Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00005 “A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének energetikai korszerűsítése”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

TOP-3.2.1–16-JN1-2017–00005 “A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének energetikai korszerűsítése”

 

Pro­jekt azo­no­sító száma:  TOP-3.2.1–16-JN1-2017–00005

 

Pro­jekt címe: A Jászal­só­szent­györ­gyi Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat szék­he­lyé­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése

 

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

 

Támo­ga­tás összege: 39.000.000.-Ft

 

Támo­ga­tás mér­téke: 100%

 

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2019. július 31.

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

 

A 100%-ban önkor­mány­zati tulaj­don­ban lévő Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat szék­he­lyé­nek ener­gia­ha­té­kony­sá­got célzó fel­újí­tása és fej­lesz­tése, amely a fosszi­lis ener­gia­hor­do­zók­ból szár­mazó üveg­ház­ha­tású gázok (ÜHG) kibo­csá­tá­sá­nak csök­ken­té­sét szol­gálja, vala­mint az épü­let működ­te­tési és fenn­tar­tási költ­sé­geit jelentő­sen csökkenti.

 

A pro­jekt szakmai-műszaki tartalma:

A pro­jekt első­sor­ban az épü­let ener­ge­ti­kai javí­tá­sára, vala­mint az érin­tett épü­let­rész aka­dály­men­tes kiala­kí­tás biz­to­sí­tá­sára törekszik.

1. Az épü­let fűtött teret hatá­roló fala­i­nak külső oldali hőszigetelése

Hőszi­ge­telő hom­lok­zati bevo­nat készí­tése, elő­ké­szí­tett felületre,(150 mm vtg.,EPS hőszi­ge­telő tábla fel­hasz­ná­lá­sá­val, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyen­ér­tékű hom­lok­zati hőszi­ge­telő rend­szer­rel, a hom­lok­zati alapfelületeken.

Hőszi­ge­telő hom­lok­zati bevo­nat készí­tése, elő­ké­szí­tett felü­letre, 30 mm vtg. EPS hőszi­ge­telő tábla fel­hasz­ná­lá­sá­val, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyen­ér­tékű hom­lok­zati hőszi­ge­telő rend­szer­rel, ablak­nyí­lá­sok külső káváin, 23 cm szé­les­sé­gig, az előí­rá­sok betar­tá­sá­val. Lába­zati hőszi­ge­te­lési rend­szer készí­tése, fagy­álló lába­zati hőszi­ge­telő rend­szer alkal­ma­zá­sá­val, zárt­cel­lás hőszi­ge­te­lés 70 mm vtg-ban, lába­zati alapfelületekre.

2. Záró­fö­dém hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre

A záró­fö­démre 20 cm vas­tag kőzet­gya­pot hőszi­ge­te­lés (pl. :URSA HF-HL vagy Rock­wool Air­rock LD (40kg/m3) kőzet­gya­pot hőszi­ge­te­lés, illetve ezzel egyen­ér­tékű) terí­tés készül. A tetőn bejutó csa­pa­dék­vi­zek elleni véde­lem­ként a hőszi­ge­te­lés pára­át­e­resztő fólia terí­tést kap.

3. Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező cse­réje ere­deti mére­tek­ben 5 kam­rás, műa­nyag ablak, 70 mm-es pro­fil. A kap­cso­lódó fal­szer­ke­zet­hez dübe­les befogással,tömítéssel, taka­rá­sok­kal komp­let­ten. Uw• 1,15 W/m2K. Üve­ge­zés: 4+16 argon+4 super low-e üveg Ug• 1,0 W/m2K.

5 lég­kam­rás 70 mm vtg pro­fil. Kívül-belül fehér szín­ben, hor­gany­zott acél mere­ví­tés­sel, kettős EPDM anyagú szürke színű tömí­tés­sel, ROTO NT (ezüst színű) vasa­lat­tal, fehér színű kilin­csek­kel, hőszi­ge­telt sta­dúr panel­lel. Nyí­lá­szá­rók hő átbo­csá­tási tényezője: Uw<1,35 W/m2K, lég­hang gát­lás: LH 4 kategória.

4. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: Az épü­let fűté­sére az eddig hasz­nált gáz­ka­zán tel­jes egé­szé­ben elbon­tásra kerül­nek, helyére 1 db Viess­mann Vito­dens Gáz­üzemű kon­den­zá­ciós föld­gáz tüze­lésű, 26 kW név­le­ges egy­ség­tel­je­sít­ményű kazán kerül elhe­lye­zésre. A kazán külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­nek beépí­té­sére. Kicse­ré­lés­re­ke­rül­nek a radi­tár­orok ill új ter­mo­sztát­fe­jes sze­le­pek kerül­nek fel.

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS: Komp­lett 3 kW-os nap­ele­mes (foto­vol­ta­i­kus) rend­szer telepítése

6. Az épü­let pro­jekta­rá­nyos akadálymentesítése

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.