Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  “Az elmúlt másfél év” Polgármesteri hírlevél 2015.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.29
Auguszta

Az elmúlt másfél év” Polgármesteri hírlevél 2015.

POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL                                                    Az elmúlt más­fél év”

2014. októ­be­ré­ben az Önök bizal­má­ból kép­vi­selő­tár­sa­im­mal együtt lehető­sé­get kap­tunk, hogy foly­tat­has­suk mun­kán­kat a tele­pü­lés fejlő­dése érde­ké­ben, melyet a mai napig óri­ási meg­tisz­tel­te­tés­nek és felelős­ség­nek tartok.

Az eddig eltelt idő­szak­ban szá­mos, a köz­ség éle­té­ben tör­té­nelmi jelentő­ségű fej­lesz­tést tud­tunk befe­jezni és meg­va­ló­sí­tani, vala­mint a tava­lyi évben sike­re­sen meg­ren­dez­tük a XXI. Jász Világtalálkozót.

Erzsé­bet malom felújítása

2014 szil­vesz­te­rén került átadásra az elmúlt 70 évben igen mél­tat­lan hasz­no­sí­tású és hányat­ta­tott sorsú vízi­ma­lom épü­le­té­nek fel­újí­tása. Az Önkor­mány­zat kitartó aka­rat­tal és nagy elszánt­ság­gal 2013-ban 3,8 mil­lió forin­tért meg­vá­sá­rolta a magán­tu­laj­donú, majd­nem enyé­szetté vált büsz­ke­sé­gün­ket. Egy sike­res pályá­zat­nak, vala­mint önkor­mány­zati önerő­nek köszön­hetően 48 mil­lió forint­ból sike­rült rekonst­ru­álni ezt a cso­dá­la­tos épí­té­szeti és ipar­tör­té­neti emlé­ket, mely ma már a Jász­ság egyik leg­szebb ékkö­ve­ként mutatja be a búza őrlé­sé­nek kora­beli mód­ját. Az ország­ban talál­ható néhány vízi­ma­lom közül is kiemel­ke­dik igé­nyes, rop­pant egyedi külső — belső meg­je­le­né­sé­vel, így ren­dez­vé­nyek, prog­ra­mok meg­tar­tá­sá­nak is igen ked­velt hely­színe. Célunk az, hogy orszá­gos hír­ne­vet sze­rez­zünk neki (melyre nagyon nagy esély van) és turisz­ti­kai kihasz­nált­sága tovább növekedjen.

Bel­víz­vé­delmi fej­lesz­tés — tavak kotrása

Az őse­ink által épít­ke­zési anyag­nak hasz­nált agyag kibá­nyá­szá­sá­ból vissza­ma­radt alak­ta­lan és nem kellő mély­ségű vályog­göd­rö­ket elő­de­ink az elmúlt 100 évben ter­vez­ték reha­bi­li­tálni, illetve össze­kötő csa­tor­nák­kal egy­sé­ges víz­rend­szerré ala­kí­tani, mely hosszas elő­ké­szítő munka után az elmúlt évek­ben tudott meg­va­ló­sulni. A beru­há­zás­nak köszön­hetően 7 gyö­nyörű tavat tud­tunk kiala­kí­tani, a Zagyva-holtág kot­rá­sá­val pedig további két “tavacska” ala­kult ki, melyek közül az egyik vízi spor­tok gya­kor­lá­sá­nak cél­jára is alkal­mas. Az így lét­re­jött impo­záns, össze­sen mint­egy 15 ha terü­letű víz­fe­lü­let lét­re­ho­zá­sá­val egy orszá­gos egyedi min­tapro­jek­tet tud­tunk meg­va­ló­sí­tani az egy­kori “vályog­göd­rök reha­bi­li­tá­ci­ója” terü­le­ten. Van­nak tele­pü­lé­sek, váro­sok, akik évti­ze­des táv­lat­ban annak is örül­né­nek, ha egy ilyen tóval ren­del­kez­né­nek. Nekünk sike­rült össze­sen 9 darab 0,5 — 1,5 ha méretű tóval egy sajá­tos mik­ro­klí­mát lét­re­hoz­nunk a tele­pü­lés körül, amely pél­dául az egyre gya­ko­ribb hősé­gek ide­jén “hűtő funk­ci­ó­val” is bír. A tavak hala­sí­tása is meg­tör­tént, mely­nek célja első­sor­ban nem a hor­gá­szat — annak elle­nére, hogy két ilyen tó ren­del­ke­zésre áll a helyi lakos­ság szá­mára (Nagyér, Cson­tos). A hala­sí­tás célja az élő­vi­lág egyen­sú­lya, a fenn­tart­ható bio­flóra biz­to­sí­tása, néhány év múlva pedig közös­ségi célú gaz­da­sági hasz­no­sí­tása. A 330 mil­lió forin­tos 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tás­sal meg­va­ló­suló EU-s pályá­zat kere­té­ben több kilo­mé­ter­nyi, a tava­kat össze­kötő — és egyéb gerinc csa­pa­dék­víz­el­ve­zető csa­tor­nát ala­kí­tot­tunk ki (pl.: Rákó­czi, Szé­che­nyi, Árpád, Tavasz­mező, Akác­fa­sor, Vörös­marty, Bacsó utcákban)

