Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Civil Szervezetek

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Civil Szervezetek

“ÉLETET AZ ÉVEKNEK NYUGDÍJAS KLUB”

Vezető:

Tóth Lász­lóné

Cél a nyug­dí­jas évek szí­ne­sebb, tar­tal­ma­sabb és kul­tu­rál­tabb eltöltése.

Az orszá­gos és megyei nyug­dí­jas klu­bok­kal való kap­cso­lat fenn­tar­tása és ápo­lása, vala­mint aktív rész­vé­tel a tele­pü­lés kul­tu­rá­lis életében.

*****

“IFJÚSÁGI EGYESÜLET”

Elnök:

Vörös Judit

Célja a tele­pü­lé­sen élők éle­té­nek szí­ne­sebbé tétele, alkal­maz­kodva nap­ja­ink tár­sa­dalmi vál­to­zá­sa­i­hoz. Kul­tu­rá­lis, sport, sza­bad­idős és köz­életi tevé­keny­sé­gek segítése.

*****

“JÁSZ-BOX EGYESÜLET”

Elnök:

Grósz Attila

Fő célja az ököl­ví­vás meg­is­mer­te­tése minél több fia­tal­lal, és a már meg­lévő ver­senyzők folya­ma­tos versenyeztetése.

*****

“JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KÖZSÉG TŰZOLTÓ EGYESÜLET”

Elnök:

Törő­csik Tamás

Tűz­vé­de­lem, vala­mint a köz­ség lakos­sá­gá­nak kataszt­rófa– és tűz­vé­delmi isme­re­te­i­nek bővítése.

*****

 “JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIÉRT ALAPÍTVÁNY”

Vezető:

Jakusné Vámos Mária

Az okta­tás tár­gyi fel­té­te­le­i­nek és körül­mé­nye­i­nek javítása.

*****

“JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY”

Vezető:

Lip­tákné Kátai Tímea

A min­den­kori szent­györ­gyi óvo­dá­sok kul­tu­rá­lis neve­lé­sét és testi fejlő­dé­sét elő­se­gítő szel­lemi és tár­gyi fel­té­te­lek javítása.

*****

“KERTBARÁT EGYESÜLET”

Elnök:

Simon Károly

Műkö­dési terü­le­tük az élő és a holt Zagyva közötti mint­egy 2 ha terü­let, mely az önkor­mány­zat tulaj­do­nát képezi, ahol kony­ha­kerti növé­nyek ter­mesz­té­sé­vel foglalkoznak.

*****

“KÖZSÉGI POLGÁRŐRSÉG”

vezető:

Feke­téné Lacz­la­vik Ildikó

Célja a köz­ség köz­biz­ton­sá­gá­nak meg­erő­sí­tése, ezen belül – ifjú­ság­vé­de­lem,- bűn­meg­elő­zés vala­mint a közlekedésbiztonság.

*****

“KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET”

 Elnök:

Koc­zka László

Helyi fia­ta­lok spor­to­lási igé­nyé­nek kielé­gí­tése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lab­da­rúgó Szö­vet­ség által szer­ve­zett baj­nok­sá­gok keretében.

  “Asz­ta­li­te­nisz Szakosztály”

Vezető:

Gál Zol­tán

“Kézi­labda Szakosztály”

Vezető:

Tábo­ros Béla

*****

“ROZMARING ASSZONYKÓRUS”

Vezető:

Lit­kei Sándorné

A helyi nép­da­lok gyűj­tése, tovább­adása, kul­tu­rá­lis ünne­pe­ken való rész­vé­tel, hagyományőrzés.

*****

“RÁKBETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 91. SZ. JÁSZSÁGI KLUB”

Vezető:

Sípos Gézáné

A rák­be­te­gek humá­nus és szak­szerű tájé­koz­ta­tása, a bete­gek és hoz­zá­tar­to­zók egész­ség­ne­ve­lése, egész­ség­ügyi és szo­ci­á­lis fel­ada­tok inté­zése. Orszá­gos és helyi konferenciákat,fórumokat,ismeretterjesztő előa­dá­so­kat szer­vez, ezzel is segítve a beteg­ség elleni küz­de­lem­ben az érintetteket.

*****

“SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET”

Elnök:

Kecs­kés Ferenc

A helyi kör­nye­zeti érté­kek meg­vé­dése, a kul­tu­rált emberi kör­nye­zet meg­te­rem­tése. A tele­pü­lés ifjú­sá­gá­nak az egész­sé­ges kör­nye­zet­hez és élet­mód­hoz szoktatása.

*****