Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri Hírlevél 2009/1.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Polgármesteri Hírlevél 2009/1.

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

A hír­le­vél — melyet kezé­ben tart – útjára indí­tá­sá­nak célja, hogy köz­sé­gün­ket érintő fon­to­sabb köz­ügye­inkről, önkor­mány­zati mun­ká­ról és dön­té­sekről minél több lénye­ges infor­má­ció eljus­son azok­hoz, akik szű­kebb hazán­kat alkot­ják, itt élnek Alsószentgyörgyön.

A szo­kat­lan, 2008. június 15-i idő­közi önkor­mány­zati válasz­tá­sok lezaj­lot­tak és egy átala­kult képviselő-testület kezdte meg munkáját.

Az akkor jel­lemző békét­len han­gu­lat­hoz bizo­nyára emberi gyen­ge­ség veze­tett, mely­ben töb­ben felelő­sök vagyunk.

A magam részéről vál­la­lom én is hibá­i­mat, és ezúton is kérek bocsá­na­tot min­den­kitől, aki úgy érzi, hogy bár­mi­vel is meg­bán­tot­tam. Legyen Ő volt, vagy jelen­legi képviselő-testületi tag, közös­ség vezetője, vagy bárki.

Hál’ Isten­nek ez már a múlté, a kedé­lyek meg­nyu­god­tak és biz­ton állít­ha­tom, hogy nyár vége óta jó han­gu­lat­ban, alkotó szel­lem­ben zaj­lik az önkor­mány­zati dön­tés­ho­zás és ez így van rendjén.

A meg­újult képviselő-testület haté­kony mun­kája e rövid idő alatt a köz­ség­nek, illetve az itt élő embe­rek min­den­nap­ja­i­nak segí­té­sé­hez sok konk­rét lépés­sel, dön­tés­sel és azok meg­va­ló­su­lá­sá­val járult hozzá.

Fej­lesz­té­sek

2008 nya­rán az óvo­dá­ban és az isko­lá­ban a nyári szü­net ide­jén egy-egy nagyobb fej­lesz­tés való­sult meg, mely a kor­szerűbb és moder­nebb fel­adat­el­lá­tá­sok­hoz járult hozzá.

Az óvoda aka­dály­men­te­sí­té­sé­vel az épü­let belső kiala­kí­tása csak­nem tel­je­sen meg­újult az előí­rá­sok­nak meg­fe­lelő vizes­blok­kok­kal, par­ko­ló­val, kényel­mes bejá­ra­tok­kal. Ez a beru­há­zás 11,5 mil­lió forintba került, mely­hez csak­nem 10 mil­lió Ft EU-s for­rás sike­rült elnyerni. A kivi­te­lező a helyi Jász-Otthon-Center Kft. volt.

A másik jelentős beru­há­zás az isko­lai mele­gítő­kony­há­ban való­sult meg a 21. szá­zad egész­ség­ügyi elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­lelően. A kivi­te­lező a helyi Gazsi Gábor egyéni vál­lal­kozó volt, a fej­lesz­tés költ­sége 1,8 mil­lió forintba került.

Tavaly kap­tuk az öröm­teli hírt, hogy további két benyúj­tott pályá­za­tunk is siker­rel járt, mint­egy 5 mil­lió forint­ból épül­he­tett meg a Jász­ság egyik leg­fej­let­tebb tér­fi­gyelő rend­szere, mely a a bűn­meg­elő­zést és a köz­biz­ton­ság javí­tá­sát segíti a jövő­ben a rendőr­ség kezelésében.

Egy 9 sze­mé­lyes falu­busz beszer­zé­sére közel 8 mil­lió forin­tot nyer­tünk, mely­nek beszer­zése folya­mat­ban van. A busz isko­lá­sok, óvo­dá­sok, idő­sek, civil közös­sé­gek köz­le­ke­dé­sét fogja segí­teni ez év nyár végétől.