Jász­sági Lovas Cent­rum és Magyar Udvar kialakítása

A volt bölcsőde épü­le­té­nek hasz­no­sí­tása körüli fél­re­ér­té­se­ket még egy­szer és utol­jára sze­ret­ném tisz­tázni tájé­koz­ta­tás cél­já­ból. Koráb­ban, az előt­tem tevé­keny­kedők ide­jén fel­me­rült a telep­he­lyen bent­la­ká­sos idő­sek ott­ho­ná­nak kiépí­tése. Az ötlet való­ban elgon­dol­kod­tató, azon­ban az épü­let mérete nem elég­sé­ges egy fenn­tart­ható ott­hon kiala­kí­tá­sá­hoz, továbbá az állam nem támo­gatja és az elmúlt évti­zed­ben sem támo­gatta — ilyen méretű tele­pü­lé­sen — új, állami finan­szí­ro­zás­ból idő­sek ott­hona létrehozását.

A több, mint húsz éve kihasz­ná­lat­lan, 2000-es évek ele­jére nagyon lea­mor­ti­zá­ló­dott épü­let hasz­no­sí­tása való­sult meg egy vidé­kies han­gu­latú hagyo­mányőrző moz­gás­for­má­nak gya­kor­lá­sát és a lovas kul­túra ápo­lá­sát lehetővé tevő telep­hellyé ala­kí­tá­sá­val. A fej­lesz­tés köz­fog­lal­koz­ta­tási prog­ram segí­té­sé­gé­vel való­sult meg, több mint 100 mil­lió forint állami támo­ga­tás­sal. Fel­menő rend­szer­ben a helyi isko­lás gyer­me­kek is része­sül­nek térí­tés­men­tes lovas okta­tás­ban (jelen­leg a 3. osztályok).

A léte­sít­mény a Vadas Ven­dég­ház és az Erzsé­bet malom után a har­ma­dik nagy bás­tyá­jává vált annak a cél­nak az eléré­sé­ben, hogy tele­pü­lé­sünk turisz­ti­kai von­ze­reje növekedjen.

Falu­ház ener­ge­ti­kai és funk­ci­óbő­vítő beruházása

Az épü­let külső hom­lok­za­tá­nak és tete­jé­nek hőszi­ge­te­lése, vala­mennyi nyí­lá­száró cse­réje, az oldalsó bejá­rat tér­kö­ve­zése, vala­mint a régi vetítő­he­lyi­sé­gek össze­nyi­tá­sá­val egy erkély kiala­kí­tása való­sult meg, mely növeli az épü­let befo­ga­dó­ké­pes­sé­gét és további funk­ci­ó­kat biz­to­sít. Az épü­let tel­jes fel­újí­tá­sá­val, vala­mint a szín­padi rész igé­nye­sebbé téte­lé­vel és a szín­pad mögött kiala­kí­tott “művé­szi” öltöző és mosdó lét­re­ho­zá­sá­val egy valódi művelő­dési komp­le­xummá ala­kult át az egy­kori mozi épülete.

A 32 mil­lió forin­tos beru­há­zás­nak köszön­hetően a közel 40 éves épü­let — amel­lett, hogy üze­mel­te­tése fenn­tart­ha­tóbbá vál­ha­tott (40 szá­za­lé­kos ener­ge­ti­kai meg­ta­ka­rí­tás) — ma már meg­újult for­má­ban várja az érdeklődő­ket. A menet­rend sze­rinti (kempó, jóga, zumba és ping-pong, ünnep­sé­gek, szín­pa­dias műso­rok) prog­ra­mo­kon túl egyre töb­ben választ­ják a ter­met csa­ládi, baráti ren­dez­vé­nyek helyszínéül.

Nem új keletű lakos­sági igényt szol­gál­tunk ki azzal, hogy a fel­újí­tott mos­dók nyil­vá­no­san is működ­nek a Falu­ház­ban, a tele­pü­lés központjában.

