Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2013. december 19. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.04.20
Tivadar

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2013. december 19.

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének soros ülésére

2013. decem­ber 19. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín:POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

 

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés “Épí­tési kivi­te­le­zési vál­lal­ko­zási szerző­dés a Komp­lex bel­te­rü­leti víz­ren­de­zés Jászal­só­szent­györ­gyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11–2011-0020 számú pro­jekt meg­va­ló­sí­tása” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rást lezáró dön­tés meghozataláról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3.Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2013. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 1/2013. (II. 15.) számú önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Tájé­koz­tató a 2013. évi fej­lesz­té­sekről, pályázatokról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Tájé­koz­tató a Start­minta mun­ka­prog­ram 2013-ban elvég­zett feladatairól

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés nyi­lat­ko­zat elfo­ga­dá­sá­ról a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­le­té­nek hasz­no­sí­tá­sá­ról az MNV Zrt-vel kötött meg­ál­la­po­dás­nak megfelelően

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének 2014. évi mun­ka­ter­vé­nek elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györ­gyi ivóvízminőség-javítási pro­jekt” című beru­há­zás­hoz kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tá­sára beér­ke­zett aján­la­tok elbírálásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés tör­vé­nyes­ségi fel­hí­vás megtárgyalásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Elő­ter­jesz­tés a REGIO-KOM Tár­su­lás­sal kap­cso­la­tos döntésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Egye­bek

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2013. decem­ber 13.

 

                                                                                      Tisztelettel:

                                                                                                         Szar­vák Imre

                                                                                                        polgármester

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.