Váltás az akadálymentes változatra Szarvák Imre az Év Polgármestere 2013-ban Jász-Nagykun-Szolnok Megyében | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Szarvák Imre az Év Polgármestere 2013-ban Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

A megyei köz­gyű­lés hagyo­má­nyo­san augusz­tus 20-ához kap­cso­ló­dóan köszönti azo­kat a díja­zot­ta­kat, akik a megye külön­böző elis­merő címe­i­ben része­sül­nek. Min­den évben azok vehe­tik át eze­ket a kitün­te­té­se­ket, akik tevé­keny­sé­gük­kel a megye fejlő­dé­sé­nek elő­se­gí­tése, érté­ke­i­nek növe­lése érde­ké­ben kiemel­kedő ered­mé­nye­ket értek el.

Idén az Év Pol­gár­mes­tere díjat Szar­vák Imre kapta, aki javas­la­ta­i­val és ötle­te­i­vel, aka­dályt nem ismerő hoz­zá­ál­lá­sá­val, a tele­pü­lés érde­ké­ben vég­zett tevé­keny­sé­gé­vel rászol­gált  az elismerésre.

Pol­gár­mes­ter úr így rea­gált a díj átadása után:

Sze­ret­ném min­den­ki­nek meg­kö­szönni a támo­ga­tást, az építő kri­ti­kát, az együttmű­kö­dést, kivált­képp a kép­vi­selő tes­tü­let­nek. Ugyan egyéni díjat kap­tam, mely meg­tisz­telő, de a tele­pü­lés közös­sé­gé­nek is köszön­het­jük azt amit elértünk.”

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.