Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató a jászalsószentgyörgyi hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Tájékoztató a jászalsószentgyörgyi hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban

2013 máju­sá­ban Jászal­só­szent­györ­gyön meg­kezdőd­tek a “REGIO-KOM Tér­ségi Kom­mu­ná­lis Szol­gál­tató Tár­su­lás Jász­be­ré­nyi és Dél-Hevesi Kis­tér­sé­gé­ben lévő 31 tele­pü­lés fel­ha­gyott és bezárt kom­mu­ná­lis szi­lárd hul­la­dék­le­ra­kó­já­nak rekul­ti­vá­ci­ója” pro­jekt kivi­te­le­zési munkálatai.

A követ­kező linkre kat­tintva érhető el a tájé­koz­tató  a rekul­ti­vá­ciós mun­ká­la­tok bemutatásáról.

(A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.)

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.