Váltás az akadálymentes változatra Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK részére 2020. évre | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK részére 2020. évre

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot hir­det a 2020. évi, módo­sí­tott pénz­ügyi ter­vé­ben 1.500.000.- Ft összegű „CIVIL SZERVETEK TÁMOGATÁSA” elői­rány­zat ter­hére, Jászal­só­szent­györgy köz­ség­ben tevé­keny­kedő civil szer­ve­ze­tek részére.

 

Pályá­zati feltételek:

-         pályá­za­tot nyújt­hat be az a civil szer­ve­zet, amely bíró­sági nyil­ván­tar­tás­ban sze­re­pel, (nem kizáró ok, előnyt jelent),

-         a bíró­sági bejegy­zés­sel nem ren­del­kező civil szer­ve­ze­tek lehető­leg bejegy­zett szer­ve­zet­tel össze­fogva pályáz­hat­nak (nem kizáró ok, előnyt jelent),

-         2019. évben igénybe vett támo­ga­tás­sal elszá­molt, vagy a pályá­zat benyúj­tá­sá­val egy idő­ben elszámol,

-         ren­del­ke­zik bank­szám­lá­val, (nem kizáró ok, előnyt jelent)

-         telep­he­lye Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen van és tevé­keny­sé­gét itt végzi,

-         a támo­ga­tás a szer­ve­zet műkö­dé­sé­nek segít­sé­gét szol­gálja, amely­ből sze­mé­lyi jel­legű kiadás (bér és járu­lé­kai) nem finanszírozható,

-         a bíró­sági nyil­ván­tar­tásba bejegy­zett civil szer­ve­zet meg­ál­la­po­dást köt az Önkor­mány­zat­tal a támo­ga­tás cél­já­ról, az elszá­mo­lás rend­jéről, határ­ide­jéről, a meg­ál­la­po­dás meg­sér­tése szankciójáról.

-         a pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál figye­lembe vételre kerül a köz­ségi Civil Ház, Falu­ház, Tor­na­te­rem és a Közös­ségi Busz hasz­ná­la­tá­nak igény­be­vé­tele az elmúlt évben. A 2020. évi ter­ve­zett igény­be­vé­telt (Falu­ház, Tor­na­te­rem és Közös­ségi Busz vonat­ko­zá­sá­ban) meg kell jelölni a pályázónak.

 

Pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-         a pályázó szer­ve­zet 2020. évi prog­ram­ját (ha civil szer­ve­ze­tek tár­sul­nak, vala­mennyi szer­ve­zet prog­ram­ját csa­tolni kell)

-         az előző évi szer­ve­zeti mun­ká­ról szóló beszámolót,

-         az előző évben kapott önkor­mány­zati támo­ga­tás­ról szóló elszá­mo­lást (ha a szer­ve­zet támo­ga­tás­ban része­sült)! A kapott támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sá­ról a szám­lák hite­le­sí­tett máso­la­tá­nak benyúj­tá­sá­val kell elszá­molni az Önkor­mány­zat felé!

-         a bíró­sági nyil­ván­tar­tásba vétel máso­la­tát, (nem kizáró ok, előnyt jelent)

-         a bank­számla szá­mot, (nem kizáró ok, előnyt jelent)

-         az igé­nyelt támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sára vonat­kozó ütemtervet.

 

A pályá­zat beér­ke­zé­sé­nek határ­ideje: 2020. augusz­tus 7. (pén­tek) 12:00 óra

a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Titkárságára.

 

A határidő után benyúj­tott pályá­za­to­kat a Képviselő-testület érdemi vizs­gá­lat nél­kül elutasítja.

A pályá­za­to­kat zárt borí­ték­ban Jászal­só­szent­györgy köz­ség Pol­gár­mes­te­ré­hez kell benyújtani!

A borí­tékra rá kell írni: „Civil szer­ve­ze­tek támogatása.”

A benyúj­tott pályá­za­tok­ról a képviselő-testület soron követ­kező ülé­sén dönt. A dön­tésről a pályá­zó­kat írás­ban értesíti.

Szar­vák Imre

                                polgármester

                                                                                              

 

 

                                                                                                          

                                                                                                      

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.