Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2014. május 8. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.04.20
Tivadar

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2014. május 8.

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

2014. május 8. (csütörtök)

du. 16:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín:POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2013. évi költ­ség­ve­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­ról szóló beszá­moló és a zár­szám­adási önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés belső ellenőr­zési beszá­moló elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. A Jász­sági Csa­lád­se­gítő és Gyer­mek­jó­léti Szol­gá­lat 2013. évi átfogó érté­ke­lé­séről szóló beszá­moló elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés a “Jászal­só­szent­györgy Ivóvízminőség-javítási pro­jekt” című fej­lesz­tés meg­va­ló­sí­tási sza­ka­szá­ban mér­nök (műszaki ellenőr­zés) és pr (tájé­koz­ta­tás, nyil­vá­nos­ság) fel­ada­tok ellá­tá­sára beér­ke­zett aján­la­tok elbírálásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés nem közmű­vel összegyűj­tött ház­tar­tási szennyíz begyűj­té­sére vonat­kozó köz­szol­gál­ta­tás­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Elő­ter­jesz­tés a helyi szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 10/2008. (IX.15.) önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés civil szer­ve­ze­tek 2014. évi támo­ga­tá­sá­ról (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

 

 

Jászal­só­szent­györgy, 2014. május 6.

 

                                                                                 Tisztelettel:

                                                                                                       Szar­vák Imre

                                                                                                       polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.