Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2015. november 26. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.02.22
Gerzson

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2015. november 26.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli

ülé­sére

2015. novem­ber 26. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Tájé­koz­tató az önkor­mány­zat 2015. évi költ­ség­ve­té­sé­nek három­ne­gyed éves teljesítéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat 2015. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 4/2015. (II.27.) önkor­mány­zati ren­de­let módosítására

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés a Cif­ra­pa­lota Óvoda és Bölcsőde költ­ség­ve­tési szervből kiváló Mese­vár Óvoda tag­in­téz­mény 2015.évikölt­ség­ve­té­sé­nek elszámolásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2016. évi költ­ség­ve­tési koncepciójáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Beszá­moló Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2014. évi adó­ügyi tevékenységéről

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

7. Elő­ter­jesz­tés a kiadá­sok kész­pénz­ben tör­ténő tel­je­sí­té­sé­nek ese­te­iről szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés új tele­pü­lés­ren­de­zési terv elké­szí­té­sé­nek kérdéseiről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés a 2015. évre kiírt Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­pá­lyá­zat kere­té­ben tör­ténő támo­ga­tá­sok elbí­rá­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Elő­ter­jesz­tés első lakás vásár­lá­sá­nak támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

Jászal­só­szent­györgy, 2015. novem­ber 20.

Tisz­te­let­tel:  Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.