Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Kitüntetettek

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Kitüntetettek

 

Jászal­só­szent­györgy Önkor­mány­zat Képviselő-testülete 8/1992. (V. 6.) ren­de­le­té­vel a köz­ség tár­sa­dalmi, gaz­da­sági éle­té­ben, tudo­má­nyos, kul­tu­rá­lis, köz­igaz­ga­tási, művészeti, ifjú­sági és sport, egész­ség­ügyi és szo­ci­á­lis, vala­mint egyéb szak­mai terü­le­te­ken elért kima­gasló tel­je­sít­mé­nyek elis­me­ré­sére „Jászal­só­szent­györgy köz­sé­gért díj” cím­mel kitün­tető díjat alapított.

Itt olvas­ható: Köz­sé­gért díj ren­de­let 1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal

A ren­de­le­tet 2009-ben a Képviselő-testület az aláb­biak sze­rint módo­sí­totta:10/2009KTrendelet

Díja­zot­tak lis­tája:

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Okta­tá­sá­ért Díj

2002. Bori Ist­vánné

2003.Törő­csik Jenő

2004. Csin­ger József

2005.posz­tu­musz: Muhari Béláné

2006.Szme­tena Gézáné

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért Díj

1995. Tóth Imre és Weisz­mül­ler Béla

1996.Dr. Nagy Béla Géza és Szme­tena Géza

1997.Halla Zol­tán, Törő­csik Jenő és a Pol­gárőr­ség    

1998.Simon Károlyné

2000.Kökény Kál­mán, Mar­ton Lász­lóné, Dr. Ádám Imréné és Dr. Maczkó Sán­dor            

2001.Gál Pálné és a Köz­ségi Sportegyesület

2002.Beré­nyi Jenőné és Sas Dezső

2003.Dr. Kocsis Kál­mán, Sán­dor János és a Szent-György Ala­pít­vány   

2004.Osz­lá­nyi Sándorné

2005.Kátai Ist­ván

2006.Éle­tet az Évek­nek Nyug­dí­jas klub és Eger­völ­gyi Józsefné

2009. Gál Zol­tánné, Varga Ist­vánné és posz­tu­musz: Dr. Csala László

2010. Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Tűzoltó Egyesület

2011. Kobela Tiborné

2012. Luká­csi László

2013. Tóth Imréné

2014. posz­tu­musz Szi­lá­gyi Péter

2015. Talált József és Találtné Kovács Erzsé­bet, Zsoldi Lajos

2016. Simon Károly

2017. Nagy Kálmán

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.