Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön”

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

TOP-3.1.1–15-JN1-2016–00017 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön”

 

 

 

TOP-3.1.1–15-JN1-2016–00017

„Kerék­pá­ros­ba­rát fej­lesz­tés kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel Jászalsószentgyörgyön”

Pro­jekt azo­no­sító száma TOP-3.1.1–15-JN1-2016–00017
Pro­jekt címe

„Kerék­pá­ros­ba­rát fej­lesz­tés kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel Jászalsószentgyörgyön”

Ked­vez­mé­nye­zett neve: Jászal­só­szent­györgy­Köz­ségi Önkormányzat
Támo­ga­tás összege 150.000.000.-Ft
Támo­ga­tás mértéke 100%
Pro­jekt ter­ve­zett befe­je­zési dátuma 2018. októ­ber 31.

 

 

 

 

 

 

A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása


A TOP célja, hogy a fenn­tart­ható köz­le­ke­dés fel­té­te­leit meg­te­remtő és erő­sítő köz­le­ke­dés­fej­lesz­tési intéz­ke­dé­sek való­sul­ja­nak meg tele­pü­lé­se­ken és tele­pü­lé­sek között, melyek hoz­zá­já­rul­nak az éghaj­lat­vál­to­zás mér­sék­lé­sé­hez, a szén-dioxid kibo­csá­tás csök­ken­té­sé­hez, az élhető városi és tele­pü­lési kör­nye­zet kiala­ku­lá­sá­hoz, vala­mint az EU2020 és a Nem­zeti Köz­le­ke­dési Infrastruktúra-fejlesztési Stra­té­gia fenn­tart­ható fejlő­désre és köz­le­ke­désre vonat­kozó cél­ja­i­nak a teljesüléséhez.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a fenti célok eléré­sé­hez biz­ton­sá­gos, fenn­tart­ható kör­nye­zet­ba­rát kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel kíván hoz­zá­já­rulni, mely a tele­pü­lési mobi­li­tást lehetővé teszi levegő­szennye­zés és zaj­ter­he­lés nél­kül vala­mint alap­vető kör­nye­zeti szemléletformálással. 

A pro­jekt kere­té­ben kerék­pá­rút­tal lesz össze­kötve Jászal­só­szent­györgy köz­ség összes fon­to­sabb önkor­mány­zati és köz­in­téz­mé­nye. Köz­vet­len kerék­pá­ros út épül a Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola, a Cif­ra­pa­lota Óvoda és Bölcsőde, a Piac­tér, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, a Tűzol­tó­ság épü­le­tei között. A kerék­pá­rút men­tén lévő vál­lal­ko­zá­sok száma eléri a 4 db-ot, a kerék­pá­rút ugyan­ak­kor fon­tos sze­re­pet tölt­het be a szom­szé­dos tele­pü­lés Jász­la­dány hatá­rá­ban talál­ható T-Plasztik Kft. mun­ka­he­lye­i­nek meg­kö­ze­lí­té­sé­ben is.

A beru­há­zás ered­mé­nye­ként a beavat­ko­zási terü­let köz­le­ke­dési úthá­ló­zata kerék­pá­ros baráttá válik, kiala­kul a beavat­ko­zási terü­let kerék­pá­ros alaphálózata.

Kiala­kí­tott kerék­pár­for­galmi léte­sít­mé­nyek hossza 1.362 km, mely komp­lex prog­ram­mal fej­lesz­tendő járás­ban való­sul meg. A pro­jekt hoz­zá­já­rul a gaz­da­sági növe­ke­dés­hez, hiszen Jászal­só­szent­györ­gyön a ter­ve­zett kerék­pá­rút nyom­vo­nala mel­lett, illetve köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban talál­ható kb. 10 vál­lal­ko­zás talál­ható a ter­ve­zett kerék­pá­rút nyom­vo­nala mel­lett, illetve szom­széd­sá­gá­ban. A jászal­só­szent­györ­gyi kerék­pá­rút épí­tése továbbá mun­ka­hely­te­rem­tés­hez is hoz­zá­já­rul, a hát­rá­nyos hely­zetű lako­sok kivi­te­le­zési mun­kába való bevo­ná­sá­val (3 fő).

