Váltás az akadálymentes változatra Lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.26
Evelin, Fülöp

Lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra!

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata az Emberi Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­val együttmű­ködve, az 51/2007. (III.26) Kor­mány­ren­de­let alapján

ezen­nel kiírja a 2014. évre

a Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösztöndíjpályázatot

felsőok­ta­tási hall­ga­tók számára

a 2013/2014. tanév máso­dik és a 2014/2015. tanév első félé­vére vonatkozóan

1. A pályá­zat célja

A Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­rend­szer (a továb­bi­ak­ban: Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szer) célja az esély­te­rem­tés érde­ké­ben a hát­rá­nyos hely­zetű, szo­ci­á­li­san rászo­ruló fia­ta­lok felsőok­ta­tás­ban való rész­vé­te­lé­nek támo­ga­tása. A Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szer több­szintű támo­ga­tási rend­szer, amely­nek pénz­ügyi fede­ze­te­ként három for­rás szol­gál: a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás; a megyei önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás és a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyi támo­ga­tás. Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos adatbázis-kezelői, koor­di­ná­ciós, a tele­pü­lési és megyei ösz­tön­díj pénz­ke­ze­lési fel­ada­tait az Emberi Erő­for­rás Támo­ga­tás­ke­zelő (a továb­bi­ak­ban: Támo­ga­tás­ke­zelő) végzi, míg az elbí­rá­lási fel­ada­to­kat az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­hoz csat­la­kozó tele­pü­lési és megyei önkor­mány­za­tok lát­ják el.

A Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­rend­szer jog­sza­bá­lyi hát­te­réül a felsőok­ta­tás­ban részt vevő hall­ga­tók jut­ta­tá­sa­i­ról és az álta­luk fize­tendő egyes térí­té­sekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kor­mány­ren­de­let szol­gál.

2. A pályá­zók köre

A Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­ban az 51/2007. (III. 26.) Kor­mány­ren­de­let 18. § (2) bekez­dése alap­ján kizá­ró­lag a tele­pü­lési önkor­mány­zat terü­le­tén állandó lakó­hellyel (a továb­bi­ak­ban: lakó­hely) ren­del­kezők része­sül­het­nek. [A Kor­mány­ren­de­let „állandó lakó­hely” fogalma a pol­gá­rok sze­mé­lyi ada­ta­i­nak és lak­cí­mé­nek nyil­ván­tar­tá­sá­ról szóló 1992. évi LXVI. tör­vény „lakó­hely” fogal­má­nak felel­tet­hető meg, ame­lyet a pályázó a lak­cím­kár­tyá­já­val tud igazolni.]

Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zatra azok a tele­pü­lési önkor­mány­zat ille­té­kes­ségi terü­le­tén lakó­hellyel ren­del­kező,hát­rá­nyos szo­ci­á­lis hely­zetű felsőok­ta­tási hall­ga­tók jelent­kez­het­nek, akik felsőok­ta­tási intéz­mény­ben (felsőok­ta­tási hall­ga­tói jog­vi­szony kere­té­ben) tel­jes idejű (nap­pali tago­za­tos), alap­fo­ko­za­tot és szak­kép­zett­sé­get ered­mé­nyező alap­kép­zés­ben, mes­ter­fo­ko­za­tot és szak­kép­zett­sé­get ered­mé­nyező mes­ter­kép­zés­ben, egy­sé­ges, osz­tat­lan kép­zés­ben vagy felső­fokú, illetve felsőok­ta­tási szak­kép­zés­ben foly­tat­ják tanulmányaikat.

Az ösz­tön­díjra pályáz­hat­nak a 2013 szep­tem­be­ré­ben felsőok­ta­tási tanul­má­nyaik utolsó évét meg­kezdő hall­ga­tók is. Amennyi­ben az ösz­tön­dí­jas hall­ga­tói jog­vi­szo­nya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félé­vére eső ösz­tön­díj már nem kerül folyósításra.

Az ösz­tön­díjra pályá­za­tot nyújt­hat­nak be azok a hall­ga­tók is, akik­nek a hall­ga­tói jog­vi­szo­nya a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben a pályá­zás idő­pont­já­ban szü­ne­tel. Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak fel­té­tele, hogy a 2013/2014. tanév máso­dik félé­vére a hall­gató már beirat­koz­zon a felsőok­ta­tási intézménybe.

Nem része­sül­het ösz­tön­díj­ban az a pályázó, aki:

 • közép­is­ko­lai akk­re­di­tált isko­la­rend­szerű felső­fokú szak­kép­zés­ben vesz részt

 • a Magyar Hon­véd­ség és a fegy­ve­res szer­vek hiva­tá­sos és szerző­dé­ses állo­má­nyú hallgatója

 • dok­tori (PhD) kép­zés­ben vesz részt

 • kizá­ró­lag kül­földi intéz­ménnyel áll hall­ga­tói jogviszonyban

Az ösz­tön­dí­jat min­den pályá­zati for­du­ló­ban újra kell pályázni.

3. A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak módja és határideje

Figye­lem! Vál­to­zás a pályá­zás rendjében!

A pályá­zat­be­adás­hoz a Bursa Hun­ga­rica Elekt­ro­ni­kus Pályá­zat­ke­ze­lési és Együttmű­kö­dési Rend­sze­ré­ben (a továb­bi­ak­ban: EPER-Bursa rend­szer) egy­szeri pályá­zói regiszt­rá­ció szük­sé­ges, mely­nek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályá­zók, akik a korábbi pályá­zati évben regiszt­rál­tak a rend­szer­ben, már nem regiszt­rál­hat­nak újra, ők a meg­lévő fel­hasz­ná­ló­név és jel­szó bir­to­ká­ban lép­het­nek be az EPER-Bursa rend­szerbe. Amennyi­ben jel­sza­vu­kat elfe­lej­tet­ték, az Elfe­lej­tett jel­szó funk­ci­ó­val kér­het­nek új jel­szót. A pályá­zói regiszt­rá­ciót vagy a belé­pést követően lehet­sé­ges a pályá­zati ada­tok fel­töl­tése a csat­la­ko­zott önkor­mány­za­tok pályá­zói részére. A pályá­zati űrla­pot min­den évben újra fel kell töl­teni! A sze­mé­lyes és pályá­zati ada­tok ellenőr­zé­sét és fel­töl­té­sét követően a pályá­zati űrla­pot kinyom­tatva és alá­írva a tele­pü­lési önkor­mány­zat­nál kell benyúj­ta­niuk a pályá­zók­nak. A pályá­zat csak a pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott csa­to­landó mel­lék­le­tek­kel együtt érvé­nyes. A pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott vala­mely mel­lék­let hiá­nyá­ban a pályá­zat for­mai hibás­nak minő­sül. A benyúj­tott pályá­za­tok befo­ga­dá­sát az önkor­mány­zat köte­les az EPER-Bursa rend­szer­ben iga­zolni. A nem befo­ga­dott pályá­za­tok a bírá­lat­ban nem vesz­nek részt.

