Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/1.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/1.

 

Pol­gár­mes­teri hír­le­vél –Beszá­moló az „Élhetőbb Jászal­só­szent­györ­gyért prog­ram” ala­ku­lá­sá­ról az Önkor­mány­zati ciklusprogramról

1.rész: 2006. október-2008. június

Új ját­szó­tér épült, ott­hont kap­tak a civi­lek, Szent­györ­gyé a Vadas csárda”

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

Köze­ledve a négy éves önkor­mány­zati idő­szak végé­hez azon túl, hogy köte­les­sé­gem beszá­molni a képviselő-testület tevé­keny­sé­géről, jogos és ésszerű elvá­rása a válasz­tó­pol­gá­rok­nak is. A követ­kező idő­szak­ban több fóru­mon (hír­le­ve­lek, falugyű­lés, újság, inter­ne­tes hon­lap stb.) is igyek­szem össze­fog­lalni azo­kat a ténye­ket, ada­to­kat, ese­mé­nye­ket, ame­lyek meg­ha­tá­roz­ták és jel­le­mez­ték a velem együtt 12 főből álló képviselő-testület mun­ká­ját, melyek közül érde­mes fel­idézni sok min­dent. Az önkor­mány­zati munka alap­ját és átgon­dolt­sá­gát, terv­szerű­sé­gét a jóvá­ha­gyott „Élhetőbb Jászal­só­szent­györ­gyért” elne­ve­zésű cik­lus­prog­ram segí­tette az elmúlt négy évben. A prog­ram célja, hogy egyes ele­me­i­nek meg­va­ló­su­lá­sá­val tele­pü­lé­sünk egy élhető és egy­ben alter­na­tív lakó­kör­nye­zetté vál­hat a tér­ség­ben akár már rövid idő alatt is, segítve a köz­ség hosszú távú meg­ma­ra­dá­sát és fejlő­dé­sét. Az elsőd­le­ges szem­pon­tok a prog­ram­ban, hogy teremt­sük meg a köz­tisz­ta­ság, köz­biz­ton­ság alapjait;-nyújtsunk magas szín­vo­nalú köz­szol­gál­ta­tá­so­kat (pl. óvo­dai és isko­lai neve­lés, egész­ség­ügy, köz­le­ke­dés), és ezek lehető­leg 21. szá­zadi hely­szí­ne­ken, épü­le­tek­ben működjenek;-segítsük az önszer­veződő közös­sé­ge­ket, a közös­ségi éle­tet és a helyi vállalkozásokat.

A jóvá­ha­gyott prog­ramele­me­i­nek nagy része meg­va­ló­sult, illetve folya­mat­ban van, így a képviselő-testületek vál­la­lá­suk sze­rint sike­re­sen mun­kál­kod­tak, az Önök segítségével.

Lás­suk, mely prog­ram ele­mek való­sul­tak meg 2006. októ­ber 1-től 2008. köze­péig, az idő­közi válasz­tá­so­kig. Az első más­fél évet több, az előző cik­lus­ból áthú­zódó beru­há­zás befe­je­zése és egyes halaszt­ha­tat­lan ügyek, prob­lé­mák meg­ol­dása, vala­mint az önkor­mány­zat hely­ze­té­nek fel­tá­rása és érté­ke­lése jellemezte.

Vadas reha­bi­li­tá­ci­ója meg­kezdő­dött, pihenő­park jel­leg kiala­kí­tása cél­lal. „Vadas csárda” és a hozzá tar­tozó terü­let hosszú-hosszú idő után meg­vá­sár­lásra került, mely által immár egy­sé­ge­sen köz­ségi tulaj­don a Vadas park. A vétel­árat, 4,5 mil­lió forin­tot saját erőből biz­to­sí­totta az önkormányzat.

Az ügy­fél­ba­rát, haté­ko­nyabb ügy­in­té­zés cél­já­ból ügy­fél­szol­gá­lati iroda került kiala­kí­tásra annak érde­ké­ben, hogy már a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal bejá­ra­tá­nál elsőd­le­ges infor­má­ci­ók­hoz lehes­sen jutni.

