Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Műfüves futball pálya

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Műfüves futball pálya

MŰFÜVES fut­ball PÁLYA

H Á Z I R E N D

Cím: 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 78.

Üze­mel­tető: Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola

Kap­cso­lat: Jakab Ferencné

Idő­pont egyez­te­tés, beje­lent­ke­zés tele­fo­non a 06 70 275 6209-es számon.

A pálya adatai:

A pálya: 22x 42 m alap­te­rü­letű, műfű­vel borí­tott fut­ball pálya, 1,1 m magas fix foci pálya­pa­lánk­kal, felette 4 m magas lab­da­fo­gó­háló. Vilá­gí­tás: 12 db 400 W-os fényvető.

 

Bér­leti díjak

Pálya bér­lés feltétele:

A Házi­rend elol­va­sása, a benne fog­lal­tak tudo­má­sul­vé­tele és az eset­le­ge­sen oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­nek vállalása.

 

Meccsek, edzé­sek díjai

Világítás/öltöző

Pálya mérete

Bér­leti díj Ft /bruttó

Edzés óra­díja I.

mos­dó­val, vilá­gí­tás és öltöző nélkül

egész pálya

3 000 Ft

Edzés óra­díja II.

mos­dó­val és világítással

egész pálya

3 500 Ft

Edzés óra­díja III.

mos­dó­val, vilá­gí­tás­sal és öltözővel

egész pálya

4 000 Ft

 

 1. A pálya beren­de­zési és fel­sze­re­lési esz­kö­zeit csak ren­del­te­té­sük­nek meg­fe­lelően sza­bad használni
 2. A pályák hasz­ná­lata csak gumi stop­lis cipő­vel meg­en­ge­dett, műa­nyag talpú és műa­nyag max. 18 mm sze­gecs hosszú­ságú stop­lis cipővel.
 3. Fém talpú és sze­gecsű cipő hasz­ná­lata tilos!
 4. Bal­ese­te­kért a pálya üze­mel­tetője felelős­sé­get nem vállal.
 5. A léte­sít­ményt min­denki csak saját felelős­sé­gére használhatja.
 6. A pálya igény­be­vé­tele 12 év alatt csak felnőtt kísé­re­té­vel lehetséges.
 7. A pálya igény­be­vé­tele csak bér­leti szerző­dés elle­né­ben a bér­leti díj befi­ze­tése után tör­tén­het. ( Kivéve: ettől eltérő szerző­dés meg­léte esetén)
 8. Az öltöző­ket csak előre egyez­tetve lehet hasz­nálni. Az öltözők állag­meg­óvá­sá­ért a kul­csot átvevő anya­gi­lag felel.
 9. A pályán és az öltözők­ben hagyott tár­gya­kért az üze­mel­tető felelős­sé­get nem vállal.
 10. A sport­pá­lya gond­no­ká­nak uta­sí­tá­sait a pálya hasz­ná­la­ta­kor be kell tartani.
 11. Min­den oko­zott kárt a gond­nok­nak jelen­teni kell. A nem ren­del­te­tés­szerű hasz­ná­lat­ból oko­zott kárt min­den eset­ben meg kell téríteni!
 12. A sport­pá­lya terü­le­tén a kije­lölt hely kivé­te­lé­vel a dohány­zás tilos!
 13. Aki a léte­sít­ményre vonat­kozó rend­sza­bá­lyo­kat meg­szegi, illetve nem tartja be, a pálya hasz­ná­la­tá­tól eltiltható!
 14. A pálya beosz­tása és fog­lalt­sága a gond­nok­nál tekint­hető meg. Előre fog­la­lás a gond­nok­nál történik.
 15. A pályákra tilos üve­get bevinni, rágó­gu­mit eldobni, ételt, sze­szes italt fogyasz­tani, dohá­nyozni, gyú­lé­kony anya­got bevinni.
 16. Tilos a pályára asz­ta­lo­kat, szé­ke­ket rátenni, tűsarkú cipő­vel rámenni.
 17. Kér­jük az edzések-mérkőzések után összegyűlt PET palac­ko­kat az arra kije­lölt sze­mét­tartó edénybe helyezni szíveskedjenek!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.