Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006 “Turizmusfejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.02.22
Gerzson

TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006 “Turizmusfejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken”

 

 

 _______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELINDÚLT A Turiz­mus­fej­lesz­tési PROJEKT János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy településeken

 

Ked­vez­mé­nye­zett neve: János­hida Köz­ségi Önkormányzat

Kon­zor­ci­umi tagok:        Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Alattyán Köz­ség Önkormányzata

Pro­jekt címe: Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy településeken

Pro­jekt azo­no­sí­tó­száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006

Szerző­dött támo­ga­tás összege: 450.000.000 Ft, mely az aláb­biak sze­rint osz­lik meg a kon­zor­ci­umi part­ne­rek között:

János­hida Köz­ségi Önkor­mány­zat: 307.679.180,- Ft

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 76.050.100,- Ft

Alattyán Köz­ség Önkor­mány­zata 66.270.720,- Ft,

Támo­ga­tás mér­téke 100 %

Pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

A pro­jekt átfogó célja a helyi hagyo­má­nyok­ban, érté­kek­ben bővel­kedő gazdasági-kulturális és táji  örök­ség által kínált lehető­sé­ge­ket kihasz­náló és megőrző, vala­mint a tele­pü­lés vál­lal­ko­zá­sa­i­nak fenn­tart­ható fejlő­dé­sét elő­se­gítő, a lako­sok szá­mára minő­ségi élhető­sé­get, az  ide­lá­to­gató ven­dé­gek­nek  pedig magas turisz­ti­kai szín­vo­na­lat biz­to­sító vonzó tele­pü­lés megvalósítása.

 

Kon­zor­ci­um­ban meg­va­ló­suló — mind­há­rom tele­pü­lé­sen ter­ve­zett — pro­jekt cél­kitű­zése szo­ro­san illesz­ke­dik a Fel­hí­vás cél­ja­i­hoz, ugyanis a fej­lesz­tés kere­té­ben tér­ségi szintű turisz­ti­kai ter­mék­cso­ma­gok és kis­lép­tékű tema­ti­kus fej­lesz­té­sek meg­va­ló­sí­tá­sára, illetve helyi, tér­ségi jelentő­ségű, turisz­ti­kai von­zerőt képező kul­tu­rá­lis, épí­tett, ter­mé­szeti örök­ség turisz­ti­kai hasz­no­sí­tá­sára kerül sor. A pro­jekt további célja a láto­ga­tók szá­má­nak növe­ke­dése révén a helyi keres­ke­de­lem és ven­dég­látó szek­tor hely­zetbe hozása, és ezál­tal hoz­zá­já­ru­lás a helyi gaz­da­ság fejlő­dé­sé­hez, illetve mun­ka­he­lyek teremtéséhez.

 

A pro­jekt kere­té­ben János­hi­dán a Pre­mont­rei Rend­ház műem­lék épü­let­nek a fel­újí­tása és láto­gató köz­ponttá ala­kí­tása tör­té­nik. Két szom­szé­dos lakó­in­gat­lan meg­vá­sár­lá­sá­val lehető­ség nyí­lik egy fel­dol­gozó, főző-sütő rész­leg, egy díszes belső udvar és kap­cso­lódó par­ko­lók kiala­kí­tá­sára. Az épü­let­ben a követ­kező szol­gál­ta­tá­sok kiala­kí­tá­sát ter­vez­zük: boros pince, fürdő és sza­una rész­leg, kiál­lító, bemu­tató terek, 120 m2–es ren­dez­vény­te­rem. Meg­va­ló­sul az épü­let pro­jekta­rá­nyos akadálymentesítése.

 

Alattyá­non a tele­pü­lés bel­te­rü­le­té­hez tar­tozó Kis­kert elne­ve­zésű terü­le­ten, mely hatá­ros a sport­te­lep­pel és a Zagyva folyó­val, Öko­park kiala­kí­tá­sát ter­vez­zük, ahol gya­lo­gos és kerék­pá­ros túrá­kat, közös­ségi prog­ra­mo­kat lehet szer­vezni. A beru­há­zás kere­té­ben kiépí­tésre kerül egy szo­ci­á­lis léte­sít­mény, vizes­blokk, madár meg­fi­gyelő torony, pihenő, sütö­gető helyek, a Zagyva folyón egy sze­zo­ná­li­san fel­hasz­nál­ható úszó kajak­ki­kötőt kívá­nunk elhelyezni.

 

Jászal­só­szent­györ­gyön az aktív turiz­mus­hoz kap­cso­lódó vízi turisz­ti­kai fej­lesz­tés való­sul meg, mely­nek kere­té­ben kb 700 m hosszú gya­korló– szak­ok­tató kajak-kenu pályát sze­ret­nénk kiala­kí­tani csó­nak­ház­zal, ami­hez kaja­kok, kenuk és egy sár­kány­hajó beszer­zé­sét, a hajók vízre téte­lé­hez pedig stég tele­pí­té­sét, vala­mint par­ko­lók kiala­kí­tá­sát ter­vez­zük. A beru­há­zás részét képezi egy több­funk­ciós rekor­tán bur­ko­latú sport­pá­lya, továbbá felnőtt– és gyer­mek­ját­szó­tér kiépí­tése, sütögető-főző, pihenő helyek létrehozása.

 

A fej­lesz­té­sek sike­res meg­va­ló­sí­tása alap­vetően hoz­zá­já­rul a tér­ség turisz­ti­kai poten­ci­ál­já­nak növe­ke­dé­sé­hez. A beru­há­zás révén a láto­ga­tók szá­má­nak növe­ke­dése vár­ható, ezzel pár­hu­za­mo­san pedig a keres­ke­delmi és ven­dég­látó egy­sé­gek bevé­tel növe­ke­dése, továbbá a hely­ben tar­tóz­ko­dási idő növe­ke­dése is meg­va­ló­sít­ható, illetve az önkor­mány­zat ide­gen­for­ga­lom­ból szár­mazó bevé­te­lei is emelkedhetnek.

 

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2019. augusz­tus 31.

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.