Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00010 “A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

TOP-1.4.1–15-JN1-2016–00010 “A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése”

Pro­jekt azo­no­sító száma:  TOP-1.4.1–15-JN1-2016–00010

Pro­jekt címe: A Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény bölcső­dei férő­he­lye­i­nek meg­dup­lá­zása és az intéz­mény inf­ra­struk­tu­rá­lis fejlesztése

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Támo­ga­tás összege: 45.000.000.-Ft

Támo­ga­tás mér­téke: 100%

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2018. novem­ber 30.

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

- a jelen­legi egy bölcső­dei cso­por­tot kibő­vít­jük, így a jövő­ben, elő­re­lát­ha­tó­lag 2018. szep­tem­ber 1-jétől két bölcső­dei cso­port­tal fog működni az intéz­mény, amely így már 24 gyer­me­ket tud majd fogadni a jelen­legi 12 helyett és további 2–3 fő bölcső­dei dol­go­zó­nak tudunk mun­kát adni településünkön,

- az Intéz­mény cso­port­szo­bá­i­nak, kiszol­gáló helyi­sé­ge­i­nek bur­ko­lat fel­újí­tása és az
épü­let belső fes­tése fog meg­va­ló­sulni,cso­port­szo­bák­hoz tar­tozó tera­szo­kat gumiőr­le­mény, ún. rekor­tán bur­ko­lat­tal fog­juk lefedni, így sok­kal biz­ton­sá­go­sabb, kényel­me­sebb lesz a tera­szo­kon a játék a gyer­me­kek részére,

- a melegítőkonyha-mosogató-tálalót tel­je­sen fel­újít­juk HACCP-rendszer sze­rint, illetve a kony­hai esz­kö­zö­ket, evőesz­kö­zö­ket, tányé­ro­kat, poha­ra­kat, tálaló esz­kö­zö­ket kicse­rél­jük, ezen felül nagy értékű kony­hai esz­kö­zök (ipari moso­ga­tó­gép, gáztűz­hely, mik­ro­hul­lámú sütő, stb…) kerül­nek beszerzésre,

- a cso­port­szo­bák­ban komp­lett búto­rok (új, kor­szerű fek­tetők, szé­kek, asz­ta­lok, szek­ré­nyek, tér­el­vá­lasz­tók stb…), füg­gö­nyök, sző­nye­gek, fej­lesztő­já­té­kok beszer­zé­sére kerül majd sor.

- az Óvoda ingat­la­non belüli udvar­ban lévő par­koló  bur­kolt felü­le­té­nek növe­lése, aszfaltozása,

-  az intéz­mény vil­la­mos­ener­gia ellá­tá­sát tel­jes egé­szé­ben 60 darab nap­elem­mel meg­ter­melt vil­la­mos ener­gi­á­val fog­juk biz­to­sí­tani, amely éves szin­ten több száz­ezer forint meg­ta­ka­rí­tást jelent majd.

Pro­jekt­is­mer­tető

Hírek a pro­jekt megvalósulásáról: 

A kivi­te­le­zésre vonat­ko­zóan két vál­lal­ko­zási szerző­dés került meg­kö­tésre, az egyik a nap­ele­mes rend­szer kiépí­té­sére. A 60 db nap­elemből álló nap­ele­mes rend­szer kiépí­té­sére vonat­ko­zóan 2017.08.22-én került meg­kö­tésre a vál­lal­ko­zási szerző­dés a Grid­So­lar Group Kft–vel. A vál­lal­kozó a mun­ká­la­to­kat 2017. szep­tem­ber 20-ára fejezte be, ezen a napon meg­tör­tént a rend­szer műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése.

