Váltás az akadálymentes változatra Sikeres pályázatok 2014 | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

Sikeres pályázatok 2014

A Köz­ségi Önkor­mány­zat a civil szer­ve­ze­tek­kel közö­sen együttmű­ködve 2013-as év első felé­ben hét LEADER pályá­za­tot nyúj­tott be külön­böző esz­köz­be­szer­zé­sekre, kisebb volu­menű fej­lesz­té­sekre. Min­den benyúj­tott pályá­zat pozi­tív elbí­rá­lás­ban része­sült, az elnyert támo­ga­tás összege 18.668.998.- Ft, mely elosz­lása a következő:

- az Ifjú­sági Egye­sü­let 1.000.000.- Ft-ot kapott esz­köz­be­szer­zésre — 15 db asz­tal és 100 db szék vásár­lá­sára a közös­ségi célt szol­gáló Faluházba;

- a Köz­ségi Sport­egye­sü­let szin­tén 1.000.000.- Ft-ot nyert — melyet az Asz­ta­li­te­nisz és a női Kézi­labda szak­osz­tály esz­kö­ze­i­nek bőví­té­sére, mezek beszer­zé­sére fordított.

- a Köz­ségi Önkor­mány­zat 2.000.000.- Ft-ot nyert a 2014. évi “VII. Csa­ládi nap Jászal­só­szent­györ­gyön” című ren­dez­vény lebonyolítására.

- a Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tűzoltó Egye­sü­let 4.822.631.- Ft-ot kapott az ár– és bel­víz­vé­de­lem során hasz­ná­la­tos esz­kö­zök (elekt­ro­mos szi­vattyúk és áram­fej­lesztő) beszerzésére.

- a Köz­ségi Sport­egye­sü­let által benyúj­tott másik pályá­zat címe “Alter­na­tív sport­pá­lya épí­tés Jászal­só­szent­györ­gyön”, mely­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz 3.500.000.- Ft támo­ga­tást ítél­tek az egye­sü­let szá­mára. A kivi­te­le­zési mun­ká­la­tok már­cius utolsó heté­ben elkezdődtek.

- a Köz­ségi Pol­gárőr­ség szin­tén két sike­res­nek ítélt pályá­za­tot nyúj­tott be, mind­kettőt esz­köz­be­szer­zésre: robo­gók, tér­fi­gyelő kame­rák és rézsű­ka­sza vásár­lá­sára össze­sen 6.346.367.- Ft értékben.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.