Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Letölthető dokumentumok

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Letölthető dokumentumok

(A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban vég­zendő ügy­in­té­zés­hez) Kér­jük min­den eset­ben vegye fel a kap­cso­la­tot sze­mé­lye­sen, vagy tele­fo­non az adott osz­tály ügyintézőjével!
 
 
 

Adó­igaz­ga­tás

Doku­men­tum neve

Aján­lat elő­ha­szon­bér­leti jog eljárásához

Aján­lat elő­vá­sár­lási jog eljárásához

Beje­len­tés­kö­te­les keres­ke­delmi tevé­keny­ség folytatásáról

Adat­be­je­len­tés a magán­sze­mély kom­mu­ná­lis adó­já­ról ÚJ!

Elő­vá­sár­lási kérelem

Adat­be­je­len­tés a gép­járműa­dó­ról ÚJ!

Műkö­dési enge­dély iránti kérelem

Beval­lás az elő­re­ho­zott helyi adó­ról ÚJ!

Beval­lás a helyi víz­gaz­dál­ko­dási ható­sági jog­körbe tar­tozó szenny­víz­el­he­lye­zés­hez kap­cso­lódó talaj­ter­he­lési díj­hoz  ; 

Talaj­ter­he­lési díj beval­lá­sá­hoz tájékoztató

Túl­fi­ze­tés vissza­fi­ze­tése, átszámolása

Beval­lás a helyi iparű­zési adó­el­ő­leg kiegé­szí­té­séről állandó jel­legű iparű­zési tevé­keny­ség esetén

BEVALLÁS a helyi iparű­zési adó­ról állandó jel­legű iparű­zési tevé­keny­ség ese­tén 2018. év

BEVALLÁS a helyi iparű­zési adó­ról állandó jel­legű iparű­zési tevé­keny­ség ese­tén 2019. év

Beje­lent­ke­zés, vál­to­zás bejelentés

Beje­len­tés desz­til­lá­ó­be­ren­de­zés tulaj­don­jo­gá­ról, tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­séről ; Beval­lás előál­lí­tott magán­fő­zött pár­lat után

Szám­la­szá­mok:

Magán­sze­mé­lyek kom­mu­ná­lis adója: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053349

Iparű­zési adó: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053356

Gép­járműadó: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053459

Kése­delmi pót­lék: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053370

Bír­ság: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053363

Egyéb bevé­te­lek: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053435

Ide­gen bevé­te­lek: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053394

Talaj­ter­he­lési díj: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053387

Helyi jöve­déki adó: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053332

Állam­igaz­ga­tási ille­ték: (3A Taka­rék­szö­vet­ke­zet) 69500163–11053411

Szo­ci­á­lis Igazgatás

Kére­lem tele­pü­lési támo­ga­tás igényléséhez

Kére­lem lak­ha­tás­hoz kap­cso­lódó tele­pü­lési támogatáshoz

Kére­lem rend­sze­res gyer­mek­vé­delmi ked­vez­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz és felül­vizs­gá­la­tá­hoz, vala­mint a hát­rá­nyos, hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zet fenn­ál­lá­sá­nak megállapításához

 KÉRELEM — Első sze­mé­lyi tulaj­donú lakás vásár­lá­sá­nak, épí­té­sé­nek támogatásához

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.