Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

EFOP-3.9.2–16-2017–00019 Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban

Támo­ga­tási szerződés:

TSZ _aláírt

 *****

SAJTÓKÖZLEMÉNY

humán kapa­ci­tá­sok fejlesztése

a Jász­a­páti járásban

 

A Jász­a­páti Városi Önkor­mány­zat, Alattyán Köz­ség Önkor­mány­zata, a János­hida Köz­ségi Önkor­mány­zat, a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat, a Jász­dó­zsa Köz­ségi Önkor­mány­zat, s Jászivány Köz­ségi Önkor­mány­zat, Jász­kisér Város Önkor­mány­zata, vala­mint a Jász­la­dány Nagy­köz­ségi Önkor­mány­zat alkotta kon­zor­cium az EFOP-3.9.2–16 kód­számú pályá­zati konst­ruk­ció kere­té­ben benyúj­totta a „Humán kapa­ci­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás­ban” című pro­jek­tet. A támo­ga­tási szerző­dés 2018. január 10-én lépett hatályba. A kon­zor­cium 473.488.114,- Ft vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült az Emberi Erő­for­rás Fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram kere­tén belül.

A pro­jekt célja a tár­sa­dalmi hát­rá­nyok komp­lex meg­kö­ze­lí­tés­sel tör­ténő csök­ken­tése a humán köz­szol­gál­ta­tá­sok tekin­te­té­ben, vala­mint a minő­ségi köz­szol­gál­ta­tá­sok­hoz való hoz­zá­fé­rés javí­tása. Ennek meg­fe­lelően a pro­jekt fel­adata, hogy hoz­zá­já­rul­jon a minő­ségi szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sé­hez, az isko­la­rend­sze­ren kívüli idő­szak­ban támo­ga­tást nyújt­son a gyer­me­kek, tanu­lók, hall­ga­tók fejlő­dé­sé­hez, sze­mé­lyi­sé­gük kitel­je­se­dé­sé­hez, kom­pe­ten­ci­áik fej­lesz­té­sé­hez, vala­mint támo­gassa a hát­rá­nyos hely­zetű tanu­ló­kat, hall­ga­tó­kat a tanu­lás­hoz való egyenlő esélyű hoz­zá­fé­rés­ben, továbbá plusz komp­lex szol­gál­ta­tá­sok kiala­kí­tá­sát tegye lehetővé az óvodákban.

A pro­jekt leg­főbb cél­kitű­zé­sei, hogy a támo­ga­tott prog­ra­mok­ban leg­alább 600 fő tanuló vegyen részt, az infor­má­lis és nem for­má­lis kép­zés­ben részt­vevő gye­re­kek és fia­ta­lok száma pedig elérje a 400 főt, továbbá az euró­pai uniós támo­ga­tás segít­sé­gé­vel a prog­ram ideje alatt 500 fő sze­rez­zen képe­sí­tést, leg­alább 120 fő humán köz­szol­gál­ta­tá­sok­ban dol­gozó vegyen részt tovább­kép­zési prog­ra­mok­ban, mely utób­bi­ból 100 fő bizo­nyít­ványt vagy tanú­sít­ványt szerez.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.