Váltás az akadálymentes változatra Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkor­mány­zati ASP rend­szer tovább­fej­lesz­tése és orszá­gos kiter­jesz­tése (ASP 2.0) elne­ve­zésű pro­jekt fej­lesz­té­se­i­nek köszön­hetően már az Önök szá­mára is elér­hető az adó-, díj– és ille­ték­fi­ze­tési köte­le­zett­sé­gek online lekér­de­zése és befi­ze­tése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kat­tintva az ügy­fél a kivá­lasz­tott önkor­mány­zat­hoz tar­tozó adó-, díj– és ille­ték­fi­ze­tési köte­le­zett­sé­gét (pl. gép­járműadó, kom­mu­ná­lis adó, telek­adó, épít­mény­adó) elekt­ro­ni­kus úton tel­je­sít­heti, az inter­ne­ten keresz­tüli bank­kár­tyás fize­tés segítségével.

Az Elekt­ro­ni­kus Fize­tési szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­hez KAÜ beje­lent­ke­zés (pl. ügy­fél­ka­pus azo­no­sító) szük­sé­ges, és egy tranz­ak­ci­ó­val akár több adó­szám­lán fenn­álló tar­to­zás is befizethető.

Tájé­koz­tat­juk továbbá Önö­ket, hogy a sike­res fize­té­se­ket követően a ban­kok által kül­dött vissza­iga­zoló SMS tar­tal­mára nincs ráha­tá­sunk. Az SMS-ben eset­le­ge­sen elő­for­duló Buda­pest város­név a Magyar Állam­kincs­tár szék­he­lyére utal, nem a ked­vez­mé­nye­zett önkormányzatra.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.