Váltás az akadálymentes változatra VM Közlemény: Parlagfű elleni védekezésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

VM Közlemény: Parlagfű elleni védekezésről

 

 

 

A par­lagfű elleni véde­ke­zést már most meg kell kezdeni

A par­lagfű elleni véde­ke­zést már most meg kell kez­deni – figyel­mez­tet­nek a szak­em­be­rek. Azo­kon a szán­tó­földi terü­le­te­ken, ahol a nagy mennyi­ségű csa­pa­dék, vagy a bel­víz miatt a növény­zet kipusz­tult, a terü­let szá­ra­dása után a par­lagfű töme­ges meg­je­le­nése várható.

Magyar­or­szá­gon – amely egyike Európa par­lag­fű­vel leg­in­kább fertő­zött orszá­gá­nak – a par­lag­fű­sze­zon augusz­tus ele­jétől szep­tem­ber végéig tart, de a haté­kony véde­ke­zés érde­ké­ben ide­jé­ben fel kell készülni a gyom­men­te­sí­tésre. Miután a par­lagfű magja hosszú élet­ké­pes­ségű, a ter­mést hozó növény kiemelt veszély­for­rás. Így minél előbb, június 30-áig, még a virág­bimbó kiala­ku­lása előtt aján­la­tos a kaszá­lás, vagy a növény­védő­sze­res irtás. Ezt követően ható­ság eljá­rást indít a parlagfű-mentesítés elmu­lasz­tása miatt.

A Nem­zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva­tal (NÉBIH) szak­em­be­rei a mező­gaz­da­sá­gi­lag nem művelt terü­le­te­ken a par­lagfű vissza­szo­rí­tá­sára a rend­sze­res, ala­csony tar­ló­ma­gas­ság­gal elvég­zett kaszá­lást ajánl­ják. A mező­gaz­da­sági terü­le­te­ken a növény­védő­sze­res és mecha­ni­kai gyom­ir­tás meg­fe­lelő idő­ben tör­ténő elvég­zé­sét java­sol­ják, mert a par­lagfű eltá­vo­lí­tása később már nehe­zen old­ható meg a kul­túr­nö­vény káro­so­dása nélkül.

Magyar­or­szá­gon hoz­zá­vető­le­ge­sen min­den ötö­dik ember szen­ved par­lagfű aller­gi­á­ban, ezért fon­tos, hogy min­denki felelős­sé­get érez­zen a gyom­nö­vény virág­zá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ban, és kör­nye­ze­tét gyom­men­te­sen tartsa. Az állami intéz­ke­dé­sek mel­lett kiemel­ten fon­tos az állam­pol­gá­rok hoz­zá­ál­lása. Legyen min­den­ki­nek szív­ügye a parlagfű-mentesítés, tartsa min­denki rend­ben a portáját.

Akik nem tud­ják, hogyan kezd­je­nek neki a parlagfű-mentesítésnek, a gyom­men­te­sí­tés­sel kap­cso­lat­ban további infor­má­ci­ó­kért for­dul­ja­nak a Magyar Növény­védő Mér­nöki és Növény­or­vosi Kama­rá­hoz (http://www.magyarnovenyorvos.hu/) és a megyei kor­mány­hi­va­ta­lok növény– és talaj­vé­delmi igaz­ga­tó­sá­ga­i­hoz (http://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek/elerhetosegek_1.html).

Buda­pest, 2013. május 16.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.