 

 ***

 

„Kor­szerű kerék­pá­rút épült Jászalsószentgyörgyön”

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a biz­ton­sá­gos és óvo­dája és bölcső­déje a TOP-3.1.1–15-JN1-2016–00017 azo­no­sító szá­mon nyil­ván­tar­tott, „Kerék­pá­ros­ba­rát fej­lesz­tés kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel Jászal­só­szent­györ­gyön” című pályá­zata – a Szé­che­nyi 2020 prog­ram kere­té­ben – 150.000.000.- Ft vissza nem térí­tendő, 100 szá­za­lé­kos inten­zi­tású euró­pai uniós támo­ga­tás segít­sé­gé­vel újult meg.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat egyik fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése volt, hogy a Tiszasüly-Jászalsószentgyörgy össze­kötő 3226. sz. út Jászal­só­szent­györgy Rákó­czi úti bel­te­rü­leti sza­ka­szán kerék­pár­utat épít­sen, a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­go­sabbá tétele és a léte­sí­tendő kerék­pá­rút nyom­vo­nala köz­vet­len köze­lé­ben lévő iskola, óvoda, piac­tér, gyógy­szer­tár, mun­ka­he­lyek, szol­gál­ta­tást végző helyi vál­lal­ko­zá­sok minél könnyebb elérése érdekében.

A 32. és a 3226. számú köz­utak keresz­tező­dé­sé­ben a 3226. számú közút bal olda­lán talál­ható járda helyén meg­épült kerék­pá­rút nyom­vo­nala víz­szin­tes érte­lem­ben követi a közút vonal­ve­ze­té­sét, azzal közel pár­hu­za­mo­san vezet. A kerék­pá­rút a köz­út­tól 3,15m-re egye­ne­sen halad a Rákó­czi utcai telek­ha­tár mel­lett. Az itt levő beton járda elbon­tásra került. A keresz­tező asz­falt­bur­ko­latú utak­hoz szint­ben csat­la­ko­zik. A kapu­be­haj­tók­nál a szint­kü­lönb­ség „K” sze­gély beépí­té­sé­vel került áthi­da­lásra. A kerék­pá­rút 2,70m hasz­ná­lati szé­les­ség­gel, egy­ol­dali 5 cm szé­les kerti sze­géllyel készült.

A beru­há­zás kere­té­ben a nem csak új kerék­pá­rút­tal gaz­da­go­dott a tele­pü­lés, mivel a léte­sít­mény kiváló minő­ségű jár­da­ként is szol­gál a gya­lo­gos­for­ga­lom részére is, illetve a kerék­pá­rút nyom­vo­na­lán tel­je­sen új csapadékvízelvezető-rendszer is kiépí­tésre került, ami belvizes-csapadékos idő­szak­ban az egyéb­ként is mélyen fekvő ingat­la­nok­tól és a Rákó­czi útba becsat­la­kozó utcák­ból gyor­san és haté­ko­nyan elve­zeti a vizet a befo­gadó táro­zóba. Ezen felül 22 darab régi, elavult és a nyom­vo­nal­ban lévő vil­lany­osz­lop cse­ré­jére is sor került. A léte­sít­mény aka­dály­men­tes, így a fogya­ték­kal élők is biz­ton­ság­gal tud­ják használni.

A fej­lesz­tés követ­kez­té­ben a tele­pü­lés gya­lo­gos– és kerék­pá­ros köz­le­ke­dési inf­ra­struk­tú­rája jelentős mér­ték­ben fejlő­dött, biz­ton­sá­go­sabbá vált, ami egy fon­tos lépcső­fok a tele­pü­lés leg­fon­to­sabb cél­kitű­zé­sé­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, hogy Jászal­só­szent­györgy kom­for­tos és vonzó lakó­te­rü­letű, igé­nyes köz­te­rü­le­tek­kel ren­del­kező, meg­fe­lelő szol­gál­ta­tási szintű élhető tele­pü­léssé váljon.

A pro­jekt meg­va­ló­sí­tási ideje: 2017. május — 2018. november

Képes beszá­moló a rendezvényről:

 


 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.