Váltás az akadálymentes változatra Lakossági tájékoztató | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Lakossági tájékoztató

Tisz­telt Lakosság!

Az ivó­vi­zet biz­to­sító rend­szer 50 évvel ezelőtt épült ki a tele­pü­lé­sen és hosszú évti­ze­de­kig sem­mi­lyen — amor­ti­zá­ciót csök­kentő — jelentős ráfor­dí­tás nem tör­tént sem a vízmű­te­le­pen, sem a háló­za­ton. Ez azt ered­mé­nyezte, hogy az Euró­pai Uniós szab­vány sze­rint, mint egész­sé­ges ivó­víz és annak para­mé­te­rei éppen csak meg­fe­lel­tek az utóbbi évek­ben az előírásoknak.

Tele­pü­lé­sünk önkor­mány­zata sza­kítva az eddigi gya­kor­lat­tal — több éves elő­ké­szítő mun­kát követően — egy nagyon jelentős pályá­za­tot nyúj­tott be és nyert el annak érde­ké­ben, hogy meg­kezdőd­hes­sen az egyéb­ként mil­li­ár­dos nagy­ság­rendű komp­lex fej­lesz­tés első üteme. A köz­ség 184 mil­lió forin­tot nyert a vízmű­te­lep és vízbázis-technológia (épü­le­tek, gáz­ta­la­nító, szűrő, vagyon­vé­de­lem, egyéb inf­ra­struk­túra) tel­jes meg­újí­tá­sára, 30 db háló­zati cso­mó­pont (aknák, toló­zá­rak, tűz­csa­pok) kiala­kí­tá­sára, a Bacsó és a Cso­ko­nai utak háló­za­tá­nak tel­jes fel­újí­tá­sára, továbbá a háló­zat mecha­ni­kus tisz­tí­tá­sára és a víz­to­rony felújítására.

A fel­újí­tás sok kel­le­met­len­ség­gel jár, melyet a kivi­te­lező és az önkor­mány­zat igyek­szik mini­má­lisra csök­ken­teni. Az egész folya­ma­tot és műve­let­sort úgy kell elkép­zelni, mintha “egy autón úgy kel­lene nagyobb javí­tási mun­ká­kat elvé­gezni, hogy annak köz­ben működ­nie kell”. Tehát az emlí­tett beavat­ko­zá­so­kat úgy kell elvé­gezni, hogy az ivó­vi­zet biz­to­sí­tani szük­sé­ges rész­le­ges hiá­nyo­kat beik­tatva. A ter­ve­zett mun­ká­la­tok befe­je­zé­séig (vár­ha­tóan októ­ber 15.) idő­sza­kos víz­hi­á­nyok vár­ha­tóak, melyek idő­pontja és idő­tar­tama előre nehe­zen meg­ha­tá­roz­ható. Ennek fő oka az, hogy ami­kor egy cso­mó­pont bon­tásra kerül, az eter­nit csö­vek vég­pont­jai a leg­na­gyobb gon­dos­ság elle­nére is eltör­het­nek. Az eddigi toló­zá­rak az elmúlt 20 évben alig vagy egy­ál­ta­lán nem működ­tek a 30 cso­mó­pon­ton, így ami­kor a tele­pü­lé­sen cső­tö­rés tör­tént, negyed vagy akár a fél tele­pü­lést is érint­hette a vízhiány.

A beru­há­zás­nak köszön­hetően a jövő­ben cső­tö­rés ese­tén kizár­ha­tóvá vál­hat az érin­tett utca, így a többi utcá­ban a víz­el­lá­tás biz­to­sí­tott marad­hat, mely óri­ási elő­re­lé­pés a korábbi évti­ze­dek üze­mel­te­tési gya­kor­la­tá­hoz képest.

Fon­tos meg­je­gyezni, hogy az érin­tett EU-s pályá­zat az össz­be­ru­há­zás érté­ké­nek mind­össze 20 szá­za­lé­káig engedi a háló­zat­fej­lesz­tést. Ennek értel­mé­ben nagyobb összeg for­dí­tó­dik a víz­bá­zis tech­no­ló­gia fej­lesz­té­sére, mellyel az előí­rá­sok­nak meg­fe­lelő tisz­tább és egész­sé­ge­sebb ivó­víz válik biz­to­sí­tottá a lakos­ság részére. Az önkor­mány­zat az elkö­vet­ke­zendő évek­ben lépésről-lépésre ter­vezi a háló­zat fel­újí­tá­sá­nak foly­ta­tá­sát pályá­zati for­rá­sok­ból, illetve — ezek hiá­nya ese­tén — önerőből is.

Kér­jük a lakos­ság türel­mét, meg­ér­té­sét és empá­ti­á­ját annak érde­ké­ben, hogy minél hama­rabb és nagyobb öröm­mel tud­juk a beru­há­zás ered­mé­nyeit hasznosítani!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.