Az épí­tési mun­ká­la­tok további részére (tála­ló­konyha és moso­gató helyi­sé­gek fel­újí­tása (épí­té­szeti, elekt­ro­mos és gépé­szeti kiala­kí­tás), 7 db cso­port­szoba és kap­cso­lódó, koráb­ban bur­ko­lat­cse­ré­vel nem érin­tett helyi­sé­gek bur­ko­lása, 7 db cso­port­szoba előtti tera­szok bur­ko­lása gumi bur­ko­lat­tal, óvoda udvar bur­kolt felü­le­té­nek növe­lése, asz­fal­to­zás, illetve kapu­be­álló (25 m2) asz­fal­to­zása) A Köz­ségi Önkor­mány­zat 2018. ápri­lis 28-án az épí­tési fel­ada­tok elvég­zé­sére vál­lal­ko­zási szerző­dést kötött a Jász­ge­ne­rál Építőipari Kft–vel. 2018. július 31-ig meg­va­ló­sult az 50 %-os tel­je­sí­tés: meg­tör­tént a 7 db cso­port­szoba előtti bur­ko­lat fel­újí­tása, az udvar asz­fal­to­zása és a 7 db cso­port­szoba egy részé­nek burkolása.

***

MEGÚJULT ÓVODÁBAN ÉS BÖLCSŐDÉBEN FOGADJÁK A GYERMEKEKET JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat óvo­dája és bölcső­déje a TOP-1.4.1–15-JN1-2016–00010 azo­no­sító szá­mon nyil­ván­tar­tott, „A Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény bölcső­dei férő­he­lye­i­nek meg­dup­lá­zása és az intéz­mény inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­tése” című pályá­zata – a Szé­che­nyi 2020 prog­ram kere­té­ben – 45.000.000.- Ft vissza nem térí­tendő, 100 szá­za­lé­kos inten­zi­tású euró­pai uniós támo­ga­tás segít­sé­gé­vel újult meg.

A beru­há­zás kere­té­ben az egy bölcső­dei cso­por­tot kibő­ví­tet­tük, így 2018. szep­tem­ber 1-jétől két bölcső­dei cso­port­tal műkö­dik az intéz­mény, amely így már 24 gyer­me­ket tud fogadni a korábbi 12 helyett és további 3 fő bölcső­dei dol­go­zó­nak tudunk mun­kát adni településünkön.

Az Intéz­mény cso­port­szo­bá­i­nak, kiszol­gáló helyi­sé­ge­i­nek bur­ko­lat fel­újí­tása és az
épü­let belső fes­tése való­sult meg,cso­port­szo­bák­hoz tar­tozó tera­szo­kat gumiőr­le­mény, ún. rekor­tán bur­ko­lat­tal fed­tük le, így sok­kal biz­ton­sá­go­sabb, kényel­me­sebb a tera­szo­kon a játék a gyer­me­kek részére.

A melegítőkonyha-mosogató-tálalót tel­je­sen fel­újí­tot­tuk HACCP-rendszer sze­rint, illetve a kony­hai esz­kö­zö­ket, evőesz­kö­zö­ket, tányé­ro­kat, poha­ra­kat, tálaló esz­kö­zö­ket kicse­rél­tük, ezen felül nagy értékű kony­hai esz­kö­zök (ipari moso­ga­tó­gép, gáztűz­hely, mik­ro­hul­lámú sütő, stb…) kerül­tek beszerzésre.

 A cso­port­szo­bák­ban komp­lett búto­rok (új, kor­szerű fek­tetők, szé­kek, asz­ta­lok, szek­ré­nyek, tér­el­vá­lasz­tók stb…), füg­gö­nyök, sző­nye­gek, fej­lesztő­já­té­kok beszer­zé­sére került sor.

Az Óvoda ingat­la­non belüli udvar­ban lévő par­koló bur­kolt felü­le­té­nek növe­lése, asz­fal­to­zása való­sult meg.

Az intéz­mény vil­la­mos­ener­gia ellá­tá­sát tel­jes egé­szé­ben 60 darab nap­elem­mel meg­ter­melt vil­la­mos ener­gi­á­val biz­to­sít­juk, amely éves szin­ten több száz­ezer forint meg­ta­ka­rí­tást jelent majd.

A fel­so­rolt fej­lesz­té­sek­nek köszön­hetően bát­ran kije­lent­het­jük, hogy a korábbi és a jelen­legi pályá­za­tok ered­mé­nye­ként inf­ra­struk­tú­rá­já­ban egy min­den téren meg­újult és a XXI. szá­zadi igé­nyek­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lelő, modern óvoda és bölcsőde várja Jászal­só­szent­györgy leg­if­jabb reménységeit.

A pro­jekt meg­va­ló­sí­tási ideje: 2017. május — 2018. november

 Képes beszámoló

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.