A pályá­zat rög­zí­té­sé­nek és az önkor­mány­za­tok­hoz tör­ténő benyújtásának

határ­ideje: 2013. novem­ber 15.

A pályá­za­tot papír­ala­pon (nyom­ta­tott for­má­ban), a lakó­hely sze­rint ille­té­kes tele­pü­lési önkor­mány­zat pol­gár­mes­teri hiva­ta­lá­nál kell benyújtani.

A pályá­zat köte­lező mellékletei:

a) A felsőok­ta­tási intéz­mény által kitöl­tött ere­deti hall­ga­tói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről.

Amennyi­ben a pályázó egy idő­ben több felsőok­ta­tási intéz­ménnyel is hall­ga­tói jog­vi­szony­ban áll, pályá­za­tá­ban csak azt a felsőok­ta­tási intéz­ményt kell meg­ne­vez­nie, amellyel első­ként léte­sí­tett hall­ga­tói jog­vi­szonyt. A felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek szerző­dése alap­ján folyó, közö­sen meg­hir­de­tett – egyik sza­kon nem hit­életi, a másik sza­kon hit­ok­tató, illetve hit­ta­nár – két­sza­kos kép­zés ese­té­ben a hall­gató az állami felsőok­ta­tási intéz­ményt köte­les megnevezni.

b) Iga­zo­lás a pályázó és a pályá­zó­val egy ház­tar­tás­ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szo­ci­á­lis rászo­rult­ság iga­zo­lá­sára az alábbi okiratok:

A további mel­lék­le­te­ket az elbí­ráló tele­pü­lési önkor­mány­zat hatá­rozza meg.

A pályá­zati űrlap csak a fent meg­ha­tá­ro­zott köte­lező mel­lék­le­tek­kel együtt érvé­nyes, vala­mely mel­lék­let hiá­nyá­ban a pályá­zat for­mai hibás­nak minősül.

Egy ház­tar­tás­ban élők:a pályázó lakó­he­lye sze­rinti lakás­ban élet­vi­tel­szerűen együtt­lakó, ott beje­len­tett lakó­hellyel vagy tar­tóz­ko­dási hellyel ren­del­kező személyek.

Jöve­de­lem:

A szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 1993. évi III. tör­vény 4. § (1) bekez­dés a) pontja alap­ján az elis­mert költ­sé­gek­kel és a befi­ze­tési köte­le­zett­ség­gel csökkentett

- a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény sze­rint meg­ha­tá­ro­zott, bel­földről vagy kül­földről szár­mazó — meg­szer­zett — vagyoni érték (bevé­tel), ide­értve a jöve­de­lem­ként figye­lembe nem vett bevé­telt és az adó­men­tes jöve­del­met is,

- az a bevé­tel, amely után az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zói adó­ról, illetve az egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás­ról szóló tör­vény sze­rint adót, illetve hoz­zá­já­ru­lást kell fizetni.

Elis­mert költ­ség­nek minő­sül a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló tör­vény­ben elis­mert költ­ség, vala­mint a fize­tett tar­tás­díj. Ha a magán­sze­mély az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zói adó vagy egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás alap­jául szol­gáló bevé­telt sze­rez, a bevé­tel csök­kent­hető a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló tör­vény sze­rint elis­mert költ­ség­nek minő­sülő iga­zolt kiadá­sok­kal, ennek hiá­nyá­ban a bevé­tel 40%-ával. Ha a mező­gaz­da­sági őster­melő adó­évi őster­me­lésből szár­mazó bevé­tele nem több a kis­ter­me­lés érték­ha­tá­rá­nál (illetve ha részére támo­ga­tást folyó­sí­tot­tak, annak a folyó­sí­tott támo­ga­tás­sal növelt össze­gé­nél), akkor a bevé­tel csök­kent­hető az iga­zolt költ­sé­gek­kel, továbbá a bevé­tel 40%-ának meg­fe­lelő összeg­gel, vagy a bevé­tel 85%-ának, illető­leg állat­te­nyész­tés ese­tén 94%-ának meg­fe­lelő összeggel.

Befi­ze­tési köte­le­zett­ség­nek minő­sül a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó, az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zási adó, a magán­sze­mélyt ter­helő egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás, egész­ség­biz­to­sí­tási hoz­zá­já­ru­lás és járu­lék, egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tási járu­lék, nyug­díj­já­ru­lék, nyug­díj­biz­to­sí­tási járu­lék, magán-nyugdíjpénztári tag­díj és mun­ka­vál­la­lói járulék.

Nem minő­sül jövedelemnek

1. a teme­tési segély, az alkal­man­ként adott átme­neti segély, a lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tás, az adós­ság­csök­ken­tési támogatás,

2. a rend­kí­vüli gyer­mek­vé­delmi támo­ga­tás, a gyer­me­kek védel­méről és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló 1997. évi XXXI. tor­vény (a továb­bi­ak­ban: Gyvt.) 20/A. §-a sze­rinti pénz­beli támo­ga­tás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekez­dése sze­rinti pót­lék, a nevelő­szülők szá­mára fize­tett neve­lési díj és külön ellátmány,

3. az anya­sági támogatás,

4. a tizen­har­ma­dik havi nyug­díj és a szép­ko­rúak jubi­le­umi juttatása,

5. a sze­mé­lyes gon­dos­ko­dá­sért fize­tendő sze­mé­lyi térí­tési díj meg­ál­la­pí­tása kivé­te­lé­vel a súlyos moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mé­lyek pénz­beli köz­le­ke­dési ked­vez­mé­nyei, a vakok sze­mé­lyi jára­déka és a fogya­té­kos­sági támogatás,

6. a fogadó szer­ve­zet által az önkén­tes­nek külön tör­vény alap­ján biz­to­sí­tott juttatás,

7. annak az alkalmi mun­ka­vál­la­lói könyv­vel tör­ténő fog­lal­koz­ta­tás­nak a havi ellen­ér­téke, amely a tel­jes mun­ka­idő­ben fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­laló külön jog­sza­bály sze­rinti köte­lező leg­ki­sebb mun­ka­bé­ré­nek (mini­mál­bér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segít­ség­nyúj­tás kere­té­ben tár­sa­dalmi gon­do­zá­sért kapott tiszteletdíj,

9. az ener­gia­fel­hasz­ná­lás­hoz nyúj­tott támogatás.

4. Adat­ke­ze­lés

A pályázó pályá­zata benyúj­tá­sá­val bün­tető­jogi felelős­sé­get vál­lal azért, hogy az EPER-Bursa rend­szer­ben rög­zí­tett, a pályá­zati űrla­pon és mel­lék­le­te­i­ben az általa fel­tün­te­tett ada­tok a való­ság­nak meg­fe­lel­nek. Tudo­má­sul veszi, hogy amennyi­ben a pályá­zati űrla­pon és mel­lék­le­te­i­ben nem a való­ság­nak meg­fe­lelő ada­to­kat tün­tet fel, úgy a Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szerből pályá­zata kizár­ható, a meg­ítélt támo­ga­tás visszavonható.

