Váltás az akadálymentes változatra Húsz évesek lettek | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Húsz évesek lettek

Fenn­ál­lá­sá­nak 20. éves évfor­du­ló­ját ünne­pelte Jászal­só­szent­györ­gyön az „Éle­tet az évek­nek” Nyug­dí­jas Klub októ­ber 24-én. A ren­dez­vény helyi részt­vevőit és a meg­hí­vott tele­pü­lé­sek test­vérklub­jait Tóth Lász­lóné a klub vezetője köszön­tötte, aki fel­ele­ve­ní­tette az elmúlt két évti­zed leg­fon­to­sabb ese­mé­nyeit, tör­té­né­seit. A klub 1995 őszén ala­kult 52 fővel. Tag­jai azóta aktív éle­tet élnek. Sokat jár­nak kirán­dulni kül­földre és bel­földre egy­aránt. Közös név­na­po­kat, nőnapi, kará­cso­nyi meg­em­lé­ke­zést, szín­ház­lá­to­ga­tást szer­vez­nek. Az 1997-ben ala­kult, több­szö­rö­sen díja­zott Roz­ma­ring Asszony­kó­rus­sal és a 2009-ben lét­re­jött Züm­mögő vegyes kórus­sal fel­lép­nek falu­na­po­kon, ünnep­sé­ge­ken, test­vérklub talál­ko­zó­kon. A Hely­tör­té­neti Kör hagyo­mányőrző tevé­keny­sé­gébe is bekapcsolódnak.

A jubi­le­umi ünnep­sé­get 59 fős tag­lét­szám­mal ünne­pel­ték. Emlék­lap­pal köszön­töt­ték az ala­pító tago­kat. A ran­gos ren­dez­vény jubi­láló tag­sá­gát Pócs János országgyű­lési kép­vi­selő meleg sza­vak­kal köszön­tötte. Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter, Soós Tamás plé­bá­nos és Talált József jász­ka­pi­tány is gra­tu­lált az ünneplő tag­ság­nak. A dél­előtti szín­vo­na­las kul­tu­rá­lis műsort finom ebéd követte, mely­nek elfo­gyasz­tása után késő dél­utá­nig zene, tánc, tom­bola szó­ra­koz­tatta az egy­be­gyül­te­ket. Jó han­gu­latú kel­le­mes nap­nak lehet­tek része­sei a klub tag­jai és vendégei.

Luká­csi László

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.