Váltás az akadálymentes változatra Felhívás – Jászalsószentgyörgyről elszármazottak  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Felhívás — Jászalsószentgyörgyről elszármazottak

Ked­ves Szentgyörgyiek!

Mint arról már sokan érte­sül­het­tek, idén tele­pü­lé­sünk ad ott­hont az immá­ron 21. alka­lom­mal meg­ren­de­zendő Jász Világtalálkozónak.

Ennek okán sze­ret­nénk az elszár­ma­zott jászal­só­szent­györ­gyi lako­sa­ink név­so­rát elké­szí­teni, meg­újí­tani. Célunk az, hogy minél töb­ben érte­sül­je­nek és haza­lá­to­gas­sa­nak 2015. július 18–19-én Jászal­só­szent­györgyre.

Kér­jük a segít­sé­gü­ket! Aki ez ügy­ben infor­má­ci­ó­val tud szol­gálni (rokon, ismerős, barát) kér­jük, segítse mun­kán­kat és jut­tassa el hoz­zánk ezen sze­mé­lyek levél­cí­mét az alábbi elér­hető­sé­gek valamelyikére:

Sze­mé­lye­sen a Köz­ségi Könyv­tárba, tele­fo­non: 57/456–254, vagy email-en: elszarmazottak@freemail.hu .

Segít­sé­gü­ket köszönjük!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.