ener­ge­ti­kai célú fej­lesz­tés is az épü­let korább­ról meg­ma­radt, elavult nyí­lá­szá­ró­i­nak cse­ré­jé­vel. A beru­há­zás 19 mil­lió Ft-ba került, mely­ből 13 mil­lió Ft Uniós támo­ga­tás volt.

A sok kisebb elvég­zett fel­adat mel­lett sze­ret­ném kiemelni azt, hogy az önkor­mány­zat vál­lalta az árvíz után tel­je­sen tönk­re­ment foci­pá­lya újragye­pe­sí­té­sét és folya­ma­tos keze­lé­sét a Vadasban.

Bizo­nyára érzé­kel­hető volt Önök részéről is, hogy ebben az évben a szo­ká­sos­nál is nagyobb gon­dot for­dí­tot­tunk a  helyi utak fenn­tar­tá­sára. Soha ennyi kátyú nem került kija­ví­tásra, mely szin­tén jelentős össze­get (4,5 mil­lió Ft) emész­tett fel, de úgy gon­do­lom, hogy az úthi­bák jelentős része meg­szűnt, és lehető­sé­ge­ink sze­rint leg­alább ezt az elért álla­po­tot sze­ret­nénk folya­ma­to­san fenntartani.

Ennek az évnek méltó lezá­rása volt a Jász­me­tál 2000 Kft. mun­ka­hely­te­remtő telephely-fejlesztésének átadása  az egy­kori TSZ major (32-es út mel­lett Szol­nok felől) terü­le­tén. Két új csar­nok, egy szo­ci­á­lis és ügy­vi­teli épü­let került átadásra és az átadá­son elhang­zot­tak alap­ján meg­ál­la­pít­ható, hogy a fém­ipari vál­lal­ko­zás további bővü­lése vár­ható a követ­kező évek­ben. A telep­hely „fel­élesz­té­sé­vel” a tele­pü­lés egy jó fek­vésű ipari park­kal gaz­da­go­dott, mely­nek tulaj­do­nosa nyi­tott olyan vál­lal­ko­zá­sok részére telep­hely biz­to­sí­tá­sára, ame­lyek új mun­ka­he­lye­ket hoz­hat­nak létre.

Pénz­ügyek

Az önkor­mány­za­tunk 2011-ben is tudta biz­to­sí­tani a köte­lező fel­ada­tai ellá­tá­sá­hoz szük­sé­ges pénz­ügyi for­rá­so­kat, amely nem volt egy­szerű fel­adat, hiszen az önkor­mány­za­tok több­sége for­rás­hi­ánnyal küsz­kö­dik.  A csök­kenő bevé­te­lek miatt tele­pü­lé­sünk­nek az év ele­jén hiánnyal kel­lett ter­vezni a költ­ség­ve­tést, azon­ban az év köze­pére sike­rült olyan több­let­for­rá­so­kat bevonni, ame­lyek biz­to­sí­tot­ták ennek az évnek a kiadásait.

A for­rás­hi­á­nyos önkor­mány­za­tok pályá­zati kiírá­sán sike­rült első kör­ben 18, máso­dik kör­ben pedig 7 mil­lió Ft-ot nyer­nünk. Jász­bol­dog­há­zá­val évek óta ered­mé­nye­sen fenn­álló Okta­tási Tár­su­lá­sun­kat új belépő­vel, Tápió­györ­gye okta­tási intéz­mé­nye­i­vel bőví­tet­tük, mely­nek több­let­for­rása éves szin­ten mint­egy 9 mil­lió Ft-ot jelent településünknek.

Ebben az évben szin­tén jelentős kiadás volt még az évszá­za­dos rekord csa­pa­dék miatti bel­víz elleni  véde­ke­zés pénz­ügyi fede­ze­té­nek meg­te­rem­tése. A több 10 mil­lió Ft-os véde­ke­zési költ­sé­gek nagy részét, 70 szá­za­lé­kát pályá­zati for­rás­ból sike­rült elő­te­rem­te­nünk, az önerőt pedig kigaz­dál­kod­tuk. A tele­pü­lés vagyona jelentő­sen gya­ra­po­dott azzal is, hogy kéré­sünkre a Kor­mány térí­tés­men­te­sen az önkor­mány­zat tulaj­do­nába adta a Hiva­tal még állami tulaj­don­ban lévő 1/5 részét (20 mil­lió Ft), melyért 1990-től bér­leti díjat kel­lett fizetnünk.

Az előbb emlí­tett fej­lesz­té­sek önere­jé­nek finan­szí­ro­zá­sát  — mivel eze­ket ebben az évben egy­szerre meg kel­lett való­sí­tani és ez arány­ta­la­nul nagy ter­het jelen­tett volna — átme­neti, fej­lesz­tési köl­csön igény­be­vé­te­lé­vel oldot­tuk meg úgy, hogy az össze­sen 25 mil­lió Ft összegű hitelt 5 év alatt vissza kell fizetni, ami még így is azt jelenti, hogy a cik­lus végére adós­ság­ál­lo­má­nyunk tovább csök­ken, hiszen köz­ben folya­ma­to­san fizet­jük a 2006 előtti hite­lek időa­rá­nyos tőke– és kamat tételeit.

