Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/3.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/3.

 

POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

Beszá­moló az „Élhetőbb Jászal­só­szent­györ­gyért prog­ram” alakulásáról,

az Önkor­mány­zati ciklusprogramról

3. befe­jező rész:2009. augusz­tus — 2010. szeptember

Újra Jászal­só­szent­györ­gyé az ivó­víz szol­gál­ta­tás és szenny­víz­el­ve­ze­tés joga,

jár­dák és útala­pok épül­tek, meg­újult a Tor­na­te­rem és a Zagyva-híd,

meg­szé­pült a Vadas park és a Temető, újra­in­dult a Bölcsőde”

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

A koráb­ban meg­kül­dött két azo­nos tár­gyú hír­le­ve­le­met foly­tatva, a 4 éves cik­lust lezáró, har­ma­dik rész­ben az elmúlt bő egy évben tör­tén­tekről tájé­koz­ta­tom Önöket.

Jelen utolsó beszá­moló hír­le­ve­lem célja is az, hogy köz­sé­gün­ket érintő fon­to­sabb köz­ügye­inkről, önkor­mány­zati mun­ká­ról és dön­té­sekről minél több lénye­ges infor­má­ció eljus­son azok­hoz, akik szű­kebb hazán­kat alkot­ják, itt élnek Jászal­só­szent­györ­gyön. A képviselő-testület haté­kony együttmű­kö­dé­sé­vel — tekin­tet­tel sike­res pályá­za­ta­inkra, vala­mint ered­mé­nyes gaz­dál­ko­dá­sunkra — az elmúlt évben is a köte­lező és önként vál­lalt fel­ada­ta­ink tel­je­sí­té­sé­vel az élhetőbb tele­pü­lés meg­te­rem­té­sé­hez sok lépés­sel sike­rült hoz­zá­já­rulni, az Önök segítségével.

Lás­suk, mely prog­ram ele­mek való­sul­tak meg 2009. augusz­tus és 2010. szep­tem­ber között.

INTÉZMÉNYEK, INGATLANOK FEJLESZTÉSE, KEZELÉSE

 • 2009–ben a Tor­na­te­rem tető –és nyí­lá­szá­rói cse­ré­jére, vizes­blok­kok tel­jes fel­újí­tá­sára, vilá­gí­tás –és fűtés kor­szerű­sí­té­sére, vala­mint aka­dály­men­te­sí­té­sére nyer­tünk nem­zeti pályá­zati pénzt. A köz­ség egyik leg­na­gyobb épü­le­tét érintő fej­lesz­tés költ­sége csak­nem 21 mil­lió forint volt, mely­nek 80%-a pályá­zati forrás.

 • 2009. augusz­tus 20-ára befe­jező­dött a Vadas park­ban talál­ható sport­öl­töző és park reha­bi­li­tá­ci­ója, illetve sorompó és kamera kihe­lye­zé­sé­vel gya­kor­la­ti­lag meg­szűnt az ille­gá­lis faki­vá­gás a Vadas erdőből, vala­mint új, kor­szerű vizes­blok­kot épí­tet­tünk önerőből.
 • Az óvoda belső udva­rát tér­kö­vez­tet­tük le tavaly nyá­ron, emel­lett a nyári kar­ban­tar­tási mun­ká­la­tok kere­té­ben az óvo­dá­ban vala­mennyi cso­port­szoba fal­fe­lü­le­te­i­nek javí­tása és fes­tése való­sult meg.
 • Hosszú-hosszú idő után, ez év szep­tem­be­rétől újra műkö­dik a bölcső­dei ellá­tás az óvoda épü­le­té­ben tele­pü­lé­sün­kön. Az isko­lá­ban tavaly meg­va­ló­sult az isko­la­ud­var rég­óta várt bőví­tése is, ez év nya­rán min­den intéz­mény­ben kor­szerű­sí­tet­tük a világítást.
 • Tele­pü­lési Kör­nye­ze­tért” megyei díjat kapott az Önkor­mány­zat kör­nye­zet­vé­de­lem és hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás kate­gó­ri­á­ban a tavak és a volt sze­mét­te­lep kör­nyé­kén, a Temető­ben, a Vadas­ban és álta­lá­ban a köz­ség­ben a köz­tisz­ta­ság meg­te­rem­tése érde­ké­ben 2009-ben kifej­tett kiemel­kedő erő­fe­szí­té­se­i­ért és elért eredményeiért.
 • A napok­ban fejező­dik be a volt Szent Imre iskola fel­újí­tása, mely­nek költ­sége 9 mil­lió Ft. Régi adós­ság került ezzel „tör­lesz­tésre” a társ­tu­laj­do­nos Egy­ház­zal szem­ben és ered­mé­nye­sen sike­rült közép­távra ren­dezni a közös tulaj­don­vi­szonyt egy bér­leti szerző­dés kere­té­ben a Fő út 78. szám alatti ingat­lanra vonatkozóan.

