Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Cifrapalota Óvoda Tagintézmény

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Cifrapalota Óvoda Tagintézmény

 

Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

E-mail: cifrapalota.ovoda@cifrapalotaovoda.hu

Tel./Fax.: 57/456–380

Jászal­só­szent­györ­gyön az óvo­dai neve­lés közel 110 éves múltra tekint vissza. Az óvoda a köz­pont­hoz közel, mégis nyu­godt, ide­á­lis kör­nye­zet­ben helyez­ke­dik el.

A régi óvoda helyén, 1992-ben épült meg önkor­mány­zati beru­há­zás­sal, a modern, min­den igényt kielé­gítő épü­let. Kívül belül esz­té­ti­kus, ter­mé­szeti kör­nye­zete ked­vező az óvo­dás­ko­rúak szá­mára. Min­den fog­lal­koz­tató szo­bá­hoz külön mosdó helyi­ség és elő­téri öltöző tar­to­zik. Több külön helyi­ség­ben van lehető­ség a mikro-csoportos fog­lal­ko­zá­sokra, fej­lesztő tevé­keny­ségre, moz­gá­sos játé­kokra. A cso­por­tok fel­sze­relt­sége közel azo­nos szintű, az esz­kö­zök száma és minő­sége meg­fe­lel a gyer­me­kek élet­kori sajátosságainak.Az óvoda épü­le­té­ben helyet kapott egy ide­á­lis méretű tor­na­te­rem, amely­nek fel­sze­relt­sége jól szol­gálja helyi neve­lési prog­ra­munk egyik kiemelt fel­ada­tát, a mozgásfejlesztést.

Olyan helyi neve­lési prog­ra­mot alkot­tunk, amely­ben meg­tart­juk eddigi ered­mé­nye­in­ket, érté­ke­in­ket, sajá­tos­sá­ga­in­kat. A választ­ható prog­ra­mok közül óvo­dánk nevelő­tes­tü­lete Por­ko­lábné Dr. Balogh Kata­lin: „Komp­lex Pre­ven­ciós Prog­ram” tar­talmi ele­meit fel­hasz­nálva írta meg prog­ram­ját. Álta­lá­nos fel­ada­ta­ink mel­lett nagy hang­súlyt for­dí­tunk a moz­gásmű­velt­ségre, a moz­gás­fej­lesz­tésre és a kor­rek­ciós mozgásnevelésre.

Az egész­sé­ges, har­mo­ni­kus sze­mé­lyi­ség fej­lesz­té­sét úgy kíván­juk meg­va­ló­sí­tani, hogy elfo­gad­juk a más­sá­got és min­den gyer­me­ket az egyéni érzelmi értelmi pszi­chi­kai és fizi­kai szint­jé­nek meg­fe­lelően köze­lít­jük meg. A helyi igé­nye­ket figye­lembe véve 2004. szep­tem­be­rétől óvo­dánk fel­vál­lalja a sajá­tos neve­lési igényű gyer­me­kek integ­rált neve­lé­sét. Kiemelt hang­súlyt kap óvo­dánk­ban a nagy­moz­gás, test­séma, téri tájé­ko­zó­dás, per­cep­ció és a ver­bá­lis fejlesztése.


2004. tava­szán nagy meg­tisz­tel­te­tés érte óvo­dán­kat. Gaál Áron költő meg­lá­to­ga­tott ben­nün­ket. Óvo­dánk lég­köre olyan hatás­sal volt rá, hogy meg­írta a „Cif­ra­pa­lota több mint óvoda” című ver­ses mesé­jét. Közös egyez­te­tés után óvo­dás és isko­lás gyer­me­kek által készí­tett illuszt­rá­ci­ók­kal decem­ber­ben meg­je­lent a Könyv is. Meg­je­le­nése kap­csán pél­da­ér­tékű volt a nevelő­tes­tü­let, a helyi vál­lal­ko­zók, az egész köz­ség lakos­sá­gá­nak össze­fo­gása.

A bölcső­dei cso­port kiala­kí­tá­sá­nak okai, lehetőségei

Magyar­or­szá­gon a nők fog­lal­koz­ta­tott­sá­gá­ban rend­kí­vül rosszul áll, a kis­gyer­me­kes anyák fog­lal­koz­ta­tási ará­nya hazánk­ban a leg­ki­sebb. Sok­szor esély sincs arra, hogy a mun­ka­helyre vissza­tér­hes­se­nek a nők/anyák, hiszen annyi idő alatt, amíg az édes­anya ott­hon van gyer­me­ké­vel – ha még test­vér is szü­le­tik, csak nő ez az idő-, saj­nos sok eset­ben a mun­ka­hely meg­szű­nik, vagy a mun­ka­kör átala­kul. Elő­for­dul, hogy az édes­anyák külön­böző kép­zé­se­ken, átkép­zé­se­ken vesz­nek részt annak remé­nyé­ben, hogy a GYES lejár­ta­kor nagyobb eséllyel tér­het­nek vissza a mun­ka­erő­pi­acra. Ter­mé­sze­te­sen mind­eh­hez szük­sé­ges, hogy gyer­me­keik szá­mára biz­to­sí­tott legyen a nap­köz­beni ellá­tás vala­mely formája.

Ez prob­léma tele­pü­lé­sün­kön is fel­me­rült, és meg­ol­dási lehető­ség­ként adó­dott, hogy a 2008-ban fel­újí­tott óvoda épü­le­té­ben egy cso­port­szo­bá­ból kiin­dulva meg­te­remt­het­tük egy bölcső­dés kor­osz­tá­lyú cso­port (integ­rált) nap­köz­beni ellá­tá­sá­nak fel­té­te­leit, hogy ez a szol­gál­ta­tás valódi alter­na­tí­vát nyújt­son a mun­ka­erő piacra (kény­te­len) vissza­térni kívánó anyák számára.

A jászal­só­szent­györ­gyi bölcső­dés korúak ellá­tá­sán kívül – sza­bad férő­he­lyek ese­tén – a szom­szé­dos tele­pü­lé­sekről is fel­ve­szünk gyer­me­ke­ket. Az intéz­mény­fenn­tartó tár­su­lás tag­ja­ként a Jász­bol­dog­há­zá­ról jelent­kező gyer­me­kek fel­vé­tel­kor előny­ben része­sül­nek a más tele­pü­lé­sekről jelent­kezők között.

A gyer­me­ke­ket 2 fő szak­kép­zett gon­do­zónő látja el, akik nagy sze­re­tet­tel, oda­fi­gye­lés­sel nevelik-gondozzák a rájuk bízott kicsiket.

A bölcső­dei cso­port a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai Tag­in­téz­mény­ben műkö­dik. 2008-ban az épü­let tel­jes körű aka­dály­men­te­sí­tése tör­tént meg, és folya­mat­ban van az udvar fel­újí­tása, melyek követ­kez­té­ben mind a belső, mind az udvar szem­pont­já­ból kom­for­tos, tiszta, barát­sá­gos kör­nye­zet várja a gyermekeket.


„SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” ALAPÍTVÁNY

5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

Adó­szám: 18829723–1-16

Köszön­jük az adó­juk 1%-ának felajánlását.