Váltás az akadálymentes változatra TÁJÉKOZTATÁS | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.08.13
Ipoly

TÁJÉKOZTATÁS

1.) Az isko­lá­ban beve­ze­tett „tan­ter­men kívüli digi­tá­lis mun­ka­rend” és az óvo­dai kor­lá­to­zá­sok (lehető­leg marad­ja­nak ott­hon a gyer­me­kek) élet­be­lé­pé­sé­vel a gyer­me­két­kez­te­tés módja is vál­to­zik. Az étkez­te­tés önkor­mány­zati fel­adat, igény ese­tén min­den gyer­mek szá­mára biz­to­sít­juk az étke­zést, elvi­tel­lel a Jászal­só­szent­györgy, Fő út 78. szám alatti isko­la­kony­há­ról. A további rész­le­tekről az iskola ill. óvoda veze­tése tájé­koz­tatja a szülőket!

2.) A jár­vány­ügyi hely­zetre való tekin­tet­tel a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a Pol­gár­mes­teri hiva­tal sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dá­sát 2020. már­cius 16. nap­já­tól hatá­ro­zat­lan időre korlátozza!

A Hiva­tal­ban az ügy­fe­lek­kel való elsőd­le­ges kapcsolattartás:

pos­tai: 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.

elekt­ro­ni­kus: jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu és hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu

tele­fo­nos: +36–57–660–635 vagy a +36–70–398 4829 vagy a +36–70–639 6396 számok

A fen­ti­e­ken felül a www.jaszalsoszentgyorgy.hu olda­lon talál­ható „Elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés” menü­pont alatti lehető­ség is igénybe vehető bizo­nyos ügy­faj­ták intézéséhez!

Kér­jük, hogy a sze­mé­lyes ügy­in­té­zés lehető­sé­gét elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tést követően csak kife­je­zet­ten indo­kolt eset­ben szí­ves­ked­je­nek igénybe venni!

Felelős hoz­zá­ál­lá­su­kat és meg­ér­té­sü­ket ezúton is köszönjük!

Jászal­só­szent­györgy, 2020. már­cius 15.

 

 

Szar­vák Imre                                                                                                       dr. Kovács Kor­nél
pol­gár­mes­ter                                                                                                                  jegyző

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.