Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Tájékoztatás

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Tájé­koz­tat­juk a lakos­sá­got, a tisz­telt temető láto­ga­tó­kat, hogy a Jászal­só­szent­györgy Római Kato­li­kus temető üzemeltetését

IUSTA Temet­ke­zési szol­gál­ta­tás

SELENA Kft. végzi

Jász­be­rény, Kápolna u. 23. végzi.

Tel.: 57/501–725

Temető­gond­nok:

Törő­csik And­rea

Tel.: +36–30/472–26-43

Inter­ne­tes elér­hető­ség: www.selena-iusta.hu

Kér­jük a Tisz­telt Hoz­zá­tar­to­zó­kat, hogy sír­hely­vál­tás, sír­kő­be­vi­teli enge­dély inté­zé­sé­vel, a temetőn belüli teme­tési szol­gál­ta­tás meg­ren­de­lé­sé­vel a temető­gond­no­kot keres­sék fel.

Fel­hív­juk a sír­hely és krip­ta­hely bérlők figyel­mét, hogy a 25 évnél régeb­ben vál­tott sír­he­lyek, illetve a 60 évnél régeb­ben vál­tott krip­ta­he­lyek meg­vál­tási ideje lejárt. Ha kíván­ják meg­hosszab­bí­tani, vagy lemon­dani a meg­vál­tási jog­ról, azt a temető­gond­nok­nál tud­ják megtenni.

Fel­kér­jük azon sír­hely bérlő­ket, akik már meg­vál­tot­ták a sír­he­lyet, de még nem temet­kez­tek a sírba és nem jelöl­ték meg lát­ható módon a sír­he­lyet, jelent­kez­ze­nek a temető­gond­nok­nál adat­egyez­te­tés cél­já­ból az újra érté­ke­sí­tés elke­rü­lése végett.

A meg­vál­tott sír­hely meg­je­lö­lése, gon­do­zása a sír­hely bérlő min­den­kori kötelessége.

****************************************************************************************************************

TEMETŐ REND

A temető nyit­va­tar­tási rendje:

Ápri­lis  01 – től – szep­tem­ber 30-ig           700 — 2000 –ig

Októ­ber 01 — től – már­cius 31-ig               800 — 1800 –ig

Egyes és ket­tes (kopor­sós) sír­he­lyek hasz­ná­lati ideje a meg­vál­tás­tól szá­mí­tott 25 év. Min­den bete­me­tés­kor a meg­vál­tást úgy kell kiegé­szí­teni, hogy az utolsó bete­me­téstől 25 évig érvé­nyes legyen a megváltás.

Urna­fülke hasz­ná­lati ideje 10, urna­sír­hely (kolom­bá­rium) hasz­ná­lati ideje 25 év, sír­bolt (kripta) hasz­ná­lati ideje 60 év. A teme­tési hely felett ren­del­kező vagy annak örö­köse a lejárt hasz­ná­lati idő után a sír­helyt újra­vált­hatja. A lejárt hasz­ná­lati idejű teme­tési hely (tör­vény adta kere­tek között) újra­ér­té­ke­sí­tésre kerül! Sír­bolt (kripta) léte­sí­tése épí­tés ható­sági enge­dély­kö­te­les. Sírkő, sír­em­lék, urna­sír (kolom-bárium) temető tulaj­do­nosi (temető­gond­noki) enge­déllyel állít­ható. A temető­ben temetni, továbbá urnát, sír­em­lé­ket, elhe­lyezni és a temetőből elszál­lí­tani, temetőn belül áthe­lyezni, a Temető­sza­bály­zat­ban meg­ha­tá­ro­zott egyéb fel­té­te­lek meg­léte ese­tén, kizá­ró­lag a temetői nyil­ván­tar­tá­sok­ban tör­tént bejegy­zé­sek után lehet!

A teme­té­sek rendje: teme­tés a világi mun­ka­rend sze­rinti mun­ka­na­po­kon történik

A temető­ben temet­ke­zési szol­gál­ta­tási tevé­keny­sé­get a temető tulaj­do­nos meg­bí­zottja végez­het. A temető­ben csak a sírok, sír­bol­tok, sír­em­lé­kek díszí­té­sére szol­gáló tár­gyak (koszo­rúk, vázák, virá­gok, mécse­sek, gyer­tyák, stb.) helyez­hetők el. A teme­tési helyek (sírok, krip­ták, kolum­bá­ri­u­mok, stb. …) és annak köz­vet­len kör­nye­ze­té­nek (kör­ben 60 cm-re) taka­rí­tása a teme­tési hely felett ren­del­kező min­den­kori köte­les­sége. A kelet­ke­zett sze­me­tet a kije­lölt sze­mét­tá­ro­lókba kell gyűj­teni. A temető­ben gyer­tyát, vagy mécsest gyúj­tani leg­később a kapu­zá­rás előtt fél órá­val sza­bad. A tűz­ve­szély elke­rü­lé­sé­hez szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket annak kell meg­tenni, aki a gyer­tyát vagy a mécsest meggyújtotta.

