Váltás az akadálymentes változatra Meghívó KT ülésre 2013.09.26. (csütörtök) | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.04.20
Tivadar

Meghívó KT ülésre 2013.09.26. (csütörtök)

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

2013. szep­tem­ber 26. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín:POLGÁRMESTERI HIVATAL, Házas­ság­kötő terem

Java­solt napirend:

 

1. Önkor­mány­zati kép­vi­selő eskü­té­tele, tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Bizott­ság tag­já­nak megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés civil szer­ve­ze­te­kért felelős tanács­nok megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés az ÉAOP-5.1.2/D2-11–2011-0020 azo­no­sító számú,„Komp­lex bel­te­rü­leti víz­ren­de­zés Jászal­só­szent­györ­gyön (I. ütem)” című pályá­zat épí­tési beru­há­zás­hoz kap­cso­ló­dóan aján­lat­té­teli fel­hí­vás és doku­men­tá­ció elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat 2013. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 1/2013. (II.15.) számú önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat működő­ké­pes­sége megőr­zé­sét szol­gáló 2013. évi kiegé­szítő támo­ga­tás igényléséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Beszá­moló az Önkor­mány­zat 2012. évi adó­ügyi tevé­keny­sé­géről, az adó­be­vé­te­lek tel­je­sí­tése érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­sekről és az adó­be­vé­te­lek felhasználásáról

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

8. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Szer­ve­zeti és Műkö­dési Sza­bá­lya­i­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés köz­te­mető fenn­tar­tá­sá­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Vízmű Kft. hitel­szerző­dése fede­zeti köve­tel­mé­nye megtárgyalásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Elő­ter­jesz­tés a TRV Zrt.-vel kap­cso­la­tos ügyek megtárgyalásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

12. Elő­ter­jesz­tés csat­la­ko­zás­ról a 2014. évi Bursa Hun­ga­rica Ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

13. Elő­ter­jesz­tés vissza­té­rí­tendő támo­ga­tás nyúj­tá­sá­ról a Jászal­só­szent­györgy Ifjú­sági Egye­sü­let részére

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

14. Elő­ter­jesz­tés a Rákó­czi út 5. szám alatti ingat­la­non talál­ható épü­le­tek, épít­mé­nyek lebontásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

15. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2013. szep­tem­ber 20

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                                       Szar­vák Imre

                                                                                                                       pol­gár­mes­ter

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.