Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Rákbetegek Országos Szövetségének Jászsági Klubja

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Rákbetegek Országos Szövetségének Jászsági Klubja

Rákbetegek Országos Szövetsége Logó

Klub­ve­zető: Sipos Gézáné

A civil szer­ve­zet 2001. októ­ber 30-án ala­kult, és azóta havi rend­sze­res­ség­gel ren­dezi meg talál­ko­zóit. Az akkori 12 fős klub­tag­ság mára már 45 főre növe­ke­dett. A fog­lal­ko­zá­sokra első­sor­ban a helyiek jár­nak, de a kez­de­tektől fogva csat­la­koz­tak a szer­ve­zet­hez: Jász­kis­érről, Jász­la­dány­ról, János­hi­dá­ról és Jász­be­rény­ből is.

A szer­ve­zet főbb szem­pont­jai közé tar­to­zik a bete­gek érzemi támo­ga­tása is, mivel hihe­tet­le­nül meg­ter­helő dolog egy olyan beteg­ség­gel együtt élni, mint a rák. A rákos bete­gek­nek szá­mos testi és lelki prob­lé­má­val kell meg­küz­de­niük, éle­tü­ket nehe­zí­tik félel­meik, érzé­seik és aggo­dal­maik. Gyak­ran nyug­ta­lan­kod­nak a csa­lád­juk vagy a mun­ká­juk miatt vagy “csu­pán” azért, hogy hogyan foly­tat­ják majd min­den­napi éle­tü­ket. A keze­lé­sek­kel, mel­lék­ha­tá­sok­kal, kór­házi tar­tóz­ko­dás­sal, sőt még az egész­ség­ügyi költ­sé­gek­kel kap­cso­la­tos aggo­dal­mak is gya­ko­riak az ilyen beteg­ség­ben élő embe­rek­nél. Sokan közű­lük tud­ják, hogy ezt a beteg­sé­get — mint a többi beteg­sé­get sem — nem sza­bad szé­gyen­ként meg­élni és ha tud­ják s tudni is akar­ják, hogy hogyan lehet e beteg­ség ellen har­colni sike­re­sen, akkor biz­to­san siker­rel jut­nak túl a nehéz feladatokon.

Sokan van­nak olya­nok, akik már segítők­ként köz­remű­köd­nek, hiszen már gyó­gyult bete­gek és gyó­gyult­ként élik min­den­nap­ja­i­kat. Már nem jár­nak keze­lé­sekre, a külső sebeik begyó­gyul­tak, de éle­tük­ben már soha­sem lesz olyan semmi, mint a beteg­sé­gük előtt. Ezzel meg kell tanul­niuk együtt élni. Ezen a nehéz folya­ma­ton tud­nak egy­más­nak segí­teni a tagok. A szer­ve­zet segít abban is a rák­be­teg embe­rek­nek, hogy mun­kát talál­ja­nak, el tud­ja­nak helyezkedni.

A klub által szer­ve­zett kirándulások,rendezvények min­dig jó han­gu­lat­ban tel­nek. Jó közös­ség­hez mél­tóan nagy az össze­tar­tá­suk, az egy­más iránt érzett sze­re­te­tük és tiszteletük.

A fog­lal­ko­zá­so­kat a Dr. Csala László Emlék­szo­bá­ban szok­ták meg­tar­tani. Ezt a szo­bát a csa­lád már több mint 5 éve biz­to­sítja a klub­ta­gok szá­mára ingye­ne­sen, támogatásképpen.