A napok­ban fejező­dött be a iskola előtt kiala­kí­tásra kerülő 310m² terü­letű par­koló és kerék­párt­tá­roló meg­épí­tése egy prak­ti­kus és hasz­nál­ha­tóbb tér­bur­ko­lat­tal. A mun­ká­la­tok­hoz kap­cso­ló­dóan a József Attila út ezen sza­ka­sza egy­irá­nyúvá téte­lére került sor a gya­kori for­galmi zava­rok mér­sék­lése érde­ké­ben. A további par­ko­ló­he­lyek kiala­kí­tá­sá­nak elő­ké­szí­tése folya­mat­ban van.

A köz­tisz­ta­sági prog­ram foly­ta­tó­dott tavak sok tíz­ezer négy­zet­mé­te­res terü­lete meg­tisz­tul a nád­tól és a kom­mu­ná­lis hulladéktól.

Mos­ta­ná­ban indul a „Szent Imre iskola” fel­újí­tása, foly­ta­tó­dik az utak jár­ha­tóvá tétele prog­ram, meg­kezdőd­nek a jár­da­fel­újí­tá­sok, ha raj­tam múlik a temető rend­be­té­tele még ebben az évben befe­jeződ­het, sőt akár még fej­lesz­té­sek is indul­hat­nak önkor­mány­zati részvétellel.

Szo­ci­á­lis intézkedések

A képviselő-testület egy sor olyan dön­tést hozott és készít elő, amellyel a nyug­dí­ja­sok, vál­lal­ko­zók, gaz­dák, csa­lá­dok ter­hei mér­sék­lé­sé­ben pró­bál segíteni.

A vál­lal­ko­zók kom­mu­ná­lis adója meg­szűnt,mezőőri járu­lék fize­tési köte­le­zett­ség szin­tén 2009. január 1-től. Sokak fel­ve­té­sére tájé­koz­ta­tom a gaz­dá­kat, hogy a mezőőri szol­gá­lat ellen­ben nem fog meg­szűnni, sőt annak meg­erő­sí­té­sén dolgozunk.

A 70 év felet­tiek év végi támo­ga­tás­ként 2000 Ft-ot kap­tak, 2010. január 1-től nem kell sze­mét­dí­jat fizetni azon ingat­lan­tu­laj­do­no­sok­nak, ahol az ott lakók mind­egyike betöl­tötte a 70 élet­évét, vala­mint az öreg­ségi nyug­el­lá­tás­ban része­sülők, ha egye­dül élnek, sze­mét­dí­juk­ból 30% ked­vez­ményt kap­nak jövő év január 1-től.

Az okta­tási ala­pít­vá­nyon keresz­tül támo­gat­juk a nagy­csa­lá­dos tanu­lók nyári tábo­roz­ta­tá­sát.

Közös­sé­gek támo­ga­tása, civil élet

A civil szer­ve­ze­tek igen aktí­vak és sok­színűek éppen ezért a három évvel ezelőtti szint­hez képest átla­go­san dupla összegű támo­ga­tást kap­nak 2008-ban, mely a közös­ségi élet ser­ken­té­sét hiva­tott segíteni.

Ren­dez­vé­nye­ket (bálok, majá­lis, boksz gála) is jelentő­sen segí­tet­tük. Önkor­mány­zati szer­ve­zés­ben, helyi vál­lal­ko­zá­sok támo­ga­tá­sá­val nagy siker­rel ren­dez­tük meg első ízben a Csa­ládi Napot múlt év szeptemberében.

Pénz­ügyek

Az emlí­tet­tek, a pénz­ügyi vál­ság és sok más egyéb vál­la­lás mel­lett önkor­mány­za­tunk gaz­dál­ko­dása sta­bil, sőt az utóbbi évti­zed leg­na­gyobb cél­hoz nem kötött csak­nem, 10% –os pozi­tív marad­vá­nyát köny­vel­hette el 2008-ban.

