Váltás az akadálymentes változatra Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az álta­lá­nos isko­lai beirat­ko­zás rend­jét a nem­zeti köz­ne­ve­lésről szóló 2011. évi CXC. tör­vény 50.§ (7) bekez­dése, vala­mint a nevelési-oktatási intéz­mé­nyek műkö­dé­séről és a köz­ne­ve­lési intéz­mé­nyek név­hasz­ná­la­tá­ról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren­de­let 22. § (1)-(4) bekez­dé­sei alap­ján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor­mány­hi­va­tal az aláb­biak sze­rint hatá­rozza meg.

A 2015/2016. tan­évre tör­ténő álta­lá­nos isko­lai beirat­ko­zásra az alábbi idő­pon­tok­ban kerül sor:

2015. ápri­lis 16. (csü­tör­tök) 8–19 óra között

2015. ápri­lis 17. (pén­tek) 8–18 óra között.

A gyer­mek abban az évben, mely­nek augusz­tus 31. nap­jáig a hato­dik élet­évét betölti, leg­később az azt követő évben tan­kö­te­lessé válik.

A szülő köte­les a tan­kö­te­les korba lépő (2009. augusz­tus 31-ig szü­le­tett) gyer­me­két a lakó­he­lye, ennek hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási helye sze­rint ille­té­kes, köte­lező fel­vé­telt biz­to­sító vagy a válasz­tott iskola első évfo­lya­mára beíratni.

A szülő az első évfo­lyamra tör­ténő beirat­ko­zás­kor köte­les bemutatni:

tovább.…

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.