Az ener­gia fel­hasz­ná­lást csök­kenti az épü­let tete­jén elhe­lye­zett nap­elem mező, mely egy másik sike­res pályá­zat­nak köszön­hetően az Egész­ség­ház, a Könyv­tár és a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal tete­jén is hasonló célo­kat szolgál.

2015. júli­u­sá­ban Jász Világ­ta­lál­ko­zót rendeztünk!

Az itt élő és elszár­ma­zott jászok talál­ko­zó­ja­ként ismert két napos nem­zet­közi, hagyo­mányőrző ren­dez­vény házi­gaz­dá­já­nak sze­re­pét tavaly, 1999 után máso­dik alka­lom­mal vál­lal­tuk magunkra a jász kul­túra tra­di­ci­o­ná­lis fel­vo­nul­ta­tá­sá­hoz. Vissza­jel­zé­sek alap­ján a ren­dez­vény kivá­lóan tel­je­sí­tette a kitű­zött célt, a lakos­ság hoz­zá­ál­lása, ven­dég­sze­re­tete pedig pél­da­ér­tékű lehet bár­mely tele­pü­lés szá­mára. A jász­sági hagyo­mányőr­zés meg­ha­tá­rozó kép­vi­selői az egyik leg­jobb világ­ta­lál­ko­zó­ként ismer­ték el szer­vező mun­kán­kat, vala­mint ezt a ren­dez­vényt tartja több tele­pü­lés eta­lon­nak a követ­kező talál­ko­zók meg­szer­ve­zé­sé­hez. Érde­kes­ség, hogy 400 önkén­tes vagy hiva­tá­sos szer­vező biz­to­sí­totta a 2 nap során ide láto­gató mint­egy 6000 érdeklődő zavar­ta­lan szó­ra­ko­zá­sát. Ezúton sze­ret­ném meg­kö­szönni a ren­ge­teg önkén­tes mun­kát és segít­sé­get, hiszen közös össze­fo­gás nél­kül mindez nem való­sul­ha­tott volna meg.

Ivóvízminőség-javító pro­jekt

A fej­lesz­tés kere­té­ben a tel­jes vízmű telep­he­lye meg­újult, új tech­no­ló­gia került kiala­kí­tásra a vonat­kozó előí­rá­sok­nak meg­fe­lelően 204 mil­lió forint összegű, 100 szá­za­lé­kos inten­zi­tású Euró­pai Uniós támo­ga­tás­sal. A tele­pü­lés bel­te­rü­le­tén a háló­zat rekonst­ruk­ció kere­té­ben két utcá­ban (Bacsó, Cso­ko­nai) tel­jes mér­ték­ben kicse­rél­tük az elavult ivó­víz veze­té­ket és a bekö­té­se­ket. 30 cso­mó­pont tel­je­sen meg­újult új aknák­kal és elzáró csa­pok­kal, ami a cső­tö­ré­sek javí­tá­sa­kor lehetővé teszi kisebb tele­pü­lés­ré­szek lezá­rá­sát, vala­mint a háló­zat mosatá­sá­nak egy­szerű­sí­té­sét is biz­to­sítja. Meg­va­ló­sult továbbá a háló­zat nagyobb gerinc­ve­ze­té­ke­i­nek mecha­ni­kus tisz­tí­tása. Lénye­ges­nek tar­tom tájé­koz­tatni a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a háló­zat rekonst­ruk­ció kere­té­ben azért nem került sor több gerinc­há­ló­zat cse­ré­jére, mert az Uniós pályá­zat csak az össz­költ­ség 20 szá­za­lé­káig engedte meg a háló­zati célú fej­lesz­té­se­ket (két utca, 30 cso­mó­pont, mecha­ni­kus mosatás, víz­to­rony belső felújítása).