Tilos a temető­ben tüzet rakni, sze­me­tet, elszá­radt koszo­rú­kat meggyújtani!

A temető­ben vég­zendő min­den mun­kát – kivéve a hoz­zá­tar­to­zók részéről tör­ténő sír­gon­do­zást, teme­tési hely virág­gal tör­ténő díszí­té­sét — a temető­gon­dok­nak be kell jelen­teni. Fát, cser­jét a temető terü­le­tén magán­sze­mély köz­te­rü­letre csak a temető­gond­nok enge­dé­lyé­vel ültet­het. A sírra és attól max. 30 cm-re csak olyan örök­zöld ültet­hető, amely tel­jes kifej­lett­sé­gé­ben nem maga­sabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 1,6 m-nél. A 2 m magas­sá­got elérő, vagy a nem gon­do­zott, a síron túl nyúló ültet­vé­nye­ket a temető­gond­nok eltá­vo­lítja és az eltá­vo­lí­tás költ­sé­geit a sír gon­do­zá­sára köte­le­zet­tel meg­té­rít­teti. Sírok között bár­mi­féle lóca, pad, műtárgy elhe­lye­zése tilos! A temető­ben 14 éven aluli gyer­mek csak szülői fel­ügye­let­tel tar­tóz­kod­hat! Tilos a temető­ben bár­mi­nemű rek­lám­te­vé­keny­sé­get foly­tatni! A temető terü­le­tére láto­ga­tó­nak kutyát és egyéb álla­tot bevinni tilos!

A temető­ben tilos gép­ko­csi­val köz­le­kedni, kivéve

- Moz­gás­sé­rül­tet szál­lító jármű,
– Temet­ke­zési szol­gál­tató gép­járműve,
– Egyéb temető­gond­noki enge­déllyel, pl. sír­kö­ves mun­kák­nál, stb.

A temető­ben elhe­lye­zett virá­gok, koszo­rúk, sír­em­lé­kek, egyéb műtár­gyak meg­ron­gá­lá­sá­ért, eset­le­ges eltu­laj­do­ní­tá­sá­ért vagy elemi csa­pás­ból eredő káro­kért a temető tulaj­do­nosa és meg­bí­zottja felelős­ség­gel nem tar­to­zik! A temető egész terü­le­tén tilos min­den olyan maga­tar­tás, mely a kegye­le­tet sérti, a temetőbe láto­ga­tó­kat meg­bot­rán­koz­tatja, vala­mint a hely szel­le­mi­sé­gé­hez nem illik! Aki az egyes sza­bály­sér­té­sekről szóló 218/1999 (XII. 28.) Kor­mány­ren­de­let­ben fog­lalt tör­vé­nyi tény­ál­lás­ban meg­ha­tá­ro­zot­ta­kon túl, a Temető­sza­bály­zat­ban fog­lal­ta­kat meg­sérti – vonat­kozó ren­de­let sze­rinti – pénz­bír­ság­gal sújtható.

Jászal­só­szent­györgy, 2010. február

Pász­tor Pas­cal plébános                                                                                                                                                        

  Nagy Gábor ügy­ve­zető igaz­gató

************************************************************************************************************************

Római Kato­li­kus Egyházközség

Jászal­só­szent­györgy Sír­hely­vál­tási díjak

A Jászal­só­szent­györgy Római Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség a sír­hely­vál­tási díja­kat az aláb­bi­ak­ban hatá­rozza meg:

-          Azon sír­he­lyek meg­vál­tási díja, ame­lyek jár­dá­val kiépí­tett út mel­lett helyez­ked­nek el az első sor­ban, 25 évre megváltva:

  • Egy­sze­mé­lyes: 13.000 Ft.
  • Két­sze­mé­lyes:  26.000 Ft.

-          A fenti módon meg­ha­tá­ro­zott sír­he­lyek kivé­te­lé­vel az összes többi sír­hely meg­vál­tási díja 25 évre:

  • Egy­sze­mé­lyes: 10.000 Ft.
  • Két­sze­mé­lyes:  20.000 Ft.

-          A sír­he­lyek újra­vál­tá­sá­nál a fenti módon meg­ha­tá­ro­zott sír­hely­dí­ja­kat kell alkal­mazni oly módon, hogy min­den bete­me­tés­kor az egyes és ket­tes (eset­leg 3-as, 4-es, sír­kert) sír­hely meg­vál­tása a bete­me­téstől szá­mítva 25 évre legyen kiegészítve.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.