Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Községi Polgárőr Szervezet

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Községi Polgárőr Szervezet

Országos Polgárőr Szövetség

Köz­biz­ton­sá­gért Alapítvány

Az ala­pít­vány­ról:

A szer­ve­zet 1990 augusz­tus 11-én ala­kult 48 fővel. Célja a köz­ség köz­biz­ton­sá­gá­nak fenn­tar­tása, meg­óvása. 1993 óta tagja az Orszá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség­nek, és egy­ben az akkor meg­ala­kult J-N-Sz Megyei Pol­gárőr Szö­vet­ség­nek is.

Fel­ada­tát az Orszá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség által kibo­csáj­tott Pol­gárőr Kódex, és az alap­sza­bály sze­rint látja el. A köz­ség terü­le­tén éjszaka 2200–től haj­nali 0400–ig járő­röző cso­por­tok működ­nek, melyek járő­rö­zé­seik alkal­má­val foko­zott figye­lem­mel kísé­rik a sze­zo­ná­lis ese­mé­nye­ket is (ren­dez­vé­nyek stb.).

Főbb fel­ada­tai:

  • köz­biz­ton­ság megőr­zése, az állam­pol­gári magán­tu­laj­don védelme, rászo­rul­tak segí­tése, támogatása;
  • állam­pol­gári beje­len­tés ese­tén az ille­té­kes ható­ság érte­sí­tése, szük­ség ese­tén a hala­dék­ta­lan intéz­ke­dés megkezdése;
  • köz­te­rü­le­tek ren­del­te­tés­szerű hasz­ná­la­tá­nak biz­to­sí­tása, szán­dé­kos vagy gon­dat­lan kár­oko­zás meg­elő­zése, megakadályozása;
  • a Pol­gárőr Szer­ve­zet lakos­sági beje­len­té­sek alap­ján tör­ténő riasz­tása ese­tén a lakos­ság min­den irá­nyú segítése.


Bemu­tat­ko­zik a köz­ségi Pol­gárőr­ség

2006 a Pol­gárőr­sé­günk­nél is a for­du­lat éve volt, a nyá­ron meg­tar­tott köz­gyű­lé­sün­kön sok fia­tal­lal bővült az elnök­sé­günk. Ezzel nem tit­kolt szán­dé­kunk a fia­ta­lok­nak való sta­féta átadá­sá­nak elő­ké­szí­tése volt.

2007-re a vezető­ség az alábbi ter­ve­ket tűzte ki célul:

- a lakos­sági kap­cso­lat­tar­tás ered­mé­nye­sebbé tétele érde­ké­ben foga­dó­órát veze­tünk be heti 1 alka­lom­mal, itt pana­sza­ik­kal, prob­lé­má­ik­kal, ötle­te­ik­kel keres­he­tik fel az ügye­le­tet;
– hon­la­pot készí­tünk, melyen min­den fon­tos infor­má­ció meg­ta­lál­ható lesz szer­ve­ze­tünk­kel kap­cso­lat­ban;
– erő­sí­teni sze­ret­nénk a „SZEM” moz­gal­mat, erre azért van szük­ség, hogy az embe­rek foko­zot­tan figyel­je­nek egy­másra, tud­ja­nak a másik­ról;
– ki sze­ret­nénk épí­teni az egye­dül­álló idős embe­rek szá­mára egy jelző­rend­szert, mely­nek műkö­dé­sé­ben nagy sze­repe van a „SZEM” moz­ga­lom­nak;
– bűn­meg­elő­zési fórum szer­ve­zése a lakos­ság részére;
– a szer­ve­zett bűnö­zés és a helyi spon­tán bűnözők elleni véde­ke­zésre hív­juk fel a figyel­met;
– a 14–18 év közötti fia­ta­lok túl­nyomó része ingázó, így foko­zot­tan ki van­nak téve az áldo­zattá válás­nak, vala­mint a bűnöző cso­por­tokba tör­ténő beil­lesz­ke­dés­nek, ezért szük­sé­ges a velük való fog­lal­ko­zás, szük­ség van külön­böző szak­osz­tá­lyok létrehozására;

Vége­ze­tül az új vezető­ség név­sora és elérhetősége:

Zsoldi Lajos elnök 30/621‑0522
Simon Károly elnök
helyettes
70/459‑6906
Halla Zol­tán elnök
helyettes
Beré­nyiné
Czakó Mária
tit­kár 30/621‑0267
Seres Ist­ván szol­gá­lat
vezető
30/621‑0772
Darók József ellenőrző
biz. elnök
30/621‑0263
Baj­záth
László
30/621‑2801
Ádám Csaba 30/621‑2807
Fehér János 30/225‑4295
Hom­ajovszky Tibor 70/508‑2392
Káp­lár Ferenc 70/940‑9012
Seres Ger­gely 30/327‑9600
Szi­lá­gyi Péter 30/621‑2806
Tóth Tamás
József

Ha valaki “gya­nús” jármű­vet vagy sze­mé­lye­ket lát a kör­nye­ze­té­ben,       az biza­lom­mal hívja a fen­ti­ek­ben leírt tele­fon­szá­mok bármelyikét!

2007 feb­ruár 29-én a köz­ségi Pol­gárőr­ség egy kis csa­pata a Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság által szer­ve­zett vetél­kedőn  járt.  A  vetél­kedőn nagyon jó han­gu­lat­ban telt,  ame­lyen az egyéni “meg­mé­ret­te­tés” során Zsoldi Lajos a máso­dik helyen végzett.

Polgárőrség - Emléklap

A közel­múlt­ban a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gárőr­ség kapott a helyi Önkor­mány­zat­tól egy Ren­ault Tha­lia sze­mély­gép­ko­csit, hogy még haté­ko­nyab­ban tud­ják ellátni a fel­ada­tu­kat.
A gép­jármű­vel azóta  rend­sze­re­sen végez­nek a  köz­ség terü­le­tén  ellenőrző szol­gá­la­tot éjsza­kán­ként és nap­köz­ben is.

Polgárőrség 01.

A helyi körz­teti meg­bí­zott rendőr segít­sé­gé­vel szo­ros kap­cso­lat­ban áll­nak a Jász­la­dá­nyi Rendőr­örs­sel is, így még haté­ko­nyab­ban tud­nak részt­venni a bűn­meg­elő­zési feladatokban.

Polgárőrség 02.