Váltás az akadálymentes változatra Meghívó: Jászalsószentgyörgy település agrárgazdasági bizottságának alakuló ülésére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Meghívó: Jászalsószentgyörgy település agrárgazdasági bizottságának alakuló ülésére

M E G H Í V Ó

A Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara Alap­sza­bá­lyá­nak XII. Feje­zet 09.-10. pont­jai, vala­mint a Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnök­sé­gé­nek 1/2013. (IX.03.) számú elnök­ségi hatá­ro­zata alap­ján tisz­te­let­tel meg­hí­vom Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lés agrár­gaz­da­sági bizott­sá­gá­nak ala­kuló ülésére.

A tele­pü­lési agrár­gaz­da­sági bizott­ság a tele­pü­lé­sen lakó­hellyel, szék­hellyel, telep­hellyel ren­del­kező, a Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kama­rába tag­ként regiszt­rált sze­mé­lyek összessége.

Az ala­kuló ülés hely­színe: Jászal­só­szent­györgy Faluház

Jászal­só­szent­györgy, Fő út 70/a.

Az ala­kuló ülés ideje: 2013. novem­ber 06. 15:00 óra

Napi­rendi pontok:

  1. Jegyző­könyv­ve­zető és két hite­le­sítő megválasztása.

  2. Dön­tés a tele­pü­lési agrár­gaz­da­sági bizott­ság megalakulásáról.

  3. A tele­pü­lési agrár­gaz­da­sági bizott­ság elnö­ké­nek megválasztása.

  4. A tele­pü­lési agrár­gaz­da­sági bizott­ság leg­alább három, leg­fel­jebb tizenöt tagú vezető­sé­gé­nek a megválasztása.

  5. Egye­bek.

Amennyi­ben az ala­kuló ülés a meg­hí­vó­ban sze­replő idő­pont­ban nem lenne hatá­ro­zat­ké­pes, a meg­is­mé­telt ala­kuló ülést ugyan­ezen hely­színre, ugyan­ezen napi­rendi pon­tok­kal, ugyan­erre a napra 15:30 órára hívom össze.

A meg­is­mé­telt ala­kuló ülés az Alap­sza­bály IV. Feje­zet O.) 14.) pontja alap­ján a meg­je­len­tek szá­mára tekin­tet nél­kül határozatképes.

Hubai Imre Csaba s.k.

megyei elnök

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.