Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 “Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

TOP-2.1.3–15-JN1-2016–00012 “Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön”

 


 

TOP-2.1.3–15-JN1-2016–00012

 

 

 

Pro­jekt azo­no­sító száma:  TOP-2.1.3–15-JN1-2016–00012

 

Pro­jekt címe: Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászalsószentgyörgyön”

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

 

Támo­ga­tás összege: 170.000.000.-Ft

 

Támo­ga­tás mér­téke: 100%

 

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2018. decem­ber 31.

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

A ter­ve­zett vízi mun­kák léte­sí­té­sé­nek átfogó célja egy­részt a tele­pü­lés bel­te­rü­leti csa­pa­dék­víz elve­ze­tési, gaz­dál­ko­dási rend­sze­ré­nek kiala­kí­tása, fej­lesz­tése, kör­nye­zet­biz­ton­sá­gá­nak növe­lése, kör­nye­zeti álla­po­tá­nak javí­tása, s a bel­víz– és helyi víz­kár veszé­lyez­te­tett­sé­gé­nek csök­ken­tése, a fel­színi vize­ink minő­sé­gé­nek javí­tása, a további kör­nye­zeti kár­ese­mé­nyek meg­elő­zése. A ter­ve­zett csa­pa­dék­víz elve­ze­tés fej­lesz­té­sek ese­té­ben a cél a bel­te­rü­letre hul­lott csa­pa­dék­vi­zek és fel­szín alól elő­törő fakadó – hely­ben nem hasz­no­sít­ható– vizek ren­de­zett és kár­té­tel nél­küli elvezetése.

A fej­lesz­tés ter­ve­zése során a vizek hely­ben tar­tá­sá­nak meg­va­ló­sí­tása fon­tos szem­pont volt.

A ter­ve­zett víz­el­ve­zető háló­zat víz­jogi léte­sí­tési enge­déllyel ren­del­ke­zik, mely­nek száma:

836600/5799–8/2017.ált.

Vízi­könyvi szám: Zagyva/2018

 

A bur­kolt árkok az alábbi öblö­ze­tek­ben, utcák­ban épülnek:

 

 

 További infor­má­ciók:

 Saj­tó­köz­le­mény 2018

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.