Ez a kör­nyé­ken min­den bizonnyal egyedülálló.

A pénz­ügyi sta­bi­li­tás meg­te­rem­tése továbbra is fő célom, melyet leg­job­ban támaszt alá az a tény, hogy az utóbbi két és fél évben az alsó­szent­györ­gyi önkor­mány­zat sem­mi­lyen hitelt nem vett fel, azon­ban a korábbi (2006. okt. 1. előtt az egész­ség­házra, szenny­víz­há­ló­zat kiépí­té­sére fel­vett) adós­sá­go­kat folya­ma­to­san sike­rült kezelni, törleszteni.

Mindez azért is nagy ered­mény, mivel álta­lá­ban az önkor­mány­za­tok adós­ság­ál­lo­má­nya az utóbbi két évben dup­lá­jára emel­ke­dett szerte az ország­ban, nálunk az adós­ság­ál­lo­mány egy forint­tal sem nőtt.

Fej­lesz­tési és pályá­zati prog­ra­mun­kat is igyek­szem javas­la­ta­im­mal olyan irányba vinni, mely­hez illetve az önrész­hez erőnk­höz mér­ten tud­junk for­rást biz­to­sí­tani hitel­fel­vé­tel nél­kül. Műkö­dési kiadá­sa­ink és bevé­te­lek ará­nya is pozitív.

Szenny­víz­ügy

A fele­má­san meg­ter­ve­zett és meg­va­ló­sult beru­há­zás­sal, a szenny­víz­há­ló­zat kiépí­té­sé­vel meg­örök­lött igen magas víz– és csa­tor­na­dí­jak, illetve ennek a kény­szerből üze­mel­te­tésre átadott stra­té­giai jelentő­ségű ága­zat­nak a kér­dése és annak pozi­tí­vabb irányba for­má­lása ter­mé­sze­te­sen jóma­gam és a tes­tü­let egyik leg­fon­to­sabb célja.

Azon­ban a ténye­ket és rea­li­tá­so­kat nem sza­bad figyel­men kívül hagyni. Miért is kel­lett átadni az üze­mel­te­tést? Rövi­den azért, hogy a hiányzó for­rást meg­te­remtse az akkori tes­tü­let. Miért nehéz a vissza­vá­sár­lás? Rövi­den azért, mert ha ilyen össze­get hitel­ként fel­ve­het­nénk (tör­vény sza­bá­lyozza a hitel­fel­vé­teli kor­lá­tot,) akkor már annak ide­jén, — ami­kor még nél­kü­lünk dön­töt­tek — is hitelből terem­tet­ték volna meg a hiányzó for­rást. Az idő halad, az egyéb adós­sá­gok fogy­nak, az önkor­mány­zat pénz­ügyi­leg erő­sö­dik, így a képviselő-testület elsőd­le­ges célja az, hogy olyan hely­zetbe hozza az önkor­mány­za­tot, hogy egy nagyobb hitel­fel­vé­tel­lel leg­alább az üze­mel­te­tési jog vissza­ke­rül­jön és az a köz­ségé legyen. Biz­tató az is, hogy a jelen­legi üze­mel­tető közölte, hogy továbbra sem zár­kó­zik el a „vissza­vá­sár­lás” lehetőségétől.

Fog­lal­koz­ta­tás, Közfoglalkoztatás

Nap, mint nap lehet hal­lani, önkor­mány­za­tok szá­zai nehéz anyagi hely­ze­tük miatt jelentős leépí­té­sekre kény­sze­rül­nek, intéz­mé­nye­ik­ben taná­ro­kat, hiva­tal­no­ko­kat, óvónő­ket kény­sze­rül­nek állá­suk­ból elbo­csá­tani. Nálunk ez is más­képp van, sike­rült meg­tar­tani mun­ka­vál­la­ló­in­kat, sőt pl. az adható jut­ta­tá­sok terü­le­tén növelni tud­tuk megbecsülésüket.

