Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Alapító okirat

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Alapító okirat

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Polgármesteri

Hiva­tal egy­sé­ges szer­ke­zetű ala­pító okirata

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat Képviselő-testülete a 127/2013. (VIII. 15.) KT hatá­ro­za­tá­val a Magyar­or­szág helyi önkor­mány­za­ta­i­ról szóló 2011. évi CLXXXIX. tör­vény 84. § (1) bekez­dése, az állam­ház­tar­tás­ról szóló 2011. CXCV. tör­vény 8. §-a, az állam­ház­tar­tás­ról szóló tör­vény vég­re­haj­tá­sá­ról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. ren­de­let 5. §-a alap­ján az alábbi ala­pító okira­tot adja ki:

1.) A költ­ség­ve­tési szerv neve:

Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hivatal

2.) A költ­ség­ve­tési szerv székhelye:

5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.

3.) Jog­szabály­ban meg­ha­tá­ro­zott köz­fel­adata:

a) Az önkor­mány­zat műkö­dé­sé­vel, vala­mint a pol­gár­mes­ter vagy a jegyző feladat-és hatás­kö­rébe tar­tozó ügyek dön­tésre való elő­ké­szí­té­sé­vel és vég­re­haj­tá­sá­val kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tása. Köz­remű­kö­dés az önkor­mány­za­tok­kal, vala­mint az állami szer­vek­kel tör­ténő együttmű­kö­dés összehangolásában.

b) Adó­igaz­ga­tási fel­ada­tok ellátása.

c) A helyi önkor­mány­zat, a helyi önkor­mány­zat önál­lóan működő költ­ség­ve­tési szer­vei és a helyi nem­ze­ti­ségi önkor­mány­zat ter­ve­zési, gaz­dál­ko­dási, finan­szí­ro­zási, beszá­mo­lási fel­ada­ta­i­nak ellátása.

d) Belső ellenőr­zés működtetése.

e) A tár­su­lási tanács mun­ka­szer­ve­zeti fel­ada­ta­i­nak (dön­té­sek elő­ké­szí­tése, vég­re­haj­tás szer­ve­zése) ellátása.

4.) A költ­ség­ve­tési szerv  érvé­nyes szak­fel­ada­ta­i­nak száma és meg­ne­ve­zése:

841114 Országgyű­lési képviselő-választásokhoz kap­cso­lódó tevékenységek

841115 Önkor­mány­zati képviselő-választásokhoz kap­cso­lódó tevékenységek

841116 Orszá­gos és helyi nem­ze­ti­ségi önkor­mány­zati válasz­tá­sok­hoz kap­cso­lódó tevékenységek

841117 Euró­pai par­la­menti képviselő-választáshoz kap­cso­lódó tevékenységek

841118 Orszá­gos és helyi nép­sza­va­zás­hoz kap­cso­lódó tevékenységek

841126 Önkor­mány­za­tok és tár­su­lá­sok álta­lá­nos vég­re­hajtó igaz­ga­tási tevékenysége

841132 Adó­igaz­ga­tás

841133 Adó, ille­ték kisza­bása, besze­dése, adóellenőrzés

841907 Önkor­mány­za­tok elszá­mo­lá­sai a költ­ség­ve­tési szerveikkel

882111 Aktív korúak ellátása

882112 Idős­ko­rúak járadéka

882113 Lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tás nor­ma­tív alapon

882116 Ápo­lási díj mél­tá­nyos­sági alapon

882117 Rend­sze­res gyer­mek­vé­delmi pénz­beli ellátás

882118 Kiegé­szítő gyer­mek­vé­delmi támogatás

882119 Óvodáz­ta­tási támogatás

882202 Köz­gyógy­el­lá­tás”

5.) A költ­ség­ve­tési szerv ille­té­kes­sége:

Jászal­só­szent­györgy köz­ség köz­igaz­ga­tási területe

6.) Az alapítás idő­pontja: 1990. 11. 01.

7.) Irá­nyító szerv neve, székhelye:

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete,

5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.

