Váltás az akadálymentes változatra Iskolánkban testnevelés óra alatt lovagolni tanulnak a diákok | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Iskolánkban testnevelés óra alatt lovagolni tanulnak a diákok

A jászal­só­szent­györ­gyi Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola és Művé­szeti Alap Iskola 3. évfo­lya­mos tanu­ló­i­nak 2015. szep­tem­ber 1-jétől, az új tan­év­től kezdve lehető­sé­gük nyí­lik test­ne­ve­lés óra kere­té­ben a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat által működ­te­tett Lovas cent­rum­ban lovasok­ta­tá­son részt venni.

Meg­va­ló­sí­tása a Nem­zeti Alap­tan­terv­ben kidol­go­zott, Nem­zeti Lovas­kul­túra Keret­tan­terv sze­rint tör­té­nik, mely a 3. évfo­lyam­tól indul­hat. Az okta­tást szak­kép­zett lovas tanár végzi. A prog­ram a helyi önkor­mány­zat fel­aján­lá­sá­ból min­den 3. évfo­lya­mos gyer­mek szá­mára ingye­nesA prog­ram fel­menő rend­szer­ben foly­ta­tó­dik és 3 éven belül az iskola 3–5. évfo­lya­mos tanu­lói szá­mára fogja biz­to­sí­tani az ingye­nes lovasok­ta­tás lehetőségét.

A Nkt. 27.§ (11) alap­ján, a min­den­na­pos test­ne­ve­lés meg­va­ló­sí­tá­sa­kor a heti 5 test­ne­ve­lés órá­ból, heti 2 órát lovag­lás­sal is ki lehet vál­tani. A lovas okta­tás így a gyer­me­kek 16:00 óráig kiala­kí­tott óra­rend­jébe van beil­lesztve. A tanu­lók min­den héten hét­főn és csü­tör­tö­kön (2×45 per­ces össze­vont órán), 14:00–16:00 óráig vesz­nek részt az oktatáson.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.