Váltás az akadálymentes változatra LOMTALANÍTÁS 2013. október 26. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.26
Evelin, Fülöp

LOMTALANÍTÁS 2013. október 26.

Érte­sít­jük a lakosságot,

2013. októ­ber 26-án (szom­ba­ton) a településen

lom­ta­la­ní­tást végzünk.

 

Ezen a napon hul­la­dék­szál­lí­tás nem lesz!

 

Kér­jük, hogy az elszál­lí­tandó anya­go­kat reg­gel 7 óráig  a házuk elé kirakni szí­ves­ked­je­nek. A zsá­kok­ban összegyűj­tött fale­ve­let, vala­mint köte­gelve a gallyat is elszállítjuk.

Lom­ta­la­ní­tás alkal­má­val kihe­lyez­hetők régi hasz­ná­la­ton kívüli búto­rok, ház­tar­tási esz­kö­zök, gépek, fém és üveg hulladékok.

A kira­kott tár­gyak és anya­gok közül nem szál­lít­juk el

  • a veszé­lyes hulladékokat,

  • trá­gyát, törmeléket,

  • akku­mu­lá­tort,

  • tv-t, hír­adás­tech­ni­kai tárgyakat,

  •  autóköpenyt,

  • hűtő­szek­rényt.

Meg­ér­té­sü­ket és együttmű­kö­dé­sü­ket előre is köszönjük.

Város­üze­mel­tető Kft. vezetősége

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.