Önkor­mány­za­tunk jelen­leg szer­vezi a segé­lye­zet­tek köz­fog­lal­koz­ta­tá­sát, mely kere­té­ben akár 40 főt is tudunk fog­lal­koz­tatni a leg­kü­lön­bözőbb terü­le­te­ken, isko­lá­ban peda­gó­gust, hiva­tal­ban ügy­fél­szol­gá­lati refe­renst, köz­par­kok keze­lé­sére, épü­le­tek fel­újí­tá­sá­nak segí­té­sé­hez segéd­mun­ká­so­kat alkal­ma­zunk. A prog­ra­munk fő célja, hogy a tar­tós mun­ka­nél­kü­liek vissza­ke­rül­hes­se­nek a munka vilá­gába és segély helyett mun­ka­bért kap­has­sa­nak. A prog­ram haté­kony és ered­mé­nyes meg­szer­ve­zése nagy kihí­vás, pozi­tív hatá­sát hama­ro­san a közü­le­te­ken (intéz­mé­nyek, épü­le­tek, tavak, par­kok) megtapasztalhatjuk.

Mindez azt jelenti, leg­na­gyobb fog­lal­koz­ta­tó­ként ebben az évben akár már 150 főt tudunk alkal­mazni, mely önkor­mány­za­tunk tör­té­ne­té­ben egye­dül­álló és jelentő­sége tele­pü­lé­sünk fog­lal­koz­ta­tási hely­ze­tén igen sokat javít.

Bár az orszá­gos gaz­da­sági vál­ság nem ked­vez a magán­be­fek­tető fog­lal­koz­tató köz­sé­günkbe von­zá­sá­hoz, azon­ban min­den lehető­sé­get igyek­szünk fel­ku­tatni és van­nak elő­re­ha­la­dott tár­gya­lá­sok annak érde­ké­ben, hogy önkor­mány­zati segít­ség­gel (pl. volt bölcsőde hasz­no­sí­tása) újabb vál­lal­ko­zá­sok tele­pül­je­nek be községünkbe.

A helyi vál­lal­ko­zó­kat ha csak lehet segít­jük áruik meg­vá­sár­lá­sá­val és szol­gál­ta­tá­saik igény­be­vé­te­lé­vel, melyet folya­ma­to­san alkal­ma­zunk az utóbbi évek­ben azért, hogy a köz­pén­zek ezen része is hely­ben marad­has­son, magya­rul ha csak lehet hely­ben vásá­ro­lunk és helyi­ekre bíz­zuk fejlesztéseinket.

Első hír­le­ve­lembe ennyi fért a tel­jes­ség igé­nye nél­kül, azon­ban aki egyéb infor­má­ciót sze­retne meg­tudni az önkor­mány­zati mun­ká­ról, azt nagy sze­re­tet­tel várom a képviselő-testület ülé­se­ire és min­den héten csü­tör­tö­kön 16–18 óráig foga­dó­órá­mon, ahol a köz­ügye­inkről bőveb­ben beszél­get­he­tünk, melyre min­den­ki­nek lehető­sége van.

A mai nehéz idők­ben, ami­kor mun­ka­he­lyek meg­szűn­nek, a tör­lesztő­rész­le­tek növe­ked­nek, a rezsit nehéz fizetni muszáj remél­nünk egy szebb jövőt, de bárki for­dul­jon hoz­zám prob­lé­má­i­val, ha tudok segítek.

A vál­ság, a gon­dok köze­pette egy­fajta üde szín­folt­ként gon­dol­hat­nak az önkor­mány­zatra, hiszen a lehető­sé­ge­ink­hez képest jól men­nek dolgaink.

Leg­kö­ze­lebbi talál­ko­zá­sun­kig min­den alsó­szent­györ­gyi pol­gár­nak kívá­nok sok erőt és jó egészséget!

Jászal­só­szent­györgy, 2009. május 07.

Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre

polgármester