A pályázó pályá­zata benyújtásával

a)       hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a pályá­zati űrla­pon rög­zí­tett sze­mé­lyes ada­tait a pályá­za­tot kiíró tele­pü­lési önkor­mány­zat nyil­ván­tar­tásba vegye és azo­kat a megyei önkor­mány­zat és a Támo­ga­tás­ke­zelő részére – kizá­ró­lag az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása és a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból – átadja, illető­leg az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt maga kezelje;

b)     hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a Támo­ga­tás­ke­zelő sze­mé­lyes ada­tait az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása és a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt kezelje;

c)       hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a felsőok­ta­tási intéz­mény hall­ga­tói jog­vi­szo­nyá­ról a Támo­ga­tás­ke­zelő­nek, illetve a támo­gató önkor­mány­zat­nak tájé­koz­ta­tást nyújtson;

d)     hoz­zá­já­rul továbbá a pályá­zás­kor ren­del­ke­zésre bocsá­tott sze­mé­lyes ada­ta­i­nak az azo­no­sí­tás célja érde­ké­ben szük­sé­ges mér­ték­ben tör­ténő keze­lé­sé­hez és az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása, vala­mint a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból tör­ténő továbbításához.

5. A pályá­zat elbírálása

A beér­ke­zett pályá­za­to­kat az ille­té­kes tele­pü­lési önkor­mány­zat bírálja el 2013. decem­ber 14-ig:

a) az EPER-Bursa rend­szer­ben nem rög­zí­tett, nem a rend­szerből nyom­ta­tott pályá­zati űrla­pon, határidőn túl benyúj­tott, vagy for­ma­i­lag nem meg­fe­lelő pályá­za­to­kat a bírá­lat­ból kizárja, és kizá­rá­sát írás­ban indokolja;

b) min­den, határidőn belül benyúj­tott, for­ma­i­lag meg­fe­lelő pályá­za­tot érdem­ben elbí­rál, és dön­té­sét írás­ban indokolja;

c) csak az ille­té­kes­ségi terü­le­tén lakó­hellyel ren­del­kező pályá­zó­kat része­sít­heti támogatásban;

d) az elbí­rá­lás során korra, fajra, nemre, bőr­színre, fele­ke­zeti vagy világ­né­zeti hova­tar­to­zásra, tanul­má­nyi ered­ményre tekin­tet nél­kül, kizá­ró­lag a pályázó szo­ci­á­lis rászo­rult­sá­gá­nak objek­tív vizs­gá­lata alap­ján jár­hat el.

A pályázó az elbí­ráló szerv dön­tése ellen fel­leb­be­zés­sel nem élhet.

A meg­ítélt ösz­tön­dí­jat az önkor­mány­zat vissza­von­hatja abban az eset­ben is, ha az ösz­tön­dí­jas elköl­tö­zik a tele­pü­lési önkor­mány­zat ille­té­kes­ségi terü­le­téről. A tele­pü­lési önkor­mány­zat ebben az eset­ben hatá­ro­zat­ban ren­del­ke­zik a támo­ga­tás vissza­vo­ná­sá­ról. A hatá­ro­zat csak a meg­ho­za­ta­lát követő tanul­má­nyi félév­től ható hatállyal hoz­ható meg.

 6. Érte­sí­tés a pályá­zati döntésről

A tele­pü­lési önkor­mány­zat a meg­ho­zott dön­té­séről és annak indo­ká­ról 2013. decem­ber 20-ig az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül elekt­ro­ni­ku­san vagy pos­tai úton kül­dött levél­ben érte­síti a pályázókat.

A Támo­ga­tás­ke­zelő az elbí­rá­lás ellenőr­zé­sét és az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­ré­szek meg­ál­la­pí­tá­sát követően, 2014. már­cius 21-ig az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül érte­síti a tele­pü­lési önkor­mány­zat által támo­ga­tás­ban része­sí­tett pályá­zó­kat a Bursa Hun­ga­rica ösz­tön­díj tel­jes össze­géről és az ösztöndíj-folyósítás mód­já­ról.

7. Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak feltételei

A támo­ga­tott hall­ga­tók ösz­tön­díjra való jogo­sult­sá­gát a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek a nem­zeti felsőok­ta­tás­ról szóló 2011. évi CCIV. tör­vény 47. §-ában fog­lal­tak figye­lem­be­vé­te­lé­vel, az állam által támo­ga­tott tanul­má­nyok idő­tar­ta­mára tekin­tet­tel álla­pít­ják meg.

Az ösztöndíj-folyósítás fel­té­tele, hogy a támo­ga­tott pályázó hall­ga­tói jog­vi­szo­nya a 2013/2014. tanév máso­dik fél­évé­ben meg­fe­lel­jen a pályá­zati kiírás­nak. Amennyi­ben a támo­ga­tott pályázó hall­ga­tói jog­vi­szo­nya nem felel meg a pályá­zati kiírás­nak, a támo­ga­tott az ösz­tön­díjra való jogo­sult­sá­gát az adott fél­év­ben elve­szíti. Azok­ban a hóna­pok­ban, ame­lyek­ben a hall­gató hall­ga­tói jog­vi­szo­nya szü­ne­tel, vagy nem felel meg a pályá­zati kiírás fel­té­te­le­i­nek, az ösz­tön­díj folyó­sí­tása a folyó­sí­tás vég­ha­tár­ide­jé­nek módo­su­lása nél­kül, tel­jes egé­szé­ben szünetel.

8. Az ösz­tön­díj folyósítása

Az ösz­tön­díj idő­tar­tama 10 hónap, azaz két egy­mást követő tanul­má­nyi félév:

a 2013/2014. tanév máso­dik (tava­szi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) féléve.

Az önkor­mány­za­tok egy tanul­má­nyi félévre egy összeg­ben utal­ják át a Támo­ga­tás­ke­zelő Bursa Hun­ga­rica szám­lá­jára a támo­ga­tott hall­ga­tók öthavi önkor­mány­zati támo­ga­tási össze­gét. A Támo­ga­tás­ke­zelő a beér­ke­zett önkor­mány­zati ösz­tön­díj­ré­sze­ket a kifi­zető­he­lyek (felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek) sze­rint újra­cso­por­to­sítja, majd a jogo­sult hall­ga­tók után tovább­utalja a kifi­zető felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek­hez abban az eset­ben, ha a felsőok­ta­tási intéz­mény a hall­ga­tók jogo­sult­sá­gát vissza­iga­zolta, és az önkor­mány­zat uta­lási köte­le­zett­sé­gét tel­je­sítve a pon­tos támo­ga­tási össze­get továb­bí­totta a Támo­ga­tás­ke­zelő számlájára.

Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész for­rása az 51/2007. (III. 26.) Korm. ren­de­let 18. § (3) bekez­dése értel­mé­ben az intéz­mé­nyek költ­ség­ve­té­sé­ben meg­je­lölt elkü­lö­ní­tett forrás.

Az ösz­tön­dí­jat (mind az önkor­mány­zati, mind az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­részt) az a felsőok­ta­tási intéz­mény folyó­sítja a hall­ga­tó­nak, amelytől a hall­gató – az állami költ­ség­ve­tés ter­hére – támo­ga­tást kap. Amennyi­ben a hall­gató egy idő­ben több felsőok­ta­tási intéz­ménnyel is hall­ga­tói jog­vi­szony­ban áll, abban a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben része­sül­het támo­ga­tás­ban, amellyel első­ként léte­sí­tett hall­ga­tói jog­vi­szonyt. A felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek szerző­dése alap­ján folyó, közö­sen meg­hir­de­tett – egyik sza­kon nem hit­életi, a másik sza­kon hit­ok­tató, illetve hit­ta­nár – két­sza­kos kép­zés ese­té­ben a hall­gató az állami felsőok­ta­tási intéz­mény részéről kap­hat jut­ta­tást. A kifi­ze­tés előtt a jogo­sult­sá­got, vala­mint a hall­ga­tói jog­vi­szony fenn­ál­lá­sát az intéz­mény megvizsgálja.

Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak kez­dete leg­ko­ráb­ban: 2014. március.

Az önkor­mány­zati ösz­tön­díj­rész kifi­ze­tése a tava­szi fél­év­ben már­cius hónap­tól, az őszi fél­év­ben októ­ber hónap­tól, de leg­később a felsőok­ta­tási intéz­mény­hez tör­ténő átuta­lást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továb­bi­ak­ban az ösz­tön­díj­fi­ze­tés rendje sze­rint történik.

Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész folyó­sí­tása már­cius, illetve októ­ber hónap­ban kezdő­dik, azt a hall­ga­tói jut­ta­tá­sok­kal azo­nos rend­ben kell kifi­zetni. Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­részt abban az eset­ben is ki kell fizetni, ha az önkor­mány­zati ösz­tön­díj­rész fede­zete nem áll ren­del­ke­zésre az intéz­mény szám­lá­ján. Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész füg­get­len min­den más, a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben folyó­sí­tott támogatástól.

Az elnyert ösz­tön­dí­jat köz­vet­len adó– és TB-járulékfizetési köte­le­zett­ség nem ter­heli (lásd a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény 1. sz. mel­lék­let 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályá­zók érte­sí­tési kötelezettségei

Az ösz­tön­díj­ban része­sülő hall­gató köte­les az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak idő­szaka alatt min­den, az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát érintő vál­to­zás­ról hala­dék­ta­la­nul (de leg­később 15 napon belül) írás­ban érte­sí­tenia folyó­sító felsőok­ta­tási intéz­ményt ésa Támo­ga­tás­ke­zelőt (leve­le­zési cím: Bursa Hun­ga­rica 1381 Buda­pest, Pf. 1418). A beje­len­tést az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül kell kez­de­mé­nyez­niük. Az érte­sí­tési köte­le­zett­sé­get a hall­gató 5 mun­ka­na­pon belül köte­les tel­je­sí­teni az alábbi ada­tok változásakor:

 • tanul­má­nyok halasztása;

 • tanul­má­nyok helyé­nek meg­vál­to­zása (az új felsőok­ta­tási intéz­mény, kar, szak, megnevezésével);

 • tanul­má­nyi stá­tusz (mun­ka­rend, kép­zési forma, finan­szí­ro­zási forma) változása;

 • sze­mé­lyes ada­ta­i­nak (név, lakó­hely) változása.

Az az ösz­tön­dí­jas, aki érte­sí­tési köte­le­zett­sé­gé­nek elmu­lasz­tása miatt esik el az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­tól, a tanul­má­nyi félév lezá­rá­sát követően, leg­később június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fize­tett ösz­tön­dí­jára már nem tart­hat igényt.

Az ösz­tön­dí­jas 30 napon belül köte­les a jogo­su­lat­la­nul fel­vett ösz­tön­dí­jat a folyó­sító felsőok­ta­tási intéz­mény részére visszafizetni.

Az ösz­tön­dí­jas lemond­hat a szá­mára meg­ítélt támo­ga­tás­ról, amit az EPER-Bursa rend­szer­ben kez­de­mé­nyez­het és az onnan letölt­hető Lemondó nyi­lat­ko­za­tot alá­írva és pos­tai úton meg­küldve a Támo­ga­tás­ke­zelő címére jelent­het be. A Lemondó nyi­lat­ko­zat bekül­dé­sé­vel az ösz­tön­dí­jas a nyer­tes ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tát meg­szün­teti, azaz a meg­je­lölt félévről és az ösz­tön­díj további fél­évi rész­le­te­iről is lemond.

Amennyi­ben meg­ál­la­pí­tást nyer, hogy a pályázó a pályá­zat­ban nem a való­ság­nak meg­fe­lelő ada­to­kat szol­gál­tatta vagy a pályá­zati fel­té­te­lek­nek egyéb­ként nem felel meg, támo­ga­tás­ban nem része­sül­het még abban az eset­ben sem, ha az ösz­tön­díj elnye­ré­séről szóló tájé­koz­ta­tást már kéz­hez vette.

10. Lebo­nyo­lí­tás

Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos köz­ponti adatbázis-kezelői, koor­di­ná­ciós, a tele­pü­lési és a megyei önkor­mány­zati ösz­tön­díj­jal kap­cso­la­tos pénz­ke­ze­lési fel­ada­to­kat a Támo­ga­tás­ke­zelő látja el.

A Támo­ga­tás­ke­zelő elérhetősége:

Emberi Erő­for­rás Támogatáskezelő

Bursa Hun­ga­rica

1381 Buda­pest, Pf.: 1418

Tel.: (06–1) 795‑7932, 795‑7933, 795‑7934, 795‑7935

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Inter­net: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

—————————————————————————————————–

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata az Emberi Erő­for­rá­sok Minisztériumával

Együttmű­ködve, az 51/2007. (III.26) Kor­mány­ren­de­let alap­ján
ezen­nel kiírja a 2014. évre

a Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösztöndíjpályázatot

felsőok­ta­tási tanul­má­nyo­kat kez­deni kívánó fia­ta­lok számára

1. A pályá­zat célja

A Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­rend­szer (a továb­bi­ak­ban: Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szer) célja az esély­te­rem­tés érde­ké­ben a hát­rá­nyos hely­zetű, szo­ci­á­li­san rászo­ruló fia­ta­lok felsőok­ta­tás­ban való rész­vé­te­lé­nek támo­ga­tása. A Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szer több­szintű támo­ga­tási rend­szer, amely­nek pénz­ügyi fede­ze­te­ként három for­rás szol­gál: a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás; a megyei önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás és a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyi támo­ga­tás. Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos adatbázis-kezelői, koor­di­ná­ciós, a tele­pü­lési és megyei ösz­tön­díj­jal kap­cso­la­tos pénz­ke­ze­lési fel­ada­tait az Emberi Erő­for­rás Támo­ga­tás­ke­zelő (továb­bi­ak­ban: Támo­ga­tás­ke­zelő) végzi, míg az elbí­rá­lási fel­ada­to­kat az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­hoz csat­la­kozó tele­pü­lési és megyei önkor­mány­za­tok lát­ják el.

A Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­rend­szer jog­sza­bá­lyi hát­te­réül a felsőok­ta­tás­ban részt vevő hall­ga­tók jut­ta­tá­sa­i­ról és az álta­luk fize­tendő egyes térí­té­sekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kor­mány­ren­de­let szol­gál.

 1. Pályá­zók köre

A Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­ban az 51/2007. (III. 26.) Kor­mány­ren­de­let 18. § (2) bekez­dése alap­ján kizá­ró­lag a tele­pü­lési önkor­mány­zat terü­le­tén állandó lakó­hellyel (a továb­bi­ak­ban: lakó­hely) ren­del­kezők része­sül­het­nek. [A Kor­mány­ren­de­let „állandó lakó­hely” fogalma a pol­gá­rok sze­mé­lyi ada­ta­i­nak és lak­cí­mé­nek nyil­ván­tar­tá­sá­ról szóló 1992. évi LXVI. tör­vény „lakó­hely” fogal­má­nak felel­tet­hető meg, ame­lyet a pályázó a lak­cím­kár­tyá­já­val tud igazolni.]

Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zatra azok a tele­pü­lési önkor­mány­zat ille­té­kes­ségi terü­le­tén lakó­hellyel ren­del­kező, hát­rá­nyos szo­ci­á­lis hely­zetű fia­ta­lok jelent­kez­het­nek, akik:

a) a 2013/2014. tan­év­ben utolsó éves, érett­ségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felső­fokú dip­lo­má­val nem ren­del­kező, felsőok­ta­tási intéz­ménybe még fel­vé­telt nem nyert érettségizettek;

és a 2014/2015. tan­év­től kezdődően felsőok­ta­tási intéz­mény kere­té­ben tel­jes idejű (nap­pali tago­za­tos) alap­fo­ko­za­tot és szak­kép­zett­sé­get ered­mé­nyező alap­kép­zés­ben, egy­sé­ges, osz­tat­lan kép­zés­ben vagy felsőok­ta­tásiszak­kép­zés­ben kíván­nak részt venni.

Nem része­sül­het ösz­tön­díj­ban az a pályázó, aki:

 • közép­is­ko­lai akk­re­di­tált isko­la­rend­szerű felső­fokú szak­kép­zés­ben vesz részt

 • a Magyar Hon­véd­ség és a fegy­ve­res szer­vek hiva­tá­sos és szerző­dé­ses állo­má­nyú hallgatója

 • dok­tori (PhD) kép­zés­ben vesz részt

 • kizá­ró­lag kül­földi intéz­ménnyel áll hall­ga­tói jogviszonyban

A pályá­zók közül csak azok része­sül­het­nek ösz­tön­díj­ban, akik 2014-ben elő­ször nyer­nek fel­vé­telt felsőok­ta­tási intéz­ménybe, és tanul­má­nya­i­kat a 2014/2015. tan­év­ben tény­le­ge­sen meg­kez­dik.

 1. A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak módja és határideje

Figye­lem! Vál­to­zás a pályá­zás rendjében!

A pályá­zat­be­adás­hoz a Bursa Hun­ga­rica Elekt­ro­ni­kus Pályá­zat­ke­ze­lési és Együttmű­kö­dési Rend­sze­ré­ben (a továb­bi­ak­ban: EPER-Bursa rend­szer) egy­szeri pályá­zói regiszt­rá­ció szük­sé­ges, mely­nek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályá­zók, akik a korábbi pályá­zati évben regiszt­rál­tak a rend­szer­ben, már nem regiszt­rál­hat­nak újra, ők a meg­lévő fel­hasz­ná­ló­név és jel­szó bir­to­ká­ban lép­het­nek be az EPER-Bursa rend­szerbe. Amennyi­ben jel­sza­vu­kat elfe­lej­tet­ték, az Elfe­lej­tett jel­szó funk­ci­ó­val kér­het­nek új jel­szót. A pályá­zói regiszt­rá­ciót vagy a belé­pést követően lehet­sé­ges a pályá­zati ada­tok fel­töl­tése a csat­la­ko­zott önkor­mány­za­tok pályá­zói részére. A sze­mé­lyes és pályá­zati ada­tok ellenőr­zé­sét és fel­töl­té­sét követően a pályá­zati űrla­pot kinyom­tatva és alá­írva a tele­pü­lési önkor­mány­zat­nál kell benyúj­ta­niuk a pályá­zók­nak. A pályá­zat csak a pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott csa­to­landó mel­lék­le­tek­kel együtt érvé­nyes. A pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott vala­mely mel­lék­let hiá­nyá­ban a pályá­zat for­mai hibás­nak minő­sül. A benyúj­tott pályá­za­tok befo­ga­dá­sát az önkor­mány­zat köte­les az EPER-Bursa rend­szer­ben iga­zolni. A nem befo­ga­dott pályá­za­tok a bírá­lat­ban nem vesz­nek részt.

A pályá­zat rög­zí­té­sé­nek és az önkor­mány­za­tok­hoz tör­ténő benyújtásának

határ­ideje: 2013. novem­ber 15.

A pályá­za­tot papír­ala­pon (nyom­ta­tott for­má­ban), a lakó­hely sze­rint ille­té­kes tele­pü­lési önkor­mány­zat pol­gár­mes­teri hiva­ta­lá­nál kell benyújtani.

A pályá­zat köte­lező mellékletei:

1. Iga­zo­lás a pályázó és a pályá­zó­val egy ház­tar­tás­ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. A szo­ci­á­lis rászo­rult­sága iga­zo­lá­sára az alábbi okiratok:

A további mel­lék­le­te­ket az elbí­ráló tele­pü­lési önkor­mány­zat hatá­rozza meg.

A pályá­zati űrlap csak a fent meg­ha­tá­ro­zott köte­lező mel­lék­le­tek­kel együtt érvé­nyes, vala­mely mel­lék­let hiá­nyá­ban a pályá­zat for­mai hibás­nak minősül.

Egy ház­tar­tás­ban élők:a pályázó állandó lakó­he­lye sze­rinti lakás­ban élet­vi­tel­szerűen együtt­lakó, ott beje­len­tett vagy tar­tóz­ko­dási hellyel ren­del­kező személyek.