8.) Gaz­dál­ko­dási besorolása:

önál­lóan működő és gaz­dál­kodó költ­ség­ve­tési szerv

9.) A költ­ség­ve­tési szerv vezető­jé­nek (vezető szerve, tes­tü­lete tag­ja­i­nak) kine­ve­zési, meg­bí­zási, válasz­tási rendje:

A jegyzői (aljegyzői) állást nyil­vá­nos pályá­zat útján kell betöl­teni. A jegyzőt (az aljegyzőt) a pol­gár­mes­ter a Magyar­or­szág helyi önkor­mány­za­ta­i­ról szóló 2011. évi CLXXXIX. tör­vény 82. § (1) bekez­dése alap­ján – köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selői jog­vi­szony kere­tein belül a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tör­vény 247. § (1) bekez­dése alap­ján — nevezi ki, hatá­ro­zat­lan időre.

A pályá­zati eljá­rás­sal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat a pol­gár­mes­ter látja el.

10.) A költ­ség­ve­tési szerv fog­lal­koz­ta­tott­ja­ira vonat­kozó fog­lal­koz­ta­tási jogviszony(ok) megjelölése:

A költ­ség­ve­tési szerv fog­lal­koz­ta­tott­jai köz­tiszt­vi­selők. A költ­ség­ve­tési szerv a fog­lal­koz­ta­tott­ja­i­nak kine­ve­zé­sére, kine­ve­zése módo­sí­tá­sára illetve a költ­ség­ve­tési szerv­vel (mun­kál­ta­tó­val) fenn­álló jog­vi­szony meg­szű­né­sére, meg­szün­te­té­sére elsőd­le­ge­sen a a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Kttv.) a Kttv. kife­je­zett ren­del­ke­zése hiá­nyá­ban, másod­la­go­san a Munka Tör­vény­köny­véről szóló 2012. évi I. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Mt.) ren­del­ke­zé­sei az irányadók.”

11.) Az Ala­pító és a Fenn­tartó neve és címe:

a.) Az Ala­pító neve és címe:

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.)

b.) A Fenn­tartó neve és címe:

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.)”

12.) A költ­ség­ve­tési szerv fel­adat­el­lá­tá­sát szol­gáló vagyon:

a.) A Képviselő-testület a szerv részére biz­to­sítja az Önkor­mány­zat tulaj­do­nát képező alábbi ingatlant:

Szék­hely ingat­lan adatai:

Jászal­só­szent­györgy, Fő út. 53/A. alatti, 887 hrsz.-ú, 730 m2 alap­te­rü­letű ingatlan.

Telep­hely: -

b.) A szerv ren­del­ke­zé­sére bocsá­tott ingat­lan­va­gyon ún. könyv sze­rinti értéke (adatai):

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat­nak a tár­gy­évi költ­ség­ve­tése vég­re­haj­tá­sá­ról szóló ún. zár­szám­adási ren­de­lete mel­lék­le­té­ben, évente összeg­szerűen meg­je­le­ní­tésre kerül.

c.) A költ­ség­ve­tési szerv ingó vagyo­ná­hoz tar­toz­nak a két­évente fel­vett intéz­mé­nyi lel­tár sze­rint nyil­ván­tar­tott esz­kö­zök, melye­ket a szerv a fel­adata ellá­tá­sá­hoz sza­ba­don felhasználhat.

13.) A költ­ség­ve­tési szerv vagyona feletti ren­del­ke­zés joga:

A szerv a ren­del­ke­zé­sére álló vagyon­tár­gya­kat a köz­fel­ada­tai ellá­tá­sá­hoz sza­ba­don hasz­nál­hatja. Egyéb célú hasz­no­sí­tás az Önkor­mány­zat hatás­kö­rébe tartozik.

A szerv szék­hely ingat­lana az önkor­mány­zati törzs­va­gyon része, kor­lá­to­zot­tan for­ga­lom­ké­pes, így a szerv a szék­hely ingat­lant nem jogo­sult elide­ge­ní­teni, illető­leg biz­to­sí­ték­ként felhasználni.

Zára­dék:

A Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal egy­sé­ges szer­ke­zetű ala­pító okira­tát Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat képviselő-testülete a 127/2013. (VIII. 15.) KT hatá­ro­za­tá­val elfo­gadta el, ezzel egy­idejű­leg a 87/2009. (V. 13.) KT hatá­ro­zat­tal elfo­ga­dott ala­pító okirat hatá­lyát veszti.

Jelen ala­pító okirat a törzs­könyvi nyil­ván­tar­tásba tör­ténő bejegy­zés nap­ján lép hatályba.

Jászal­só­szent­györgy, 2013. augusz­tus 15.


Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.