A szenny­víz­csa­torna épí­tés utáni hely­re­ál­lí­tá­sok a beru­há­zás jel­le­géből adó­dóan a cik­lust végig­kí­sér­ték. A bur­kolt utak igen rossz, ese­ten­ként jár­ha­tat­lan álla­pot­ban vol­tak az önkor­mány­zati cik­lus ele­jén, az új képviselő-testület bonyo­lí­totta a hely­re­ál­lí­tá­so­kat és fel­újí­tá­so­kat a ren­del­ke­zésre álló beru­há­zás­hoz kap­cso­lódó, illetve a köz­ben elnyert bel­vi­zes károkra lehí­vott támo­ga­tás­ból. Ennek ered­mé­nye­ként a csak­nem jár­ha­tat­lan Hunyadi, Mikes, Vásár, Építő, Hold és Nyár utcák meg­újul­hat­tak,illetve külön öröm, hogy miután kez­de­mé­nyez­tük a ter­vek módo­sí­tá­sát, a Vörös­marty út leg­rosszabb jár­ha­tat­lan része is jobb bur­ko­la­tot kap­ha­tott, melyre sokan rég­óta vár­tak. Meg­újult pályá­zati for­rás­ból továbbá a Tavasz­mező út szi­lárd bur­ko­latú sza­ka­sza. 20000 m² terü­letű, 6 km hosszú, útfe­lü­let vált jobbá 78 mil­lió Ft beke­rü­lési költ­ség­ből. A beru­há­zás­hoz kap­cso­lódó hitel vissza­fi­ze­tés, lakos­sági hoz­zá­já­ru­lá­sok, magas díjak fize­tése meg­kezdő­dött. Az üze­mel­te­tésre hosszú­távra átadott vízmű (mely­hez kap­cso­lódó befo­lyó összeg­ből a beru­há­zás önereje egé­szült ki, korábbi dön­tés alap­ján) vissza­vé­te­lé­nek és a díj­mér­sék­lés lehető­sé­gé­nek kere­sése megkezdődött.

Az idő­sek nap­pali ellá­tá­sára szol­gáló épü­let (temp­lom mel­lett) belső vizes­blokk­já­nak és fűté­sé­nek kor­szerű­sí­tése való­sult meg, hogy ismét hasz­nál­has­sák az idő­sek. Az emlí­tett célt egy jóté­kony­sági ren­dez­vény is segí­tette. Az épü­let­ben műkö­dik 2007 óta a Szent Erzsé­bet Sze­re­tet Szol­gá­lat, mely élel­mi­szer, ruhá­zati és egyéb ado­má­nyo­kat fogad és oszt szét a rászorulóknak.

A tele­pü­lés egyik leg­na­gyobb múltú épü­le­té­nek külső hom­lok­zat tata­ro­zása való­sult meg a Könyv­tár nagyon idő­szerű reno­vá­lá­sá­val, melyet később a képviselő-testület helyi védett­ség alá helyezett.

Új ját­szó­tér­rel gaz­da­go­dott a tele­pü­lés, melyre rég­óta vár­tak a kis­gyer­me­kes szülők és nagy­szülők. A régi hely­szí­nen tucat­nyi helyi lakos és vál­lal­ko­zás segít­sé­gé­vel átadásra került a Hófe­hérke Ját­szó­kert, 1 mil­lió forin­tos önkor­mány­zati for­rás­ból és leg­alább ilyen értékű tár­sa­dalmi munkából.

A tele­pü­lés emb­le­ma­ti­kus része újult meg, ren­de­zett és virá­gos park épült a köz­ség­háza és a II. világ­há­bo­rús emlékmű körül, melyre a tele­pü­lés ugyan „csak” 2 mil­lió Ft-ot köl­tött, azon­ban több helyi vál­lal­kozó és lakos fel­aján­lá­sa­i­nak köszön­hetően ennek több­szö­rö­sét érő beru­há­zás­sal szé­pült a köz­pont ezen része, mely köz­ked­velt térré vált.

Tér­ségi sze­re­pün­ket és gaz­da­sági lehető­sé­ge­in­ket növeli sike­res okta­tási tár­su­lás lét­re­ho­zása Jász­bol­dog­há­zá­val, a közös iskola és óvoda köz­pont­ja­ként évente több tíz­mil­liós műkö­dési több­let­be­vé­tel­lel számolhatunk.

A korábbi cik­lus­ban meg­kezdő­dött új egész­ség­ház épí­tése 2007-ben befe­jező­döttés később lég­kon­di­ci­o­náló beren­de­zé­sek­kel még kom­for­to­sabbá vál­ha­tott, mely fej­lesz­tés önere­jé­hez még az előző önkor­mány­zat 25 mil­lió forint hitel­fel­vé­telt esz­kö­zölt és annak tör­lesz­tése azóta is tart.

