Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató a banki tranzakciós adóról: MOST MÉG FONTOSABB A JÓ VÁLASZTÁS! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Tájékoztató a banki tranzakciós adóról: MOST MÉG FONTOSABB A JÓ VÁLASZTÁS!

Min­den kor­osz­tály és jöve­delmi szint ese­té­ben forint ezre­ket lehet spó­rolni a meg­fe­lelő szám­la­cso­mag hasz­ná­la­tá­val. Leg­fris­sebb elem­zé­sünk­ben a diá­kok, átla­gos és átlag feletti jöve­delműek, vala­mint a nyug­dí­ja­sok szá­mára kiala­kí­tott bankszámla-konstrukciókat hason­lí­tot­tuk össze és rang­so­rol­tuk összes költ­sé­gük sze­rint. A meg­fe­lelő válasz­tást külö­nö­sen aktu­á­lissá teszi, hogy további drá­gu­lást hoz­hat a díjak­ban a tranz­ak­ciós adó augusz­tus ele­jén életbe lépő változása.

Érez­hető drá­gu­lást hoz­hat a ban­ko­lási díjak­ban a tranz­ak­ciós adó augusz­tus­ban életbe lépő vál­to­zása, ezért min­den kor­osz­tály és jöve­delmi cso­port szá­mára még fon­to­sabbá vál­hat a meg­fe­lelő szám­la­cso­mag meg­vá­lasz­tása. Egy, a banki szo­ká­sa­ink­hoz képest rosszul kivá­lasz­tott számla évi 10–20 ezer forint több­let­ter­het is okozhat.
A meg­fe­lelő számla meg­ta­lá­lá­sá­hoz ismer­nünk kell saját ban­ko­lási szo­ká­sa­in­kat, azaz, hogy milyen gyak­ran veszünk fel auto­ma­tá­ból kész­pénzt, hány­szor uta­lunk, használunk-e cso­por­tos besze­dést, és ezek­hez mér­ten kell nyo­mon követ­nünk a banki díjak ala­ku­lá­sát. A ban­kok ter­mé­sze­te­sen igye­kez­nek jól körül­ha­tá­rol­ható cél­cso­por­to­kat meg­szó­lí­tani a rájuk jel­lemző szo­ká­sok­hoz ido­muló szám­la­cso­ma­gok kiala­kí­tá­sá­val, de eze­ken belül is jelentős elté­ré­sek­kel lehet találkozni.
A diák­szám­lák közt jelen­leg az Erste Bank Diák­szám­lája szá­mít a leg­ked­vezőbb­nek. Itt a meg­ha­tá­ro­zott banki akti­vi­tás mel­lett 17 forin­tos havi költ­ség­gel lehet szá­molni, ami éves szin­ten 204 forin­tos ter­he­lést jelent. A máso­dik helyen az FHB Bank Hello számla áll 104 forint havi költ­ség­gel, míg a har­ma­dik a Buda­pest Bank Play szám­lája havi 113 forint­tal. A költ­sé­gek sze­rinti tízes top­lis­tán az első és tize­dik helyen rang­so­rolt számla között már éves szin­ten 5976 forint­nyi különb­ség tapasz­tal­ható, noha a diák­szám­lák álta­lá­ban igen ala­csony havi költ­ség­gel bír­nak.  Amennyi­ben egy diák egy átla­gos jöve­del­met fel­té­te­lező „hagyo­má­nyos” szám­la­cso­ma­got választ, éves szin­ten akár 7 ezer forint­tal is maga­sabb lehet a szám­la­költ­sége. A diák­szám­lák leg­fon­to­sabb fel­té­tele, hogy csak diák stá­tu­szúak igé­nyel­he­tik őket.
Az átla­gos jöve­de­lem­mel ren­del­kezők szá­mára jelen­leg a leg­jobb aján­la­tot a Citi­bank TOP szám­lája és az FHB Bank Aktív szám­lája nyújtja, ebben a két eset­ben egy­aránt 230 forin­tos havi kiadás­sal lehet szá­molni a vizs­gált, jel­lemző­nek mond­ható ban­ko­lási szo­ká­sok mel­lett. A kettős első helyet követően az Erste Bank Szu­per­nulla szám­lája áll, itt a havi szám­la­hasz­ná­lat­tal járó teher 244 forint. Egy átla­gos jöve­de­lem­mel ren­del­kező szám­la­ve­zető szo­ká­sai mel­lett is jelentős különb­ség lehet bank­számla és bank­számla közt: lis­tánk­ban az első és az utolsó közti különb­ség éves szin­ten 8604 forint.
Átla­gos nyug­dí­jas banki szo­ká­sok mel­lett az Erste Bank Sze­nior szám­lája vezeti a lis­tát 722 forin­tos havi költ­ség­gel. A máso­dik a Buda­pest Bank Füg­get­len­ség szám­lája lett – havonta 997 forint­tal -, míg a har­ma­dik a K&H Bank Mini­mum szám­lája 1159 forin­tos havi költ­ség­gel. Bár ará­nyo­san a nyug­dí­jas szám­lák ese­té­ben a leg­ki­sebb a különb­ség lis­tánk első és tize­dik helye­zettje közt, itt is súlyos ezer forin­to­kat spó­rol­ha­tunk: éves szin­ten a különb­ség 7056 forint.
Átlag feletti jöve­de­lem és az emellé jel­lemző ban­ko­lási szo­ká­sok mel­lett az Erste Szu­per­nulla díj­cso­mag vezeti a Bankmonitor.hu top­lis­tá­ját, csu­pán 420 forin­tos havi költ­ség­gel. Máso­dik helyen a Citi­bank TOP számla, míg a har­ma­dik helyen az FHB Bank Aktív számla kapott helyet, előbbi 830, utóbbi 884 forin­tos havi szám­la­költ­ség­gel. Ebben a kate­gó­ri­á­ban a rang­sor első és tize­dik helye­zettje között közel 10 ezer forin­tos a különb­ség: 9720 forint­tal fizet keve­seb­bet egy év alatt, aki az első helye­zet­tet választja.
számlacsomagok_2013.07.02_final_v2

Bank­számla kal­ku­lá­tor:

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.