ÚJRA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÉ AZ IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS JOGA

Az új képviselő-testületek és jóma­gam több éves össze­tett tény­fel­táró és meg­ol­dás­ke­reső mun­ká­já­nak köszön­hetően, 2010. ápri­lis 26-án a Cég­bí­ró­ság hiva­ta­lo­san beje­gyezte az Önkor­mány­zat 100%-os tulaj­don­jo­gát a Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft.-re vonat­ko­zóan. A tár­sa­ság üzlet­ré­szé­nek vétel­ára 20 mil­lió Ft volt, azon­ban az adás­vé­tel gaz­da­sági érdeke az Önkor­mány­zat részéről ennél jóval nagyobb, hiszen az igen magas víz –és csa­tor­na­dí­jak növe­ke­dési mér­téke ezál­tal meg­tor­pan­ha­tott (ebben az évben nem tör­tént már díje­me­lés), illetve a Kft. által fel­vett 200 mil­lió Ft tőke­hi­tel vissza­fi­ze­tése után min­den­kép­pen jó esély van arra, hogy a díjak mér­séklőd­het­nek, csök­ken­het­nek. Meg­fe­lelő gaz­da­sági, pénz­ügyi és dön­tés­ho­zói kör­nye­zet mel­lett már a Vízi­közmű Tár­su­lat hite­lé­nek sike­res vissza­fi­ze­tése után, 2015 kör­nyé­kén, vagy még koráb­ban hely­re­áll­hat a rend. Az ere­deti szerző­dés sze­rint 2031-ig a díjak mér­téke folya­ma­to­san, jelentő­sen nőtt volna, ezt sike­rült megakadályozni.

ÚTFEJLESZTÉS, HÍDFELÚJÍTÁS, JÁRDAÉPÍTÉSEK

A rég­óta, több évti­zede várt, igen lerom­lott álla­potú Zagyva-híd fel­újí­tása meg­va­ló­sult. A fej­lesz­tés 7 mil­lió Ft-os költ­sé­gét saját for­rás­ból biz­to­sí­totta az Önkormányzat.

Foly­ta­tó­dott a bel­te­rü­leti utak jár­ha­tóvá tétele prog­ram a III. ütem­mel: a beru­há­zás­sal csak­nem 2 kilo­mé­ter útsza­kasz lett jár­ható és köve­zett a Balassa, Micsu­rin, József Attila, Ifjú­ság, Pacsirta, Álmos utcákban.

Az útfej­lesz­té­sek­hez kap­cso­ló­dóan több hely­szí­nen meg­ol­dó­dott a víz­el­ve­ze­tés is, vala­mint több kül­te­rü­leti hely­szí­nen meg­kezdő­dött az elavult bel­víz­el­ve­ze­tési rend­szer karbantartása.

Javas­la­tomra az utóbbi idő­szak egyik leg­na­gyobb jár­da­fel­újí­tási prog­ram­ját indí­tot­tuk el a lakos­sági össze­fo­gást segítve a tele­pü­lé­sen, mely­nek ered­mé­nye­ként tucat­nyi (pl. Köl­csey, Tavasz­mező, József Attila utcák­ban) hely­szí­nen össze­sen 1 km járda épült meg és ugyan­ennyi van folya­mat­ban első ütem­ben lakos­sági részvétellel.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE, TÁMOGATÁSA

Tavaly szep­tem­ber 5-én került meg­ren­de­zésre szo­ká­so­san szín­vo­na­la­san, 160 fő rész­vé­te­lé­vel a Test­vérklu­bok Talál­ko­zója a helyi Nyug­dí­jas Klub szer­ve­zé­sé­vel. Az Ifjú­sági Egye­sü­let ötle­tes, szó­ra­koz­tató prog­ra­mok­kal szín­vo­na­las Majá­list, sport­na­pot, és Szil­vesz­teri Bált szer­ve­zett, melye­ket szí­ve­sen támo­gat­tunk. A csa­ládi napok ren­ge­teg érdeklődő­vel, szí­nes prog­ra­mok­kal kerül­tek meg­ren­de­zésre, melyek kere­té­ben átadásra került az Önkor­mány­zat által ado­má­nyo­zott Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért Díj három sze­mély és egy civil szer­ve­zet részére.