Új utca­név­táb­lák kerül­tek kihe­lye­zésre, mivel csak­nem vala­mennyi tábla hiány­zott. A tele­pü­lé­sen való tájé­ko­zó­dás­ban az ide láto­ga­tók­nak, helyi­ek­nek, orvosi ügye­let­nek, mentők­nek, egyéb szol­gál­ta­tók­nak nagy prob­lé­mát oko­zott ez a hiá­nyos­ság, ezért annak keze­lése halaszt­ha­tat­lan volt.

A leg­több nagyobb közös­ségi prog­ram­nak helyt adó tor­na­te­rem több száz négy­zet­mé­te­res felü­letű üveg­ab­la­kai veszé­lye­sek vol­tak, az épü­let álla­pota lerom­lott, szük­sé­ges volt az épü­let meg­men­tése a bezá­rás­tól. A veszé­lyes abla­kok cse­réje, a tető és falak idő­szerű javí­tása, a fűtési rend­szer rész­le­ges átala­kí­tása és az épü­let fes­tése való­sul­ha­tott meg 2,8 mil­lió Ft-ból és hasz­nál­ha­tóvá vált az udvar. Később 2009-ben egy sike­res pályá­zat ered­mé­nye­ként tel­je­sen meg­újult az épület.

Muta­tós üdvözlő­táb­lák elhe­lye­zése való­sult meg a tele­pü­lés fő bejá­ra­ta­i­nál, helyi vál­lal­ko­zá­sok támogatásával.

Egyes civil szer­ve­ze­tek rég­óta vágy­tak arra, hogy saját helyük legyen ahol össze­jö­het­nek, ezért került kiala­kí­tásra egy funk­ci­ót­lan, régen isko­lai célokra hasz­nált épü­letből aCivi­lek Háza. Az átadás előtt meg­va­ló­sult az épü­let tel­jes fűtés­kor­szerű­sí­tése, figye­lem­mel az idő­sza­kos hasz­ná­latra, vala­mint a tető is reno­vá­lásra került eresz­csa­torna cse­ré­vel, vala­mint külső és belső állag­meg­óvó tata­ro­zás is tör­tént össze­sen 2,6 mil­lió Ft összegből.

A tűzol­tó­szer­tár bőví­té­sére nyúj­tot­tunk be sike­res pályá­za­totés a Tűzoltó Egye­sü­let­tel, illetve a kivi­te­lező­vel össze­fogva még az épü­let tete­jét is sike­rült fel­újí­tani össze­sen mint­egy 4,5 mil­lió Ft-ból.

Saját autó­val került meg­erő­sí­tésre a Pol­gárőr­ség–a hiva­tali gép­jármű hasz­ná­latra tör­ténő átadásával.

A köz­te­rü­le­te­ket folya­ma­to­san tisz­tán és ren­de­zet­ten kezel­tük, rend­sze­re­sen füvet nyír­tunk és a sze­me­tet összegyűj­töt­tük, vala­mint a köz­épü­le­tek udva­ra­i­nak rend­be­té­te­lére is nagy figyel­met for­dí­tot­tunk, melyek közül kiemel­ném a bölcsőde udva­rá­nak és a Vásár tér sok ezer négy­zet­mé­te­res terü­le­té­nek rendezését.

A jel­zett részidő­sza­kot a képviselő-testület által vál­lalt fel­ada­tok szem­pont­já­ból a leírt főbb ele­mek meg­va­ló­sí­tása jel­le­mezte. Ezen­kí­vül további infor­má­ci­ók­kal bárki részére állunk ren­del­ke­zésre: a képviselő-testületi ülé­sek jegyző­köny­vei, költ­ség­ve­tési ren­de­le­tek, beszá­mo­lók olvas­ha­tók a Könyv­tár­ban, és a köz­ség hiva­ta­los hon­lap­ján. Rész­le­tes vagy egyéb infor­má­ció kap­csán bát­ran lehet for­dulni szó­ban vagy írás­ban is a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­hoz, vagy hoz­zám tájé­koz­ta­tás kérés céljából.

Jászal­só­szent­györgy, 2010. augusz­tus 13.

Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.