Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00066 “AZ EGÉSZSÉGHÁZ, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖNYVTÁR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066 “AZ EGÉSZSÉGHÁZ, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖNYVTÁR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN”

 

 

 

 

 

 

 

Pro­jekt azo­no­sító száma:  TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066

 

Pro­jekt címe: Az Egész­ség­ház, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászalsószentgyörgyön

 

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

 

Támo­ga­tás összege: 100.861.664.-Ft

 

Támo­ga­tás mér­téke: 100%

 

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2018. novem­ber 30.

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

 

A 100%-ban önkor­mány­zati tulaj­don­ban lévő pol­gár­mes­teri hiva­tal, egész­ség­ház és könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­gia­ha­té­kony­sá­got célzó fel­újí­tása és fej­lesz­tése, amely a fosszi­lis ener­gia­hor­do­zók­ból szár­mazó üveg­ház­ha­tású gázok (ÜHG) kibo­csá­tá­sá­nak csök­ken­té­sét szol­gálja, vala­mint ezen épü­le­tek működ­te­tési és fenn­tar­tási költ­sé­geit jelentő­sen csök­kenti. A fej­lesz­tés össze­tett beru­há­zás­nak minő­sül a pályá­zati fel­hí­vás alapján.

A pro­jekt szakmai-műszaki tartalma:

I. A Könyv­tár épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (Fel­hí­vás 3.1.1.b) pont): Az épü­let fűté­sére az eddig hasz­nált gáz­kon­vek­to­rok tel­jes egé­szé­ben elbon­tásra kerül­nek, helyükre 1 db Viess­mann Vito­dens Gáz­üzemű kon­den­zá­ciós föld­gáz tüze­lésű, 26 kW név­le­ges egy­ség­tel­je­sít­ményű kombi kazán kerül elhe­lye­zésre, amellyel a meleg­víz ter­me­lés is meg­ol­dó­dik. Az új radi­á­to­rok új ter­mo­tes­tes, állít­ható ter­mo­fej­jel (6–30 c-ig) ren­del­kező sze­le­pek­kel lesz­nek kialakítva.

Épí­té­szeti beavat­ko­zá­sok (Fel­hí­vás 3.1.1.a) pont): Az épü­let fűtött teret hatá­roló fala­i­nak belső oldali hőszi­ge­te­lése; Záró­fö­dém hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, szük­ség sze­rinti cse­réje ere­deti mére­tek­ben, kiala­kí­tás­sal, profilokkal

Aka­dály­men­te­sí­tés: Meg­va­ló­sul az épü­let pro­jekta­rá­nyos aka­dály­men­te­sí­tése: az épü­let mel­lék­he­lyi­sé­gé­nek az elérési útvo­nal biz­to­sí­tá­sá­val tör­ténő, vala­mennyi fogya­té­kos­sági cso­portra kiter­jedő komp­lex (fizi­kai és info-kommunikációs) akadálymentesítése.

II. A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal  épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (3.1.2.h) pont): Az épü­let fűté­sére az eddig hasz­nált gáz­ka­zánok elbon­tásra kerül­nek, 1 db Viess­mann Vito­dens Gáz­üzemű kon­den­zá­ciós föld­gáz­tü­ze­lésű, 45 kW név­le­ges egy­ség­tel­je­sít­ményű  kazán kerül elhe­lye­zésre. A kazán külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­nek beépítésére.

További épí­té­szeti mun­ká­la­tok (3.1.1.a) pont): Az épü­let vala­mennyi hom­lok­za­tá­nak meg­lévő hőszi­ge­te­lé­sé­nek bőví­tése; Záró­fö­dém (lapos­tető) hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Pin­ce­fö­dém alsó hőszi­ge­te­lése; Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, cse­réje ere­deti mére­tek­ben, kialakítással.

