Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató köznevelési intézmények és a bölcsőde nyitva tartásáról! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Tájékoztató köznevelési intézmények és a bölcsőde nyitva tartásáról!

Tisz­telt Szülők!

A koro­na­ví­rus elleni véde­ke­zés nyo­mán 2020. már­cius 16-tól, hét­főtől a tanu­lók alap­vetően nem láto­gat­hat­ják az álta­lá­nos isko­lát, azon­ban ahol nem meg­old­ható a gye­rek fel­ügye­lete, az iskola indo­kolt eset­ben kis cso­por­tok­ban biz­to­sítja a gyerekfelügyeletet!

Az érin­tett intéz­mény­ve­zetők­kel egyez­tetve az óvo­dánk és a bölcső­dénk továbbra is ren­des mun­ka­rend sze­rint nyitva tart.

Azok­nak a szülők­nek, akik meg tud­ják oldani a gyer­me­keik fel­ügye­le­tét, ellá­tá­sát, java­sol­juk, hogy a gyer­me­kük ott­hon marad­jon. Ez “iga­zolt hiányzás”-nak minő­sül a neve­lési intéz­ménnyel egyeztetve.

Ha a gyer­meke beteg­nek érzi magát, lázas, köhög, akkor foko­zot­tan kér­jük, hogy ne vegyen részt a követ­kező idő­szak­ban az óvo­dai vagy bölcső­dei ellátásban.

Kér­jük a szülő­ket, a szo­ká­sos módon jelez­zék az óvo­dá­nak és bölcső­dé­nek, hogy igényelnek-e 2020.03.16-tól ellátást!

Jelen tájé­koz­tató módo­sí­tá­sig vagy vissza­vo­ná­sig érvényes!

 

Szar­vák Imre                          Tar­nai Mihály

pol­gár­mes­ter                           igazgató

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.