Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  EFOP-1.5.3-16-2017-00032 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

EFOP-1.5.3–16-2017–00032 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban

Támo­ga­tási szerződés:

TSZ_aláírt

 

*****

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Humán szol­gál­ta­tá­sok fejlesztése

a Jász­a­páti járásban

Jász­a­páti járás tele­pü­lé­se­iből és egy civil szer­ve­zetből álló 9 tagú kon­zor­cium az EFOP-1.5.3–16-2017–00032 azo­no­sí­tó­számú pályá­zati konst­ruk­ció kere­té­ben benyúj­totta a “Humán szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás­ban” című pro­jek­tet. A kon­zor­cium — a pozi­tív támo­ga­tói dön­tés értel­mé­ben — 500.000.000.- Ft vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült az Emberi Erő­for­rás Fej­lesz­tés Ope­ra­tív Prog­ram kere­tén belül. A támo­ga­tási szerző­dés 2018. feb­ruár 1-jén lépett hatályba. 

A 9 tagú kon­zor­ci­u­mot Jász­a­páti járás 8 tele­pü­lése, köz­tük Jász­a­páti, Jász­la­dány, Jász­dó­zsa, Jászivány, János­hida, Alattyán, Jászal­só­szent­györgy, Jász­s­zentand­rás tele­pü­lé­sek és a Jász­a­páti a Mi Váro­sunk Ala­pít­vány alkotja. A pro­jekt célja a tár­sa­dalmi kire­kesztő­dés csök­ken­tése, mér­sék­lése, továbbá a kis­tér­ség belső össze­fo­gá­sá­nak erő­sí­tése. A pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­val a humán köz­szol­gál­ta­tás­ban dol­go­zók kép­zett­ségi szint­jé­nek fej­lesz­tése, a köz­ok­ta­tás­ban részt­vevő tanu­lók fej­lesz­tése, a hát­rá­nyos hely­zetű tanu­lók okta­tási esély­te­rem­tése való­sul meg. A pro­jekt­ben meg­va­ló­suló beavat­ko­zá­sok hoz­zá­já­rul­nak a tehet­ség­gon­do­zás­hoz, a fel­zár­kóz­ta­tás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek meg­te­rem­té­sé­hez, továbbá a köz­szol­gál­ta­tás­ban dol­gozó emberi erő­for­rás minő­sé­gé­nek javításához.

A pro­jekt leg­főbb cél­kitű­zé­sei, hogy a munkaerő-piaci integ­ráló prog­ra­mokba 230 fő hát­rá­nyos hely­zetű sze­mélyt, egész­ség­fej­lesztő és beteg­ség­meg­előző prog­ra­mokba 250 főt von­junk be, vala­mint a kisebb­ségi részt­vevők közül 200 fő vegyen részt a pályá­zati prog­ra­mok­ban. A prog­ram további célja, hogy a prog­ram elha­gyá­sát követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci prog­ramba belépők száma elérje az 50 főt, vala­mint 5 intéz­ményt érintően való­sul­ja­nak meg a szer­ve­zet­fej­lesz­tési intézkedések.

 A pro­jekt ter­ve­zett idő­tar­tama: 36 hónap

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.