Váltás az akadálymentes változatra Fontos lakossági tudnivalók az őszi égetésekről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

Fontos lakossági tudnivalók az őszi égetésekről

Itt van az ősz, itt van újra,

s szép, mint mindig …

bár meg kell hagyni, ezt a szép­sé­get időről időre a sűrűn gomolygó füst­felhő homá­lyo­sítja el. 

A lan­gyos szep­tem­beri — októ­beri hóna­pok­ban újra és újra meg­je­le­nik az évszakra oly jel­lemző bűnös mumus ” a lel­kes kerti avarégetés”.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete a 9/2015. (V.4.) Önkor­mány­zati ren­de­letével fek­tette le a ház­tar­tási tevé­keny­ség­gel oko­zott lég­szennye­zésre vonat­kozó egyes sajá­tos, vala­mint az avar és kerti hul­la­dék ége­té­sére vonat­kozó szabályokat.

Rész­let a 9/2015 (V.4.) Ör-ből:

… 7. § (2) Bel– és kül­te­rü­le­ten az avar és a kerti hul­la­dék (fű, kaszá­lék, falomb, fagally, nye­se­dék, gyök­ér­ma­rad­vány, szár, levél és egyéb növé­nyi marad­vá­nyok) nyílt téri ége­tése csak min­den évben októ­ber 1. nap­já­tól, a követ­kező év május 31. nap­jáig ter­jedő idő­szak­ban (ünnep– és mun­ka­szü­neti napok kivé­te­lé­vel) 10.00 és 18.00 óra közötti idő­szak­ban megengedett. …”

Tovább­lé­pés a rendeletre…

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.