Jöve­de­lem:

A szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 1993. évi III. tör­vény 4. § (1) bekez­dés a) pontja alap­ján az elis­mert költ­sé­gek­kel és a befi­ze­tési köte­le­zett­ség­gel csökkentett

- a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény sze­rint meg­ha­tá­ro­zott, bel­földről vagy kül­földről szár­mazó — meg­szer­zett — vagyoni érték (bevé­tel), ide­értve a jöve­de­lem­ként figye­lembe nem vett bevé­telt és az adó­men­tes jöve­del­met is,

- az a bevé­tel, amely után az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zói adó­ról, illetve az egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás­ról szóló tör­vény sze­rint adót, illetve hoz­zá­já­ru­lást kell fizetni.

Elis­mert költ­ség­nek minő­sül a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló tör­vény­ben elis­mert költ­ség, vala­mint a fize­tett tar­tás­díj. Ha a magán­sze­mély az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zói adó vagy egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás alap­jául szol­gáló bevé­telt sze­rez, a bevé­tel csök­kent­hető a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló tör­vény sze­rint elis­mert költ­ség­nek minő­sülő iga­zolt kiadá­sok­kal, ennek hiá­nyá­ban a bevé­tel 40%-ával. Ha a mező­gaz­da­sági őster­melő adó­évi őster­me­lésből szár­mazó bevé­tele nem több a kis­ter­me­lés érték­ha­tá­rá­nál (illetve ha részére támo­ga­tást folyó­sí­tot­tak, annak a folyó­sí­tott támo­ga­tás­sal növelt össze­gé­nél), akkor a bevé­tel csök­kent­hető az iga­zolt költ­sé­gek­kel, továbbá a bevé­tel 40%-ának meg­fe­lelő összeg­gel, vagy a bevé­tel 85%-ának, illető­leg állat­te­nyész­tés ese­tén 94%-ának meg­fe­lelő összeggel.

Befi­ze­tési köte­le­zett­ség­nek minő­sül a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó, az egy­szerű­sí­tett vál­lal­ko­zási adó, a magán­sze­mélyt ter­helő egy­szerű­sí­tett köz­te­her­vi­se­lési hoz­zá­já­ru­lás, egész­ség­biz­to­sí­tási hoz­zá­já­ru­lás és járu­lék, egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tási járu­lék, nyug­díj­já­ru­lék, nyug­díj­biz­to­sí­tási járu­lék, magán-nyugdíjpénztári tag­díj és mun­ka­vál­la­lói járulék.

Nem minő­sül jövedelemnek

1. a teme­tési segély, az alkal­man­ként adott átme­neti segély, a lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tás, az adós­ság­csök­ken­tési támogatás,

2. a rend­kí­vüli gyer­mek­vé­delmi támo­ga­tás, a gyer­me­kek védel­méről és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló 1997. évi XXXI. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Gyvt.) 20/A. §-a sze­rinti pénz­beli támo­ga­tás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekez­dése sze­rinti pót­lék, a nevelő­szülők szá­mára fize­tett neve­lési díj és külön ellátmány,

3. az anya­sági támogatás,

4. a tizen­har­ma­dik havi nyug­díj és a szép­ko­rúak jubi­le­umi juttatása,

5. a sze­mé­lyes gon­dos­ko­dá­sért fize­tendő sze­mé­lyi térí­tési díj meg­ál­la­pí­tása kivé­te­lé­vel a súlyos moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mé­lyek pénz­beli köz­le­ke­dési ked­vez­mé­nyei, a vakok sze­mé­lyi jára­déka és a fogya­té­kos­sági támogatás,

6. a fogadó szer­ve­zet által az önkén­tes­nek külön tör­vény alap­ján biz­to­sí­tott juttatás,

7. annak az alkalmi mun­ka­vál­la­lói könyv­vel tör­ténő fog­lal­koz­ta­tás­nak a havi ellen­ér­téke, amely a tel­jes mun­ka­idő­ben fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­laló külön jog­sza­bály sze­rinti köte­lező leg­ki­sebb mun­ka­bé­ré­nek (mini­mál­bér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segít­ség­nyúj­tás kere­té­ben tár­sa­dalmi gon­do­zá­sért kapott tiszteletdíj,

9. az ener­gia­fel­hasz­ná­lás­hoz nyúj­tott támogatás;

4. Adat­ke­ze­lés

A pályázó pályá­zata benyúj­tá­sá­val bün­tető­jogi felelős­sé­get vál­lal azért, hogy az EPER-Bursa rend­szer­ben rög­zí­tett, a pályá­zati űrla­pon és mel­lék­le­te­i­ben az általa fel­tün­te­tett ada­tok a való­ság­nak meg­fe­lel­nek. Tudo­má­sul veszi, hogy amennyi­ben a pályá­zati űrla­pon és mel­lék­le­te­i­ben nem a való­ság­nak meg­fe­lelő ada­to­kat tün­tet fel, úgy a Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szerből pályá­zata kizár­ható, a meg­ítélt támo­ga­tás visszavonható.

A pályázó pályá­zata benyúj­tá­sá­val hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy:

 1. a pályá­zati űrla­pon rög­zí­tett sze­mé­lyes ada­tait a pályá­za­tot kiíró tele­pü­lési önkor­mány­zat nyil­ván­tar­tásba vegye és azo­kat a megyei önkor­mány­zat és a Támo­ga­tás­ke­zelő részére – kizá­ró­lag az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása és a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból – átadja, illető­leg az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt maga kezelje;
 2. a Támo­ga­tás­ke­zelő sze­mé­lyes ada­tait az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása és a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt kezelje;
 3. a felsőok­ta­tási intéz­ménybe tör­ténő fel­vé­teli jelent­ke­zése ered­mé­nyéről az Okta­tási Hiva­tal a Támo­ga­tás­ke­zelő­nek, illető­leg a támo­gató önkor­mány­zat­nak tájé­koz­ta­tást nyújtson;

 4. a felsőok­ta­tási intéz­mény hall­ga­tói jog­vi­szo­nyá­ról a Támo­ga­tás­ke­zelő­nek, illetve a támo­gató önkor­mány­zat­nak tájé­koz­ta­tást nyújtson,
 5. a pályá­zás­kor ren­del­ke­zésre bocsá­tott sze­mé­lyes ada­ta­i­nak az azo­no­sí­tás célja érde­ké­ben szük­sé­ges mér­ték­ben tör­ténő keze­lé­sé­hez és az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat lebo­nyo­lí­tása, vala­mint a támo­ga­tásra való jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból tör­ténő továbbításához.

 

A pályá­zók bün­tető­jogi felelős­sé­gük tuda­tá­ban kije­len­tik, hogy a pályá­zati űrlap benyúj­tá­sa­kor felsőok­ta­tási intéz­ménybe még nem nyer­tek felvételt.