Évről évre nagyobb nép­szerű­ség­nek örvend a helyi foglalkoztatás

A rend­szer­vál­to­zás körüli idő­szak óta nagy prob­lé­mát jelent az üze­mek meg­szű­né­sé­vel kiala­kult mun­ka­he­lyek, fog­lal­koz­ta­tók hiá­nya. Mára a köz­fog­lal­koz­ta­tási prog­ram oly mér­té­kig nőtte ki magát, hogy jelen­leg a tele­pü­lé­sen leg­na­gyobb fog­lal­koz­tató maga az Önkor­mány­zat. A tapasz­ta­la­tok azt mutat­ják, hogy főleg a nők, kis­gyer­me­kes anyák nem men­nek el vidékre két vagy több műsza­kos mun­ka­rendbe dol­gozni, inkább a helyi köz­fog­lal­koz­ta­tási rend­szert választ­ják. A jelen­leg itt­hon dol­gozó 110 fő köz­fog­lal­koz­ta­tott­ból 75–80 fő női mun­ka­vál­laló. A cél min­dig is az volt, hogy az önkor­mány­zat segítse a csa­lá­dok bol­do­gu­lá­sát. Figye­lemre méltó, hogy a köz­fog­lal­koz­ta­tás­nak köszön­hetően szinte tel­jes fog­lal­koz­ta­tás műkö­dik a tele­pü­lé­sen, ez annyit jelent, hogy aki nálunk mun­kára jelent­ke­zik, azt hama­ro­san tud­juk fog­lal­koz­tatni. Fon­tos meg­je­gyezni, hogy az Önkor­mány­zat önként vál­lalva nyújtja be a pályá­za­to­kat külön­böző prog­ra­mokra. A lehető­sé­gek maxi­má­lis kihasz­ná­lá­sá­val indítja a köz­fog­lal­koz­ta­tást, a Jász­ság­ban faj­la­go­san — a tele­pü­lés mérete és a mun­ka­nél­kü­liek ará­nyá­hoz képest — szinte a leg­na­gyobb szám­ban fog­lal­koz­tat­juk a mun­ka­vál­la­ló­kat. Új mun­ka­he­lyek lét­re­ho­zá­sát és régiek meg­tar­tá­sát segí­tet­tük és segít­jük folya­ma­to­san, a volt művelő­dési ház meg­fe­lelő átala­kí­tá­sá­val (oldalsó bejá­rat és szer­vizút kialakítása).

Biz­ton­ság­nö­velő fej­lesz­té­sek — kor­szerű kamerarendszer

A tel­jes kame­rarend­sze­rünk bőví­tése és fel­újí­tása való­sult meg, mely haté­ko­nyabb és moder­nebb tech­ni­ká­val figyeli és vissza­tartja a tele­pü­lés 22 pont­ján a rossz szán­dék­kal ide érkező, vagy itt élő, bűnö­zésre haj­la­mos sze­mé­lyek meg­moz­du­lá­sait. Immár a tele­pü­lés vala­mennyi bejá­ra­tá­nál elhe­lyez­tünk kame­rá­kat, bele­értve a bejövő dűlőu­ta­kat is. A köz­ponti kerék­pártá­roló biz­ton­sá­gát növeli az újon­nan kiala­kí­tott köz­vi­lá­gí­tás, vala­mint azon 3 kamera elhe­lye­zése. Remé­nye­ink sze­rint ez véget vet a kerék­pá­rok ron­gá­lá­sá­nak és lopá­sá­nak a központban.

Sokan tud­ják, hogy a jövő­beni célok­ról csak óva­to­san sze­re­tek nyi­lat­kozni annak érde­ké­ben, hogy ne érjen ben­nün­ket sok csa­ló­dás. Azt val­lom, hogy akkor érde­mes konk­ré­tan “bele­élni” magun­kat vala­mibe, ha már az anya­giak ren­del­ke­zésre áll­nak. Ebben az évben — ami biz­tos­nak tűnik — hogy a tor­na­te­rem mellé egy szín­vo­na­las 22x42 méter méretű műfü­ves sport­pá­lyát fogunk kiala­kí­tani 18 mil­lió forint összeg­ből, mely­nek 70 szá­za­léka támo­ga­tás. Ezen kívül nagyobb erő­ket és for­rá­so­kat tudunk for­dí­tani járda fel­újí­tá­sokra. A további ter­vekről szo­ká­som­hoz híven csak annyit mon­da­nék tájé­koz­ta­tá­sul, hogy –min­den lehető­sé­get meg­ra­gadva– tucat­nyi EU-s pályá­za­tot készí­tünk elő ebben az évben a helyi igé­nyek­hez iga­zodva, melyek­nek remél­hető­leg pozi­tív ered­mé­nyéről hama­ro­san be tudunk szá­molni és ezek a fej­lesz­té­sek a jövő évtől hason­lóan az eddi­gi­ek­hez, nagy mér­ték­ben fog­ják szol­gálni tele­pü­lé­sünk további fejlődését.

Ezen­túl is nagy öröm­mel fogad­juk ötle­te­i­ket, véle­mé­nye­i­ket, javas­la­ta­i­kat a tele­pü­lés éle­té­vel kap­cso­lat­ban kép­vi­selő tár­sa­im­mal együtt.

A Hús­vét köze­led­té­vel kívá­nok min­den­ki­nek kegye­lem tel­jes ünnepet

és a tava­szi meg­úju­lás lehető­sé­gé­nek jegyé­ben sok erőt és jó egészséget!

Jászal­só­szent­györgy, 2016. már­cius 21. Üdvözlettel:

Szar­vák Imre

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.