Váltás az akadálymentes változatra Jász Világtalálkozót rendeztünk | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Jász Világtalálkozót rendeztünk

Az itt élő és elszár­ma­zott jászok talál­ko­zó­ja­ként ismert két napos fesz­ti­vál hely­szí­nét idén Jászal­só­szent­györgy biz­to­sí­totta a tra­di­ci­o­ná­lis jász kul­túra fel­vo­nul­ta­tá­sá­hoz. Az érdeklődők szá­mos prog­ram közül cse­me­géz­het­tek, a ren­dez­vény Vadas parki fő hely­szí­nén kívül a tele­pü­lés több pont­ján kiál­lí­tá­sok vár­ták a látogatókat.

A ren­dez­vény első nap­já­nak dél­előtt­jén, a talál­ko­zót fel­ve­zető főpapi szent­mise után, a jász és a Jász­ság­ból kiraj­zott jász tele­pü­lé­sek kép­vi­selői­nek díszes fel­vo­nu­lá­sát követően a Vadas park­ban gyűl­tek össze a ven­dé­gek, ahol a ren­dez­vény Nyi­tó­ün­nep­sé­gé­vel kezdő­dött a két­na­pos, hagyo­mányőr­zé­sen és a jász érté­kek tovább­vi­te­lén ala­puló programkavalkád.

A Dísz­ün­nep­sé­gen Rákossy Balázs, a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­rium állam­tit­kára Varga Mihály minisz­ter kép­vi­se­le­té­ben köszön­tötte az egy­begyűl­te­ket. Kovács Sán­dor, a Megyei Köz­gyű­lés elnöke, Pócs János országgyű­lési kép­vi­selő, majd Jakab Ist­ván az Országgyű­lés alel­nöke a jászok tör­té­nelmi sze­re­péről, az össze­tar­to­zás érzé­sé­nek fon­tos­sá­gá­ról, a redemp­tió tör­té­nelmi jelentő­sé­géről szól­tak. A Jász­sá­gért Díjat idén Gubicz And­rás eme­ri­tus jász­ka­pi­tány és fele­sége Gubiczné Dr. Csej­tei Erzsé­bet vehette át. A díjat Dr. Dobos László a Jászok Egye­sü­lete ügy­vivője adta át. Másod­szor ölt­hette magára a Jász­ka­pi­tá­nyok hiva­ta­lá­nak jel­vé­nyeit Talált József, akit tele­pü­lé­sünk önkor­mány­za­tá­nak képviselő-testülete ismét e jeles posztra választott.

A Dísz­ebé­det követően szom­bat dél­után a hagyo­mányőrző és művé­szeti cso­por­toké volt a fősze­rep a szín­pa­don. Emel­lett több hely­szí­nen kiál­lí­tá­sok nyíl­tak a talál­kozó apro­pó­ján, vala­mint lovas és íjász­be­mu­ta­tók, hagyo­mányőrző népi játé­kok, vetél­kedők és a régi, hagyo­má­nyos mes­ter­sé­gek egész sorát pró­bál­hat­ták ki és láto­gat­hat­ták az érdeklődők. Az este folya­mán 20.00 órai kez­det­tel Keresz­tes Ildikó, majd 22.00 óra­kor a Jász­ma­gya­rok együt­tes könnyű­ze­nei előa­dása, végül tűzi­já­ték szó­ra­koz­tatta a nagyérdeműt.

A ren­dez­vény máso­dik nap­ján, vasár­nap is menet­rend sze­rint zaj­lot­tak a prog­ra­mok. Reg­gel 8.00 óra­kor a “Jász ízek főző­ver­se­nye” indí­totta a napot, majd 9.00 óra­kor meg­nyi­totta kapuit a már hagyo­mánnyá vált, jász­sági ter­melők, kézmű­ve­sek ter­mé­keit bemu­tató “Jász­sági piac”, “Jász vir­tus” vette kez­de­tét. A szín­pa­don gye­re­kek szá­mára össze­ál­lí­tott pro­duk­ci­ó­kat tekint­het­tek meg a láto­ga­tók. Dél­után töb­bek között népmű­vé­szeti kira­ko­dó­vá­sár, tör­té­nelmi, ügyes­ségi és kész­ség­fej­lesztő játé­kok, hon­fog­la­lás­kori lovas bemu­tató, kutyás bemu­tató várta a láto­ga­tó­kat. A szín­pa­don hagyo­mányőrző művé­szeti cso­por­tok bemu­ta­tó­i­val, helyi ope­rett és zenés gálá­val foly­ta­tód­tak a műso­rok egé­szen 19.00 óráig, ugyanis akkor vette kez­de­tét a ren­dez­vény Záró­ün­nep­sége, mely­nek kere­té­ben Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter ünne­pé­lye­sen átadta a követ­kező ren­dező tele­pü­lés vezető­jé­nek a Világ­ta­lál­kozó ván­dor­bot­ját, ezzel is szim­bo­li­zálva a jász öntu­da­tot és össze­tar­to­zást. A napot és egy­ben a ren­dez­vényt a Bal­kán Fana­tik és a Retro Zóna zene­kar kon­certje zárta.

A két­na­pos ren­dez­vény összes­sé­gé­ben kivá­lóan tel­je­sí­tette a kitű­zött célt, misze­rint a leg­fon­to­sabb hang­súly a hagyo­mányőr­zés és a jász érté­kek meg­tar­tá­sá­nak szükségessége.

Az ese­mény össze­fog­laló videója:

http://jttv.hu/search/node/XXI.%20j%C3%A1sz%20vil%C3%A1gtal%C3%A1lkoz%C3%B3

https://www.youtube.com/watch?v=kLqYjZGNKnw 

Rólunk írták: 

http://jaszlajosmizse.hu/nagyszeruen-sikerult-a-xxi-jasz-vilagtalalkozo-jaszalsoszentgyorgyon/ 

http://jaszsagonline.hu/legkozelebb-a-szivemhez-a-jaszok-allnak.html

További képek:

http://jasznaplo.hu/galeria/fesztival-vasar-2015/xxi-jasz-vilagtalalkozo-2015-i-resz

http://jasznaplo.hu/galeria/fesztival-vasar-2015/xxi-jasz-vilagtalalkozo-2015-ii-resz

 

http://www.panoramio.com/user/2421218/tags/J%C3%A1szals%C3%B3szentgy%C3%B6rgy?photo_page=3

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.