A piac­té­ren épült üzlet üze­mel­te­té­sére pályá­za­tot írtunk ki, melyet egy helyi vál­lal­kozó nyert el, aki havi 35.000.- Ft/hó+rezsi költ­sé­get fizet az üzle­tért. A másik aján­la­tot tevő helyi vál­lal­kozó  (aki eddig zöld­sé­gest működ­te­tett az önkor­mány­zat terü­le­tén) 20.000.- Ft/hó+rezsi költ­ség aján­la­tot tett. A hely­ben lete­le­pedni szán­dé­kozó fia­ta­lok ott­hon­te­rem­té­sé­nek támo­ga­tá­sát január 1-jétől beve­zet­tük: leg­fel­jebb 500 ezer Ft összeg­ben kap­ható támo­ga­tás, meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek mel­lett (pl. egyik fél mun­ka­hellyel rendelkezzen).

Ren­dez­vé­nyek, programok

2010. január 31-én meg­ren­dez­tük a szil­vesz­teri bált mint­egy 100 fő rész­vé­te­lé­vel, ame­lyet az önkor­mány­zat 300.000.- Ft-tal támo­ga­tott. Előtte a „Min­denki Kará­cso­nyán” is sokan vet­tünk részt, a ren­dez­vény nap­ja­inkra egy hagyo­má­nyo­san köz­ked­velt prog­rammá vált.

A tele­pü­lés­köz­pont, óvo­dai ját­szó­kert, piac­tér fej­lesz­té­sek átadá­sakor szín­vo­na­las zenés és kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kat tar­tot­tunk, ame­lye­ken szin­tén sok érdeklődő volt.

A IV. Csa­ládi Napot rekord ver­senyzői lét­számú főző­ver­sennyel, szó­ra­koz­tató és zenés prog­ra­mok­kal (mint pél­dául Szabó Ádám tangó har­mo­nika művész élő előa­dása, a helyi kóru­sok és Tűzoltó Egye­sü­let szín­vo­na­las előa­dása, illetve bemu­ta­tója) tar­tot­tuk meg. A ren­dez­vény költ­sége 1,3 mil­lió forint volt, ame­lyet több helyi vál­lal­kozó és lakos is támo­ga­tott. A támo­ga­tá­so­kat ezúton is sze­ret­ném meg­kö­szönni. A helyi nyug­dí­jas klub már sokad­szorra, ebben az évben is meg­szer­vezte a „Test­vérklu­bok talál­ko­zó­ját”. Az Óvo­dá­so­kért Ala­pít­vány első ízben szer­vezte meg az Erzsébet-Katalin bált. A talál­kozó és a bál egy­aránt  sike­res, és rend­kí­vül szín­vo­na­las volt, mind­két ren­dez­vényt támogattuk.

A nehéz gaz­da­sági körül­mé­nyek elle­nére a meg­szo­kott­nál kicsit keve­sebb összeg­gel, de még így is az átla­gos­nál maga­sabb mér­ték­ben, mint­egy 7 mil­lió forint­tal támo­gat­tuk a civil szer­ve­ze­te­ket, hoz­zá­já­rulva ahhoz, hogy foly­tat­has­sák aktív, hasz­nos közös­ségi tevékenységüket.

 

2012-es évi tervek

A képviselő-testület a jövő évi költ­ség­ve­tési kon­cep­ci­ó­ját elfo­gadta, amely­ben cél­ként jele­nik meg az egyen­súly­hoz köze­lítő költ­ség­ve­tés ter­ve­zése, biz­to­sítva a köte­lező fel­ada­tok ellá­tá­sát, vala­mint cik­lus­prog­ram­já­ban sze­replő célok meg­va­ló­sí­tá­sát. A koráb­ban elnyert nem­zeti illetve uniós pályá­za­tok ered­mé­nye­ként 2012. tava­szán 15 mil­lió forint­ból, 70 szá­za­lé­kos pályá­zati támo­ga­tás­ból meg­újul a Rákó­czi úti iskola hátsó épü­lete külső hom­lok­zat szi­ge­te­lés­sel, ablak­cse­ré­vel. A jövő évben a busszal köz­le­kedők kényelme érde­ké­ben a külső busz­meg­ál­lók­ban busz­öb­lök, rám­pák, busz­vá­rók kerül­nek kiala­kí­tásra, meg­újul­nak a belső busz­öb­lök és kör­nye­ze­tük, és egy köz­ponti busz­váró épü­let is elké­szül. Ennek a beru­há­zás­nak az össz­ér­téke 38 mil­lió Ft lesz, amely­nek 90 szá­za­léka uniós támogatás.

Rövi­den ennyi­ben sze­ret­tem volna össze­fog­lalni az elmúlt év fon­to­sabb tör­té­né­seit, ter­mé­sze­te­sen ezen túl is állunk ren­del­ke­zésre bár­mely további infor­má­ci­ó­val kap­cso­lat­ban a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.

Enged­jék meg, hogy az év végé­hez köze­ledve azt kíván­jam Önök­nek, hogy Isten áldá­sá­val, jó egész­ség­ben és leg­alább egy kicsit több öröm­ben, mint nehéz­ség­ben tud­ják ünne­pelni a Kará­csonyt és ter­vezni az új évet!

Jászal­só­szent­györgy, 2011. decem­ber 12.

Szar­vák Imre polgármester

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.