Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00066 “AZ EGÉSZSÉGHÁZ, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖNYVTÁR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066 “AZ EGÉSZSÉGHÁZ, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖNYVTÁR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN”

 

 

 

 

 

 

 

Pro­jekt azo­no­sító száma:  TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066

 

Pro­jekt címe: Az Egész­ség­ház, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászalsószentgyörgyön

 

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

 

Támo­ga­tás összege: 100.861.664.-Ft

 

Támo­ga­tás mér­téke: 100%

 

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2018. novem­ber 30.

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

 

A 100%-ban önkor­mány­zati tulaj­don­ban lévő pol­gár­mes­teri hiva­tal, egész­ség­ház és könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­gia­ha­té­kony­sá­got célzó fel­újí­tása és fej­lesz­tése, amely a fosszi­lis ener­gia­hor­do­zók­ból szár­mazó üveg­ház­ha­tású gázok (ÜHG) kibo­csá­tá­sá­nak csök­ken­té­sét szol­gálja, vala­mint ezen épü­le­tek működ­te­tési és fenn­tar­tási költ­sé­geit jelentő­sen csök­kenti. A fej­lesz­tés össze­tett beru­há­zás­nak minő­sül a pályá­zati fel­hí­vás alapján.

A pro­jekt szakmai-műszaki tartalma:

I. A Könyv­tár épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (Fel­hí­vás 3.1.1.b) pont): Az épü­let fűté­sére az eddig hasz­nált gáz­kon­vek­to­rok tel­jes egé­szé­ben elbon­tásra kerül­nek, helyükre 1 db Viess­mann Vito­dens Gáz­üzemű kon­den­zá­ciós föld­gáz tüze­lésű, 26 kW név­le­ges egy­ség­tel­je­sít­ményű kombi kazán kerül elhe­lye­zésre, amellyel a meleg­víz ter­me­lés is meg­ol­dó­dik. Az új radi­á­to­rok új ter­mo­tes­tes, állít­ható ter­mo­fej­jel (6–30 c-ig) ren­del­kező sze­le­pek­kel lesz­nek kialakítva.

Épí­té­szeti beavat­ko­zá­sok (Fel­hí­vás 3.1.1.a) pont): Az épü­let fűtött teret hatá­roló fala­i­nak belső oldali hőszi­ge­te­lése; Záró­fö­dém hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, szük­ség sze­rinti cse­réje ere­deti mére­tek­ben, kiala­kí­tás­sal, profilokkal

Aka­dály­men­te­sí­tés: Meg­va­ló­sul az épü­let pro­jekta­rá­nyos aka­dály­men­te­sí­tése: az épü­let mel­lék­he­lyi­sé­gé­nek az elérési útvo­nal biz­to­sí­tá­sá­val tör­ténő, vala­mennyi fogya­té­kos­sági cso­portra kiter­jedő komp­lex (fizi­kai és info-kommunikációs) akadálymentesítése.

II. A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal  épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (3.1.2.h) pont): Az épü­let fűté­sére az eddig hasz­nált gáz­ka­zánok elbon­tásra kerül­nek, 1 db Viess­mann Vito­dens Gáz­üzemű kon­den­zá­ciós föld­gáz­tü­ze­lésű, 45 kW név­le­ges egy­ség­tel­je­sít­ményű  kazán kerül elhe­lye­zésre. A kazán külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­nek beépítésére.

További épí­té­szeti mun­ká­la­tok (3.1.1.a) pont): Az épü­let vala­mennyi hom­lok­za­tá­nak meg­lévő hőszi­ge­te­lé­sé­nek bőví­tése; Záró­fö­dém (lapos­tető) hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Pin­ce­fö­dém alsó hőszi­ge­te­lése; Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, cse­réje ere­deti mére­tek­ben, kialakítással.

III. Az Egész­ség­ház épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (3.1.1.e) pont): Az eddig hasz­nált gáz­ka­zán tel­jes egé­szé­ben elbon­tásra kerül, helyére  1 db 1 db Mitsu­bi­shi Zub­a­dan PUHZ-SHW140YHA+ERSC– VM2CEcodan Hydro­mo­dul típusú levegő-víz hőszi­vattyús készü­lék  kerül elhe­lye­zésre. A hőszi­vattyú külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­nek beépí­té­sére. Az épü­let HMV ellá­tá­sát a ter­ve­zett álla­pot­ban a hőszi­vattyú biz­to­sítja majd.

 

További épí­té­szeti mun­ká­la­tok (3.1.1.a) pont): Az épü­let vala­mennyi hom­lok­za­tá­nak külső hőszi­ge­te­lése; Födém hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Pin­ce­fö­dém alsó, Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, üvegcseréje.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.