Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  EFOP-1.2.11-16-2017-00037 “A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

EFOP-1.2.11–16-2017–00037 “A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön”

 

 

 

 

H Í R E K

Vál­lal­ko­zói Fórum a Jászmetál-2000 Kft-nél

2019. már­cius 14-én az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú, „A FIATALOK LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSA ÉS HELYBEN MARADÁSUK ÖSZTÖNZÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN” című pro­jekt kere­té­ben meg­ren­de­zésre került az első vál­lal­ko­zói fórum.

A pro­jekt átfogó célja, hogy a tele­pü­lé­sen élő, illetve lete­le­pedni szán­dé­kozó fia­ta­lo­kat képessé tegye a helyi élet­le­hető­sé­gek fel­ku­ta­tá­sára, azok maxi­má­lis kiak­ná­zá­sára. Ennek bir­to­ká­ban pedig a fia­tal gene­rá­ció tag­jai a tele­pü­lé­sen marad­ja­nak, itt ala­pít­sa­nak csa­lá­dot, itt vál­lal­ja­nak mun­kát, vagy hoz­za­nak létre vala­mi­lyen élet­ké­pes vállalkozást.

Annak érde­ké­ben, hogy a fia­ta­lok minél több helyi vál­lal­ko­zást, helyi lehető­sé­get meg­is­mer­je­nek, a pro­jekt során 10 db vál­lal­ko­zói fóru­mot szer­ve­zünk, ame­lyek során a cél­cso­port (16–35 éves kor­osz­tály) talál­koz­hat a helyi gaz­da­sági élet sze­replői­vel. Ennek kere­té­ben meg­is­mer­ked­het­nek a vál­lal­ko­zói élet­tel, tájé­koz­ta­tást kap­hat­nak a vál­lal­ko­zás­in­dí­tás­sal kap­cso­la­tos pályá­zati lehető­sé­gekről és meg­te­kint­he­tik az adott vál­lal­ko­zás szék­he­lyét, telep­he­lyét köze­lebbről is.

Az első vál­lal­ko­zói fórum a Jászmetál-2000 Kft. jászal­só­szent­györ­gyi telep­he­lyén került meg­ren­de­zésre. A fórum célja a tele­pü­lé­sen telep­hellyel ren­del­kező Jászmetál-2000 Kft. meg­ala­ku­lá­sá­nak, műkö­dé­sé­nek, szer­ve­zeti fel­épí­té­sé­nek meg­is­mer­te­tése volt az érdeklődő fia­ta­lok­kal. A prog­ram pol­gár­mes­teri köszöntő­vel indult, majd László Attila ügy­ve­zető igaz­gató üdvö­zölte a meg­je­len­te­ket. Ezután a Jászmetál-2000 Kft. pre­zen­tá­ciós bemu­ta­tása követ­ke­zett, majd a cég fizi­kai műkö­dési folya­ma­ta­i­nak meg­is­mer­te­té­sére gyár­lá­to­ga­tás kere­té­ben került sor.

A prog­ram zárá­sa­ként a cél­cso­port további infor­má­ci­ó­kat kapott a Jászal­só­szent­györ­gyön működő vál­lal­ko­zá­sok fő pro­fil­já­ról, elér­hető­sé­gükről. Továbbá tájé­koz­ta­tást kap­tak a további vál­lal­ko­zói fóru­mok­ról és a közel­jövő­ben meg­ren­de­zendő programokról.

 

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.