III. Az Egész­ség­ház épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése:

Fűtés­kor­szerű­sí­tés (3.1.1.e) pont): Az eddig hasz­nált gáz­ka­zán tel­jes egé­szé­ben elbon­tásra kerül, helyére  1 db 1 db Mitsu­bi­shi Zub­a­dan PUHZ-SHW140YHA+ERSC– VM2CEcodan Hydro­mo­dul típusú levegő-víz hőszi­vattyús készü­lék  kerül elhe­lye­zésre. A hőszi­vattyú külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­nek beépí­té­sére. Az épü­let HMV ellá­tá­sát a ter­ve­zett álla­pot­ban a hőszi­vattyú biz­to­sítja majd.

 

További épí­té­szeti mun­ká­la­tok (3.1.1.a) pont): Az épü­let vala­mennyi hom­lok­za­tá­nak külső hőszi­ge­te­lése; Födém hőszi­ge­te­lése a meg­fe­lelő értékre; Pin­ce­fö­dém alsó, Az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, üvegcseréje.

***

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN BEFEJEZŐDTEK AZ EGÉSZSÉGHÁZ, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖNYVTÁR ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATAI

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat köz­épü­le­tei a TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066 azo­no­sító szá­mon nyil­ván­tar­tott, „Az Egész­ség­ház, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászal­só­szent­györ­gyön” című pályá­zata – a Szé­che­nyi 2020 prog­ram kere­té­ben – 100.861.664.- Ft vissza nem térí­tendő, 100 szá­za­lé­kos inten­zi­tású euró­pai uniós támo­ga­tás segít­sé­gé­vel újult meg.

 

A KÖNYVTÁR épü­le­té­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése kere­té­ben kon­den­zá­ciós föld­gáz tüze­lésű kombi kazán került beépí­tésre új radi­á­to­rok­kal, ill. meg­va­ló­sult az épü­let fala­i­nak belső hőszi­ge­te­lése, a záró­fö­dém hőszi­ge­te­lése, vala­mint az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak cse­réje. Az aka­dály­men­te­sí­tés terü­le­tén az épü­let bejá­ra­tát és a mel­lék­he­lyi­sé­gé­nek vala­mennyi fogya­té­kos­sági cso­portra kiter­jedő komp­lex aka­dály­men­te­sí­té­sét végez­tük el.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL épü­le­té­nek fűté­sére hasz­nált jelen­legi gáz­ka­zánok kicse­ré­lésre kerül­tek és egy új gáz­üzemű, külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére sza­bá­lyoz­ható kon­den­zá­ciós kazán került elhe­lye­zésre. Emel­lett az épü­let vala­mennyi hom­lok­za­tá­nak meg­lévő hőszi­ge­te­lé­sé­nek bőví­tése, a födém és a pince szi­ge­te­lése vala­mint az épü­let külső nyí­lá­szá­ró­i­nak energia-megtakarítást ered­mé­nyező fel­újí­tása, illetve cse­réje való­sult meg.

 

Az EGÉSZSÉGHÁZ épü­le­té­ben a hőszi­vattyús fűtési rend­szer került elhe­lye­zésre, mely külső idő­já­rás­függő vezér­lé­sére további sza­bá­lyozó és kiegé­szítő beren­de­zé­sek kerül­tek beépí­tésre. A hőszi­vattyús rend­szer elekt­ro­mos ener­gia igé­nyét a koráb­ban tele­pí­tett nap­ele­mek meg­ter­me­lik, így a pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­sult hom­lok­zati –és födém­szi­ge­te­lés­sel, ill. nyílászáró-korszerűsítéssel kiegé­szülve az épü­let fűtési és elekt­ro­mos ener­gia költ­sége a nul­lá­hoz köze­lít majd!

A fej­lesz­té­sek­nek köszön­hetően az Önkor­mány­zat rezsi­költ­sé­gei jelentős mér­ték­ben csök­ken­het­nek majd a jövő­ben, így az itt meg­ta­ka­rí­tott összeg­ből az egyéb köte­lező fel­ada­tok ellá­tá­sá­hoz (utak, jár­dák fel­újí­tása, köz­te­mető fenn­tar­tása stb…) tudunk majd több­let­for­rást biztosítani.

A pro­jekt meg­va­ló­sí­tási ideje: 2017.április– 2018. november

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.