Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Községi Könyvtár

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Községi Könyvtár

A jászal­só­szent­györ­gyi Köz­ségi Könyv­tár nyil­vá­nos, tele­pü­lési közmű­velő­dési könyvtár.

Alap– és kiegé­szítő szol­gál­ta­tá­sait az 1997. évi CXL. sz. tv. előí­rá­sait betartva végzi a helyi sajá­tos­sá­gok figyelembevételével.

Köz­ségi Könyvtár

A könyv­tár rövid története

A kez­de­tektől a rendszerváltásig

A köz­ségi könyv­tár tör­té­ne­téről csak a fel­sza­ba­du­lást követően beszél­he­tünk, bár ezt meg­előzően is vol­tak könyv­tá­raik a külön­böző egye­sü­le­tek­nek, intéz­mé­nyek­nek. Ada­tok bizo­nyít­ják, hogy a Kato­li­kus Kör­nek, az Ipar­tes­tü­let­nek, a Szív­gár­dá­nak, a 48-as Pol­gári Kör­nek, a Kato­li­kus Legény­egy­let­nek, az Ipa­ros Tanonc­is­ko­lá­nak, a Kato­li­kus Leány­egye­sü­let­nek és az elemi isko­lá­nak is volt néhány száz-kötetnyi könyve. A köny­vek tar­tal­muk­ban az egyes szer­vek tevé­keny­sé­gé­hez kötődtek.

A hábo­rús ese­mé­nyek követ­kez­té­ben ezek a kis könyv­tá­rak nagyobb része meg­sem­mi­sült, szét­hord­ták állo­má­nyu­kat. 1946-ban már három egye­sü­leti könyv­tár volt 500 kötet­tel. Ebben az idő­ben a köny­vekről írók sze­rinti nyil­ván­tar­tást vezet­tek. A könyv­tár hiva­ta­los tevé­keny­sége az ipar­tes­tü­let épü­le­té­ben lévő kul­túr­ház­ban kezdő­dött meg, 500 köte­tes könyvszekrénnyel.

1958-ban köl­tö­zött át a könyv­tár a párt­ház két kis helyi­sé­gébe. 1960-tól már a tanács intéz­mé­nye­ként műkö­dött. A könyv­tár állo­má­nyá­nak gya­ra­po­dása, s a meg­élén­kült könyv­tári for­ga­lom ismét köl­tö­zésre kész­tette a könyv­tá­rat. 1964-ben fel­épült a Művelő­dési Ház, s ide helyez­ték át a felnőtt könyv­tá­rat, mint­egy 8300 kötet­tel. A könyv­tár­hasz­ná­lók igé­nye azon­ban indo­kolta, hogy a könyv­tár külön épü­le­tet kap­jon. A régi Tanács­háza épü­le­tét tar­tot­ták alkal­mas­nak erre. Az ava­tási ünnep­ség 1969. novem­ber 12-én volt, és nap­ja­ink­ban is ebben az épü­let­ben műkö­dik. Az olva­sók itt már sza­bad­pol­cos rend­szer­ben válo­gat­hat­tak a köny­vek között.

A rend­szer­vál­tás­tól napjainkig

1996 után új igé­nyek, új fel­hasz­ná­lói kör jelent meg, s szinte meg­le­pe­tés­szerűen nőtt a könyv­tár­lá­to­ga­tók száma. A kény­szer­vál­lal­ko­zók, mun­ka­nél­kü­liek, az átkép­zés­ben részt­vevők könyv­tári ellá­tása kihí­vást jelen­tett a könyv­tá­ros­nak, felerő­sö­dött a könyv­tár szo­ci­á­lis funk­ci­ója, egyre inkább közös­ségi szín­tér sze­re­pét töl­tötte be. Átala­kul­tak az olva­sási szo­ká­sok. Meg­szűnt a könyv­köl­csön­zés domi­nan­ci­ája, s foko­zó­dott a hely­ben olva­sás, s a szá­mí­tó­gé­pes szol­gál­ta­tá­sok iránti igény. Felerő­sö­dött az új típusú isme­ret­hor­do­zók iránti igény, s egyre nagyobb teret hódít a könyv­tá­rak­ban a szá­mí­tó­gép. Az Inter­net meg­je­le­né­sé­vel pedig nyi­tot­tabbá vált a könyv­tár, leom­lot­tak a falak, melye­ket a könyv­tá­rak emel­tek maguk köré, saját állo­má­nyuk védel­mé­nek érdekében.