5. A pályá­zat elbírálása

A beér­ke­zett pályá­za­to­kat az ille­té­kes tele­pü­lési önkor­mány­zat bírálja el 2013. decem­ber 14-ig:

a.) az EPER-Bursa rend­szer­ben nem rög­zí­tett, nem a rend­szerből nyom­ta­tott pályá­zati űrla­pon, a határidőn túl benyúj­tott, vagy for­ma­i­lag nem meg­fe­lelő pályá­za­to­kat a bírá­lat­ból kizárja, és kizá­rá­sát írás­ban indokolja;

b.) min­den határidőn belül benyúj­tott, for­ma­i­lag meg­fe­lelő pályá­za­tot érdem­ben elbí­rál, és dön­té­sét írás­ban indokolja;

c) csak az ille­té­kes­ségi terü­le­tén lakó­hellyel ren­del­kező pályá­zó­kat része­sít­heti támogatásban;

d.) az elbí­rá­lás során korra, fajra, nemre, bőr­színre, fele­ke­zeti vagy világ­né­zeti hova­tar­to­zásra, tanul­má­nyi ered­ményre tekin­tet nél­kül, kizá­ró­lag a pályázó szo­ci­á­lis rászo­rult­sá­gá­nak objek­tív vizs­gá­la­tára tekin­tet­tel jár­hat el.

A pályázó az elbí­ráló szerv dön­tése ellen fel­leb­be­zés­sel nem élhet.

A “B” típusú ösz­tön­dí­ja­sok szo­ci­á­lis rászo­rult­sá­gát az önkor­mány­zat évente egy­szer jogo­sult és köte­les felül­vizs­gálni. Amennyi­ben az ösz­tön­dí­jas a szo­ci­á­lis rászo­rult­ság vizs­gá­lata során az önkor­mány­zat által kért iga­zo­lá­so­kat nem bocsátja ren­del­ke­zésre, vagy az önkor­mány­zat­tal a vizs­gá­lat során az együttmű­kö­dést egyéb módon kife­je­zet­ten meg­ta­gadja, az önkor­mány­zat az ösz­tön­dí­jas szo­ci­á­lis rászo­rult­sá­gá­nak meg­szűn­tét vélel­mezi, azaz az ösz­tön­dí­jas ösz­tön­dí­ját elve­szíti. A tele­pü­lési önkor­mány­zat ebben az eset­ben hatá­ro­zat­ban ren­del­ke­zik a támo­ga­tás vissza­vo­ná­sá­ról. A hatá­ro­zat csak a meg­ho­za­ta­lát követő tanul­má­nyi félév­től ható hatállyal hoz­ható meg.

A felsőok­ta­tási intéz­ménybe jelent­kezők szá­mára meg­ítélt támo­ga­tást az önkor­mány­zat vissza­von­hatja abban az eset­ben is, ha az ösz­tön­dí­jas elköl­tö­zik a tele­pü­lési önkor­mány­zat ille­té­kes­ségi terü­le­téről. A tele­pü­lési önkor­mány­zat ebben az eset­ben hatá­ro­zat­ban ren­del­ke­zik a támo­ga­tás vissza­vo­ná­sá­ról. A hatá­ro­zat csak a meg­ho­za­ta­lát követő tanul­má­nyi félév­től ható hatállyal hoz­ható meg.

6. Érte­sí­tés a pályá­zati döntésről

A tele­pü­lési önkor­mány­zat a meg­ho­zott dön­té­séről és annak indo­ká­ról 2013. decem­ber 20-ig az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül elekt­ro­ni­ku­san vagy pos­tai úton kül­dött levél­ben érte­síti a pályázókat.

A Támo­ga­tás­ke­zelő az elbí­rá­lás ellenőr­zé­sét és az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­ré­szek meg­ál­la­pí­tá­sát követően, 2014. már­cius 21-ig az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül érte­síti a tele­pü­lési önkor­mány­zat által támo­ga­tás­ban része­sí­tett pályá­zó­kat a Bursa Hun­ga­rica ösz­tön­díj tel­jes össze­géről és az ösztöndíj-folyósítás mód­já­ról.

A pályázó a fel­vé­teli érte­sítő máso­la­tá­nak meg­kül­dé­sé­vel köte­les 2014. augusz­tus 29-ig a Támo­ga­tás­ke­zelő részére beje­len­teni, hogy a 2014/2015. tan­év­ben melyik felsőok­ta­tási intéz­mény­ben kezdi meg tanul­má­nyait. Továbbá a pályázó köte­les nyi­lat­kozni arról, hogy a 2014-es fel­vé­teli évet meg­előzően nyert-e fel­vé­telt felsőok­ta­tási intéz­ménybe. Az a pályázó, aki érte­sí­tési köte­le­zett­sé­gé­nek nem tesz ele­get, az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­ból és az ösz­tön­díj­rend­szer követ­kező évi for­du­ló­já­ból kizárható.

Amennyi­ben a “B” típusú pályá­zat során támo­ga­tás­ban része­sülő ösz­tön­dí­jas a támo­ga­tás idő­tar­tama alatt sike­re­sen pályá­zik “A” típusú ösz­tön­díjra, “B” típusú ösz­tön­dí­ját auto­ma­ti­ku­san elveszti.

7. Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás fel­té­tele, hogy a támo­ga­tott pályázó hall­ga­tói jog­vi­szo­nya a 2014/2015. tanév első fél­évé­ben meg­fe­lel­jen a pályá­zati kiírás­nak. Amennyi­ben a támo­ga­tott pályázó hall­ga­tói jog­vi­szo­nya nem felel meg a pályá­zati kiírás­nak, a támo­ga­tott az ösz­tön­díjra való jogo­sult­sá­gát elveszíti.

Az ösz­tön­díj csak azok­ban a hóna­pok­ban kerül folyó­sí­tásra, ame­lyek­ben a pályázó beirat­ko­zott hall­ga­tója a felsőok­ta­tási intézménynek.

A támo­ga­tott hall­ga­tók ösz­tön­díjra való jogo­sult­sá­gát a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek a nem­zeti felsőok­ta­tás­ról szóló 2011. évi CCIV. tör­vény 47. §-ában fog­lal­tak figye­lem­be­vé­te­lé­vel, az állam által támo­ga­tott tanul­má­nyok idő­tar­ta­mára tekin­tet­tel álla­pít­ják meg.

Azok­ban a hóna­pok­ban, ame­lyek­ben a hall­gató hall­ga­tói jog­vi­szo­nya szü­ne­tel, vagy nem felel meg a pályá­zati kiírás fel­té­te­le­i­nek, (kivéve ha az a folyó­sí­tás első féléve) az ösz­tön­díj folyó­sí­tása — a folyó­sí­tás vég­ha­tár­ide­jé­nek módo­sí­tása nél­kül — tel­jes egé­szé­ben szünetel.

8. Az ösz­tön­díj folyósítása

Az ösz­tön­díj idő­tar­tama 3x10 hónap, azaz hat egy­mást követő tanul­má­nyi félév (a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév).

Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak kez­dete a 2014/2015. tanév első féléve.

