Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006 “Turizmusfejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006 “Turizmusfejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken”

 

 

 _______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ELINDULT A Turiz­mus­fej­lesz­tési PROJEKT János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy településeken

 

Ked­vez­mé­nye­zett neve: János­hida Köz­ségi Önkormányzat

Kon­zor­ci­umi tagok:        Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Alattyán Köz­ség Önkormányzata

Pro­jekt címe: Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy településeken

Pro­jekt azo­no­sí­tó­száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006

Szerző­dött támo­ga­tás összege: 450.000.000 Ft, mely az aláb­biak sze­rint osz­lik meg a kon­zor­ci­umi part­ne­rek között:

János­hida Köz­ségi Önkor­mány­zat: 307.679.180,- Ft

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 76.050.100,- Ft

Alattyán Köz­ség Önkor­mány­zata 66.270.720,- Ft,

Támo­ga­tás mér­téke 100 %

Pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása:

A pro­jekt átfogó célja a helyi hagyo­má­nyok­ban, érté­kek­ben bővel­kedő gazdasági-kulturális és táji  örök­ség által kínált lehető­sé­ge­ket kihasz­náló és megőrző, vala­mint a tele­pü­lés vál­lal­ko­zá­sa­i­nak fenn­tart­ható fejlő­dé­sét elő­se­gítő, a lako­sok szá­mára minő­ségi élhető­sé­get, az  ide­lá­to­gató ven­dé­gek­nek  pedig magas turisz­ti­kai szín­vo­na­lat biz­to­sító vonzó tele­pü­lés megvalósítása.

pro­jekt­is­mer­tető tovább…

Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma: 2019. augusz­tus 31.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.