MÉLTÓBB KEGYELETI HELY

Biz­to­san sokan ész­lel­ték, hogy a temetőt folya­ma­to­san kar­ban­tart­juk annak érde­ké­ben, hogy elhunyt hoz­zá­tar­to­zó­ink mél­tóbb kör­nye­zet­ben nyu­god­has­sa­nak. A Képviselő-testület vál­la­lá­sá­nak köszön­hetően, mellyel jórészt régi elma­radt köte­les­sé­gét tel­je­síti, az Önkor­mány­zat a jövő­ben az egy­házi tulaj­donú temető fenn­tar­tá­sá­hoz jelentős hoz­zá­já­ru­lá­sá­val látja el a köz­te­met­ke­zési fel­ada­tát. Több száz köb­mé­ter sze­mét fel­szá­mo­lása tör­tént meg, és három fő szinte folya­ma­to­san végzi a gon­do­zási fel­ada­to­kat, mely­nek össz­költ­sége évente 1,5 mil­lió forintba kerül.

BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS

Évszá­za­dos rekord­mennyi­ségű csa­pa­dék hul­lott idén tavasszal és a napok­ban is. Sok ener­giát és anyagi for­rást emész­tett fel a több­nyire sike­res véde­ke­zés. A hely­re­ál­lí­tás során évti­ze­des prob­lé­mák meg­ol­dása van folyamatban

(pl. Szé­che­nyi, Liget, Árpád, Cso­ko­nai, Kos­suth, Vásár út kör­nyé­kén) és az elavult bel­víz­el­ve­zető rend­szert javító mun­ká­la­tok azóta is folyamatosak.

KÖZBIZTONSÁG JAVULÁSÁT SEGÍTŐ LÉPÉSEK

 • A térfigyelő-rendszer II. üte­mé­nek kiépí­té­sére is sor került, mely a köz­ségbe „bejövő utak” és dűlőu­tak tér­fi­gyelő kame­rák­kal tör­ténő meg­fi­gye­lé­sére irá­nyult. A további 7 db kamera kihe­lye­zése (így össze­sen 13) és a rend­szer fej­lesz­tése való­sult meg mint­egy 8,5 mil­lió forint összeg­ből, mely­nek 75 %-a pályá­zati for­rás volt.
 • Szin­tén sike­re­sen pályáz­tunk 2 tele­pü­lésőr fog­lal­koz­ta­tá­sára, további 2 fő tele­pü­lésőr a köz­fog­lal­koz­ta­tás­ban segít a rendőr­ség­nek a köz­rend fenntartásában.
 • Mezőőri szol­gá­la­tunk 2009-ben 1 fővel bővült.
 • Az idén 20 éves Pol­gárőr­ség önkén­tes segít­sé­gére is szá­mít­hat­tunk, ami­ért köszö­net jár!

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK, ÚJABB FONTOS FEJLESZTÉSEK A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN

 • Az Óvoda ját­szó­te­ré­nek és kerí­té­sé­nek tel­jes fel­újí­tá­sára, a falu­köz­pont­ban sétá­nyok, par­ko­ló­he­lyek fel­újí­tá­sára, vala­mint a Piac­tér átala­kí­tá­sára (új zöldég-gyümölcs üzlet, szo­ci­á­lis blokk, eláru­sító helyek épí­tése és a tér bur­ko­lá­sára) össze­sen 50 mil­lió forint uniós támo­ga­tást nyertünk.
 • A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal belső fel­újí­tá­sára 14 mil­lió forint EU-s támo­ga­tást nyertünk.
 • Befo­gad­ták több jász­sági tele­pü­lés­sel közö­sen benyúj­tott a Fő út mel­lett busz­öb­lök és busz­vá­rók meg­újí­tá­sára, fej­lesz­té­sére (32 mil­lió forint ter­ve­zett költ­ség­gel) vonat­kozó uniós pályázatunkat.
 • Az álta­lá­nos isko­lá­ban új szá­mí­tó­gé­pek, moni­to­rok, intel­li­gens táb­lák és egyéb infor­ma­ti­kai esz­kö­zök beszer­zé­sére lesz lehető­ség akár még ebben az évben 15 mil­lió forint értékben.

Utolsó hír­le­ve­lembe ennyi fért, további infor­má­ci­ó­val állunk ren­del­ke­zésre  a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.

Leg­kö­ze­lebbi talál­ko­zá­sun­kig min­den jászal­só­szent­györ­gyi pol­gár­nak kívá­nok sok erőt és jó egészséget!

Jászal­só­szent­györgy, 2010. szep­tem­ber 12. Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.