Az önkor­mány­za­tok egy tanul­má­nyi félévre egy összeg­ben utal­ják át a Támo­ga­tás­ke­zelő Bursa Hun­ga­rica szám­lá­jára a támo­ga­tott hall­ga­tók öthavi önkor­mány­zati támo­ga­tási össze­gét. A Támo­ga­tás­ke­zelő a beér­ke­zett önkor­mány­zati ösz­tön­díj­ré­sze­ket a kifi­zető­he­lyek (felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek) sze­rint újra­cso­por­to­sítja, majd a jogo­sult hall­ga­tók után tovább­utalja a kifi­zető felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek­hez abban az eset­ben, ha a felsőok­ta­tási intéz­mény a hall­ga­tók jogo­sult­sá­gát vissza­iga­zolta, és az önkor­mány­zat uta­lási köte­le­zett­sé­gét tel­je­sítve a pon­tos támo­ga­tási össze­get továb­bí­totta a Támo­ga­tás­ke­zelő számlájára.

Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész for­rása az 51/2007. (III. 26.) Korm. ren­de­let 18. § (3) bekez­dése értel­mé­ben az intéz­mé­nyek költ­ség­ve­té­sé­ben meg­je­lölt elkü­lö­ní­tett forrás.

Az ösz­tön­dí­jat (mind az önkor­mány­zati, mind az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­részt) az a felsőok­ta­tási intéz­mény folyó­sítja a hall­ga­tó­nak, amelytől a hall­gató – az állami költ­ség­ve­tés ter­hére – támo­ga­tást kap. Amennyi­ben a hall­gató egy idő­ben több felsőok­ta­tási intéz­ménnyel is hall­ga­tói jog­vi­szony­ban áll, abban a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben része­sül­het támo­ga­tás­ban, amellyel első­ként léte­sí­tett hall­ga­tói jog­vi­szonyt. A felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek szerző­dése alap­ján folyó, közö­sen meg­hir­de­tett – egyik sza­kon nem hit­életi, a másik sza­kon hit­ok­tató, illetve hit­ta­nár – két­sza­kos kép­zés ese­té­ben a hall­gató az állami felsőok­ta­tási intéz­mény részéről kap­hat jut­ta­tást. A kifi­ze­tés előtt a jogo­sult­sá­got, vala­mint a hall­ga­tói jog­vi­szony fenn­ál­lá­sát az intéz­mény megvizsgálja.

Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak kez­dete leg­ko­ráb­ban: 2014. október.

Az önkor­mány­zati ösz­tön­díj­rész kifi­ze­tése az őszi félé­vek­ben októ­ber hónap­tól, a tava­szi félé­vek­ben már­cius hónap­tól, de leg­később a felsőok­ta­tási intéz­mény­hez tör­ténő átuta­lást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továb­bi­ak­ban az ösz­tön­díj­fi­ze­tés rendje sze­rint történik.

Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész folyó­sí­tása októ­ber, illetve már­cius hónap­ban kezdő­dik, azt a hall­ga­tói jut­ta­tá­sok­kal azo­nos rend­ben kell kifi­zetni. Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­részt abban az eset­ben is ki kell fizetni, ha az önkor­mány­zati ösz­tön­díj­rész fede­zete nem áll ren­del­ke­zésre az intéz­mény szám­lá­ján. Az intéz­mé­nyi ösz­tön­díj­rész füg­get­len min­den más, a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben folyó­sí­tott támogatástól.

Az elnyert ösz­tön­dí­jat köz­vet­len adó– és TB-járulékfizetési köte­le­zett­ség nem ter­heli (lásd a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény 1. sz. mel­lék­let 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályá­zók érte­sí­tési kötelezettségei

Az ösz­tön­díj­ban része­sülő hall­gató köte­les az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak idő­szaka alatt min­den, az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát érintő vál­to­zás­ról hala­dék­ta­la­nul (de leg­később 15 napon belül) írás­ban érte­sí­tenia folyó­sító felsőok­ta­tási intéz­ményt ésa Támo­ga­tás­ke­zelőt (1381 Buda­pest Pf. 1418). A beje­len­tést az EPER-Bursa rend­sze­ren keresz­tül kell kez­de­mé­nyez­niük. Az érte­sí­tési köte­le­zett­sé­get a hall­gató 5 mun­ka­na­pon belül köte­les tel­je­sí­teni az alábbi ada­tok változásakor:

 • tanul­má­nyok halasztása;

 • tanul­má­nyok helyé­nek meg­vál­to­zása (az új felsőok­ta­tási intéz­mény, kar, szak, mun­ka­rend, finan­szí­ro­zási forma megnevezésével);

 • tanul­má­nyi stá­tusz (mun­ka­rend, kép­zési forma, finan­szí­ro­zási forma) változása;

 • sze­mé­lyes ada­ta­i­nak (név, lakó­hely) változása.

Az az ösz­tön­dí­jas, aki érte­sí­tési köte­le­zett­sé­gé­nek elmu­lasz­tása miatt esik el az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­tól, a tanul­má­nyi félév lezá­rá­sát követően, leg­később június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fize­tett ösz­tön­dí­jára már nem tart­hat igényt.

Az ösz­tön­dí­jas 30 napon belül köte­les a jogo­su­lat­la­nul fel­vett ösz­tön­dí­jat a folyó­sító felsőok­ta­tási intéz­mény részére visszafizetni.

Az ösz­tön­dí­jas lemond­hat a szá­mára meg­ítélt támo­ga­tás­ról, amit az EPER-Bursa rend­szer­ben kez­de­mé­nyez­het és az onnan letölt­hető Lemondó nyi­lat­ko­za­tot alá­írva és pos­tai úton meg­küldve a Támo­ga­tás­ke­zelő címére jelent­het be. A Lemondó nyi­lat­ko­zat bekül­dé­sé­vel az ösz­tön­dí­jas a nyer­tes ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tát meg­szün­teti, azaz a meg­je­lölt félévről és az ösz­tön­díj további fél­évi rész­le­te­iről is lemond.

Amennyi­ben meg­ál­la­pí­tást nyer, hogy a pályázó a pályá­zat­ban nem a való­ság­nak meg­fe­lelő ada­to­kat szol­gál­tatta vagy a pályá­zati fel­té­te­lek­nek egyéb­ként nem felel meg, támo­ga­tás­ban nem része­sül­het még abban az eset­ben sem, ha az ösz­tön­díj elnye­ré­séről szóló tájé­koz­ta­tást már kéz­hez vette.

10. Lebo­nyo­lí­tás

Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos köz­ponti adatbázis-kezelői, koor­di­ná­ciós, a tele­pü­lési és a megyei önkor­mány­zati ösz­tön­díj­jal kap­cso­la­tos pénz­ke­ze­lési fel­ada­to­kat az Emberi Erő­for­rás Támo­ga­tás­ke­zelő látja el.

A Támo­ga­tás­ke­zelő elérhetősége:

Emberi Erő­for­rás Támogatáskezelő

1381 Buda­pest Pf. 1418

Tel.: (06–1) 795‑7932, 795‑7933, 795‑7934, 795‑7935

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Inter­net: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.