Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.02.17
Donát

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Köz­le­mény

a 2019. októ­ber 13-ai helyi önkor­mány­zati kép­vi­selők és
pol­gár­mes­ter válasz­tá­son Jászal­só­szent­györ­gyön a pol­gár­mes­ter
jelölt­ség­hez és az önkor­mány­zati kép­vi­selői jelölt­ség­hez szükséges

aján­lá­sok számáról

A válasz­tási eljá­rás­ról szóló 2013.évi XXXVI. tör­vény 307/E §. (1) bekez­dése, vala­mint a helyi önkor­mány­zati kép­vi­selők és pol­gár­mes­te­rek válasz­tá­sá­ról szóló 2010. évi L. tör­vény 9.§ (1) bekez­dése és (3) bekez­dés b) pontja alap­ján a 2019. évi helyi önkor­mány­zati válasz­tá­so­kon Jászal­só­szent­györ­gyön a pol­gár­mes­ter jelölt­ség­hez és az önkor­mány­zati kép­vi­selői jelölt­ség­hez szük­sé­ges aján­lá­sok szá­mát az aláb­biak sze­rint álla­pí­tom meg:

A pol­gár­mes­ter jelölt­ség­hez szük­sé­ges aján­lá­sok száma: 87
Az önkor­mány­zati kép­vi­selő jelölt­ség­hez szük­sé­ges aján­lá­sok száma: 29

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.