A köz­ség Önkor­mány­zata a közmű­velő­dési tevé­keny­ség fel­té­te­le­i­nek sza­bá­lyo­zása során arra törek­szik, hogy biz­to­sítsa Jászal­só­szent­györgy pol­gá­ra­i­nak jogát a kul­tu­rá­lis örök­ség java­i­nak meg­is­me­ré­sére. Ezért a közmű­velő­dési tevé­keny­ség során hang­sú­lyos fel­ada­tá­nak tekinti:

  • az isko­la­rend­sze­ren kívüli, önte­vé­keny, élet­minő­sé­get és élet­esélyt javító tanu­lási lehető­sé­gek segítését,

  • hát­rá­nyos hely­zetű réte­gek kul­tu­rá­lis elma­ra­dott­sá­gá­nak mérséklését,

  • a gyer­me­kek és fia­ta­lok művelő­dési, művé­szeti és közös­ségi éle­té­nek segítését,

  • a tele­pü­lés hagyo­má­nya­i­nak fel­tá­rá­sát és azok gondozását,

  • az egye­te­mes, a nem­zeti és kisebb­ségi kul­túra meg­is­me­ré­sét, gyarapítását,

  • a kör­nye­zet­kul­túra javítását,

  • az ünne­pek kul­tú­rá­já­nak gondozását,

  • az amatőr alko­tók és művelődő közös­sé­gek tevé­keny­sé­gé­nek támo­ga­tá­sát, külö­nös tekin­tet­tel a kiemel­kedő érté­ke­ket pro­du­káló művé­szeti és szel­lemi alko­tó­kö­zös­sé­gek tevékenységére

Tar­talmi munka:

A szak­mai fel­ada­tok­ban egyenlő helyet fog­lal el a könyv­tári tájé­koz­ta­tás, olva­só­szol­gá­lati munka és a könyv­köl­csön­zés. A könyv­tár­nak, mint közmű­velő­dési könyv­tár­nak, és mint fon­tos közös­ségi intéz­mény­nek az a célja, hogy a meg­lévő és lehet­sé­ges hasz­ná­lók infor­má­ciós igé­nyeit ösz­tö­nözze és kielé­gítse. Célja az is, hogy min­den tár­sa­dalmi cso­port hoz­zá­fér­jen az infor­má­ci­ó­hoz, a tudás­hoz. Fon­tos­nak érzi a cso­por­tok és egyé­nek ösz­tön­zé­sét a kul­túra rész­vé­te­lé­ben, az okta­tás kibon­ta­koz­ta­tá­sá­nak lehetővé téte­lé­ben, a sza­bad­idő hasz­nos eltöl­té­sé­ben, az írás-olvasáskultúra elő­moz­dí­tá­sá­ban.
A könyv­tár szak­mai mun­ká­já­nak közép­pont­já­ban a hasz­ná­lók szük­ség­le­tei áll­nak.
A Köz­ségi Könyv­tár a felnőtt és gyer­mek olva­sók igé­nye­i­nek meg­fe­lelően iro­dalmi este­ket, író– olvasó talál­ko­zó­kat szer­vez, illetve azok­nak helyet biz­to­sít.
Segíti és gaz­da­gítja
a gye­re­kek tan­órán kívüli önmű­velő­dési tevé­keny­sé­gét A nyári szün­idő ideje alatt „Kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok” zaj­la­nak a könyv­tár­ban, így is csök­kentve a szün­idei „csel­lengő” gye­re­kek létszámát.

Néhány sta­tisz­ti­kai mutató (2012. évről):

Érvé­nyes regiszt­rá­ci­ó­val ren­del­kező hasz­ná­lók száma 629 fő.

Ebből 14 éven alu­liak 224 fő,

14 és 65 év közöt­tiek 349 fő,

65 év felet­tiek 56 fő,

 Aktív hasz­ná­lók száma: 480 fő,

Sze­mé­lyes (hely­beni hasz­ná­lat): 3661

Ebből 14 éven alu­liak: 1239

Köl­csön­zött doku­men­tum: 11137

Ebből 14 éven alu­liak: 3304

Hely­ben hasz­nált doku­men­tum: 781

Ebből 14 éven alu­liak: 225

Refe­rensz kér­dés: 866

 

A könyv­tár állo­má­nya 23.400 könyv, 649 hang-, 281 kép-, 4 digi­tá­lis doku­men­tum.
könyvtár3

2005. janu­ár­já­tól a könyv­tár szol­gál­ta­tása az infor­ma­ti­kai rész­leg­gel bővült. Az  intéz­mény­ben lehető­ség van fény­má­so­lásra, nyom­ta­tásra, faxo­lásra, vala­mint spi­rá­lo­zásra és lami­ná­lásra is. 4 db szá­mí­tó­gép áll a láto­ga­tók rendelkezésére.

Az intéz­mény elérhetősége Nyit­va­tar­tási rend
Hiva­ta­los név Köz­ségi Könyvtár Dél­előtt dél­után
Pos­ta­cím 5054 Jászal­só­szent­györgy Fő út 70/b. Hétfőtől-péntekig 8 – 12 13 – 17
Tele­fon 57/456–254 szom­bat zárva
E-mail cím jakonyvtar@citromail.hu
Intéz­mény­ve­zető Mül­ler Attiláné

SZOLGÁLTATÁSAINK

Nap Nyitva tar­tási idő
Hétfő 11,00 – 17,00
Kedd 11,00 – 17,00
Szerda 11,00 – 17,00
Csü­tör­tök 11,00 – 17,00
Pén­tek 11,00 – 17,00

AZ INFORMATIKAI RÉSZLEG NYITVA TARTÁSAkönyvtár5

Szom­bat Zárva; Vasár­nap Zárva