Váltás az akadálymentes változatra TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZLADÁNYI HULLADÉKUDVAR MŰKÖDÉSÉRŐL | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2021.05.08
Mihály

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZLADÁNYI HULLADÉKUDVAR MŰKÖDÉSÉRŐL

Az 5055 Jász­la­dány Baross út 9. alatti  Hulladékudvar-létesítményt  a jászal­só­szent­györ­gyi lako­sok is igénybe vehetik!

A hul­la­dék átadója lehet Jászal­só­szent­györgy terü­le­tén élő ter­mé­sze­tes sze­mély, illetve annak csa­lád­tagja, aki:

 • fizeti a hul­la­dék­szál­lí­tási díjat;
 • nincs fenn­álló díj­tar­to­zása a Köz­szol­gál­ta­tó­val szem­ben, utolsó negyed­éves befi­ze­tést iga­zoló szel­vényt felmutatja;
 • meg­fe­lelő módon iga­zolja sze­mély­azo­nos­sá­gát és lak­he­lyé­nek címét.

A Hul­la­dék­ud­va­ron meg­fe­lelő infor­ma­ti­kai struk­tú­rá­val ren­del­ke­zünk, amely meg­könnyíti a nyil­ván­tar­tást, és ellenő­rizni tud­juk bizo­nyos fel­té­te­lek teljesülését.

A hul­la­dékgyűjtő udvar­ban kizá­ró­lag a lakos­ság­nál kelet­kező alábbi típusú és mennyi­ségű hul­la­dé­kok kerül­nek ingye­ne­sen átvé­telre:

 • Évente 1 m3 (1000 kg) mennyi­ségű zöld­hul­la­dék (növé­nyi ere­detű kerti hul­la­dé­kok, fale­ve­lek, nye­se­dé­kek, dara­bolt gallyak, melye­ket zsá­kok­ban, vagy köte­gelve, maxi­mum 1 m hosszú­sága dara­bolva lehet átadni;
 • Évente  1 m3 (1000 kg) mennyi­ségű épí­tési jel­legű inert hul­la­dék, amely veszé­lyes össze­tevőt nem tartalmaz;
 • Évente 1000 kg lom­hul­la­dék, tele­pü­lési szi­lárd hul­la­dék (nagy­da­ra­bos hul­la­dék, bútor, tex­tí­lia, stb.);
 • évente 4 db sze­mély­gép­jármű gumi­ab­roncs és 2 db kerék­pár gumiabroncs;
 • mennyi­ségi kor­lát nél­kül lead­ható a ház­tar­tás­ban sze­lek­tí­ven gyűjt­hető papír, műa­nyag, fém (újság, hul­lám­pa­pír, cso­ma­go­ló­pa­pír, kar­ton, tiszta fólia, műa­nyag, öblös üve­gek – ita­los, befőt­tes stb. – egyéb üveg­pa­lack, sörös, üdítős-, kon­zer­ves dobozok);
 • Évente 200 kg elekt­ro­ni­kai hul­la­dék (tv, tele­fon, elhasz­ná­ló­dott ház­tar­tási gép, stb.);
 • Évente 100 kg egyéb veszé­lyes hul­la­dék (fes­té­kek, ragasz­tók, gyan­ták, tin­ták, oldó­szer mara­dé­kok, ele­mek, akku­mu­lá­to­rok, motor és haj­tóműo­laj, szennye­zett cso­ma­go­lási hul­la­dék); Téte­len­ként meg­ha­tá­ro­zott mennyiségig.
 • Évente 50 kg hasz­nált étolaj.

 Nyitva tartás :

Hétfő                              08.00–12.00
Szerda                            14.00–18.00
Szom­bat                          08.00–12:00

A Hul­la­dék­ud­var köz­vet­len elér­hető­sége :  06–30/705 1609

Kér­jük szí­ves­ked­je­nek a nyitva tar­tást figye­lembe venni! Tegyünk együtt kör­nye­ze­tün­kért, a tisz­tább Jászalsószentgyörgyért !

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.