Váltás az akadálymentes változatra ELBIR 2013. májusi hírlevele a Kábítószerekről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

ELBIR 2013. májusi hírlevele a Kábítószerekről

Az Elekt­ro­ni­kus Lakos­sági Bűn­meg­elő­zési Infor­má­ciós Rend­szer 2013. május havi lakos­sági hír­le­ve­lét ide kat­tintva olvas­hat­ják, mely­ben a kábí­tó­sze­rek egyre szé­le­sebb kör­ben tör­ténő  elter­je­dé­sére,  fogyasz­tó­i­nál jelent­kező (pszi­chés és testi) tünetekre hív­ják fel első­sor­ban a szülők figyelmét.

Tudta Ön, hogy jelen­leg a kábí­tó­szer fogyasz­tói kör jelentős hánya­dát kép­zik a 14–22 év közötti fia­tal­ko­rúak és fia­tal felnőttek?

A közelgő nyári szü­netre — fel­ügye­let nél­küli kirán­du­lá­sokra, tábo­rokra — tekin­tet­tel foko­zot­tan szük­sé­ges oda­fi­gyelni a gyer­me­kek életvitelére!

Fon­tos ide­jé­ben fel­is­merni mind­azo­kat a jele­ket, melyek arról tájé­koz­tat­nak, hogy valami prob­léma áll a meg­vál­to­zott visel­ke­dés mögött, mely akár a “szer­fo­gyasz­tás” is lehet.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.